Leki Przeciwpadaczkowe 1 Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 2 kolos > Leki Przeciwpadaczkowe 1 Teoria > Flashcards

Flashcards in Leki Przeciwpadaczkowe 1 Teoria Deck (47)
Loading flashcards...
1

Liczba neuronów i synaps w CNS

10 mld neuronów
Ponad 10 bilionów synaps

2

Formy objawowe napadów padaczki lub nieprawidłowej czynności elektrycznej mozgu

1. Napad uogólnionych drgawek
2. Napad zaburzeń sensorycznych np. węchowych, wzrokowych
3. Napad typu absence -> petit mal -> chwilowa utrata świadomości

3

Rodzaje napadów padaczkowych

1. Częściowe (ogniskowe, 60%)
2. Uogólnione
3. Stan padaczkowy

4

Rodzaje częściowych napadów padaczkowych

1. Proste
2. Złożone

5

Rodzaje uogólnionych napadów padaczkowych

1. Napady toniczno-kloniczne (padaczka grand mal)
2. Toniczne
3. Kloniczne
4. Atoniczne
5. Miokloniczne
6. Nieświadomości -> padaczka petit mal

6

Napady częściowe

1. Ogniskowe, 60%
2. Obejmują tylko jedna półkule
3. Mogą byc ograniczone do ośrodków w jednym płacie lub obejmować kilka płatów

4. Mogą objąć tez druga półkule -> stać sie wtórnie uogólnione
-> dochodzi wtedy do całkowitej utraty świadomości

7

Napady złożone

1. Obejmują obie półkule
2. Pierwotne lub wtórne
3. Towarzyszy im całkowita utrata świadomości
4. Najczęstsze to napady toniczno-kloniczne lub napady nieświadomości

8

Napady częściowe proste

1. Bez utraty świadomości
2. Mogą towarzyszyć objawy:
1) ruchowe
2) czuciowe
3) z układu sympatycznego
3. Czasem występuje aura przed wystąpieniem napadu -> objawy prodromalne

9

Napady częściowe złożone

1. Często z płata skroniowego -> padaczka psychomotoryczna
2. Zmiany świadomości i zachowania
3. Wykonywanie w czasie napadów powtarzających sie czynności tzn automatyzmow

10

Napady toniczno-kloniczne, toniczne lub kloniczne

1. Tonus -> ↑napięcie mięśniowe
2. Klonus -> naprzemienne skurcze i relaksacja mięśni, zwykle kończyn i tułowia

3. W napadach toniczno-klonicznych wystpuje kilka sekundowa faza tonusu -> potem trwający klonus do kilku min

4. Napady toniczne lub kloniczne maja tylko daną komponentę

11

Napady atoniczne

1. Nagła utrata napięcia mięśniowego -> często upadek
2. Utrata świadomości

12

Napady miokloniczne

1. Rytmiczne skurcze wybranych grup mięśniowych
2. Utrata świadomości

13

Napady nieświadomości

-> padaczka petit mal

1. Często spotykane u dzieci
2. Nagła, trwająca kilkanaście sekund utrata świadomości -> mogą przypominać zagapienie sie
3. Towarzyszą im często:
1) obniżone napięcie mięśniowe
2) automatyzmy
3) skurcze kloniczne

14

Stan padaczkowy

1. Przedłużające sie, powtarzające sie serie napadów toniczno-klonicznych
2. Groźne dla zycia pacjenta -> niewydolność oddechowa i niedotlenienie mózgu

15

Historyczne leki przeciwpadaczkowe

1. Bromki
2. Fenobarbital
3. Fenytoina -> jej dawna nazwa to Difenylohydantoina
4. Hydantoiny
5. Bursztyniany

16

Kanały sodowe w CNS

1. 2 typy: otwierane pod wpływem ligandu i napieciowo zależne
2. Występują w 3 stanach: spoczynkowym, aktywowanym i inaktywowanym
3. Mutacje w nich mogą wywoływać napady padaczkowe

17

Kanały wapniowe w CNS podział

1. Sterowane ligandem
2. Napieciowo-zależne

18

Typy kanałów wapniowych napieciozaleznych

1. Typu L (long-lasting - długotrwałe)
2. Typu P/Q w komórkach Purkinjego
3. Typu N (neuronal)
4. Typu R (residual- resztkowe)
5. Typu T (transient, przejściowe)

-> typu T stymulowane nwlk zmiana potencjału, reszta duzo silniejsza depolaryzacja

19

Etosuksymid dzialanie

1. Hamuje napieciowo-zależne kanały wapniowe typu T
2. We wzgórzu

20

Etosuksymid zastosowanie

1. Lek pierwszego rzutu w napadach NIEŚWIADOMOŚCI

21

Etosuksymid działania niepożądane

Stosunkowo bezpieczny

1. Zaburzenia zoladkowo-jelitowe
2. Senność
3. Ataksja

22

Etosuksymid farmakokinetyka

1. Długi t1/2 -> wystarcza na jedna dawkę dziennie
2. Senność moze zmuszać do rozłożenia dawki

23

Fenytoina działanie

1. Hamuje napieciowozalezne kanały Na -> przedłuża czas ich inaktywacji

24

Fenytoina zastosowanie

1. W napadach częściowych i toniczno-klonicznych
2. Nie moze byc podawana w napadach nieświadomości -> POGARSZA ich przebieg -> przeciwwskazanie

25

Fenytoina farmakokinetyka

1. Indukuje enzymy cyt P450 -> zmniejsza stężenie innych leków m.in. innych padaczkowych

26

Fenytoina działania niepożądane

-liczne
1. Hirsutyzm
2. Zaburzenia metabolizmu kolagenu -> przerost dziąseł
-> nie moze byc stosowana u dzieci

3. Zaburza metabolizm folianow -> niedokrwistosc megaloblastyczna, teratogenność (wady serca, twarzoczaszki, mikrocefalia, opóźnienia rozwojowe)

27

Fenytoina - uwagi kliniczne

1. Wymagana suplementacja wit K-> zwiększony jej metabolizm (brak -> krwawienia)
2. Skomplikowany metabolizm
-> duże różnice miedzyosobnicze po podaniu doustnym
-> inny metabolizm w przypadku wysokich a inny w przypadku niskich dawek (wysycenie enzymów)
3. Wymagane MONITOROWANIE stężenia leku w surowicy

28

Fosfenytoina

1. Lepiej rozpuszczalna pochodna Fenytoiny
2. Moze byc podawana parenteralnie
3. Pozwala łatwiej ustabilizować stężenie leku we krwi

29

Karbamazepina działanie

1. Hamuje napięciowe kanały Na
2. W małym stopniu wpływa na funkcje poznawcze, zdolność do uczenia sie, zachowanie itd

30

Karbamazepina zastosowanie

1. Napady częściowe (często)
2. Napady wtórnie uogólnione
3. Neuralgia nerwu trójdzielnego
4. Choroba afektywna dwubiegunowa (właściwości antydepresyjne)

5. Nie powinna byc podawana w padaczce z napadami nieświadomości