Day35 Flashcards Preview

CET-4. > Day35 > Flashcards

Flashcards in Day35 Deck (50):
1

pollute

/ pə’lju:t/ vt.弄脏,污染,沾污

2

insect

/ ‘insekt/ n.昆虫,虫

3

academic

/ ækə’demik/ a.学院的;学术的

4

accelerate

/ æk’seləreit/ vt.(使)加快;促进

5

access

/ ‘ækses/ n.接近;通道,入口

6

market

/ ‘ma:kit/ n.市场;集市;销路

7

ooman

/ ‘rəumən/ n.古罗马人a.罗马的

8

romantic

/ rəu’mæntik/ a.浪漫的;传奇的

9

rotary

/ ‘rəutəri/ a.旋转的,转动的

10

rotate

/ rəu’teit/ vi.旋转vt.使旋转

11

rotation

/ rəu’teiʃən/ n.旋转,转动;循环

12

expense

/ iks’pens/ n.花费,消费;费用

13

gallon

/ ‘gælən/ n.加仑

14

fire

/ ‘faiə/ n.火;火灾vi.开火

15

race

/ reis/ n.人种,种族,民族

16

castle

/ ‘ka:sl/ n.城堡;巨大建筑物

17

emotional

/ i’məuʃənl/ a.感情的,情绪的

18

emperor

/ ‘empərə/ n.皇帝

19

remind

/ ri’maind/ vt.提醒,使想起

20

rather

/ ‘ra:ðə/ ad.宁可,宁愿;相当

21

convenience

/ kən’vi:njəns/ n.便利,方便;厕所

22

meat

/ mi:t/ n.肉

23

mechanic

/ mi’kænik/ n.技工,机械,机修工

24

mechanical

/ mi’kænikəl/ a.机械的;力学的

25

mechanics

/ mi’kæniks/ n.力学;技术性细节

26

picture

/ ‘piktʃə/ n.画,图片vt.画

27

pie

/ pai/ n.(西点)馅饼

28

progressive

/ prə’gresiv/ a.进步的;向前进的

29

rag

/ ræg/ n.破布,碎布,抹布

30

period

/ ‘piəriəd/ n.时期;学时;句号

31

interior

/ in’tiəriə/ a.内的;内地的n.内部

32

mental

/ ‘mentl/ a.智力的;精神的

33

mention

/ ‘menʃən/ vt.&n.提及,说起

34

menu

/ ‘menju:/ n.菜单;饭菜,菜肴

35

famous

/ ‘feiməs/ a.著名的,出名的

36

fan

/ fæn/ n.(运动等)狂热爱好者

37

fan

/ fæn/ n.扇子,风扇vt.扇

38

fancy

/ ‘fænsi/ n.想象力;设想;爱好

39

far

/ fa:/ a.远的ad.远,遥远

40

politician

/ pɔli’tiʃən/ n.政治家;政客

41

repetition

/ repi’tiʃən/ n.重复,反复

42

reply

/ ri’plai/ vi.&n.回答,答复

43

report

/ ri’pɔ:t/ vt.&vi.报告;汇报

44

reporter

/ ri’pɔ:tə/ n.记者,通讯员

45

fear

/ fiə/ n.害怕;担心vt.害怕

46

alcohol

/ ‘ælkəhɔl/ n.酒精,乙醇

47

alike

/ ə’laik/ a.同样的,相同的

48

alloy

/ ‘ælɔi, ə’lɔi/ n.合金;(金属的)成色

49

settlement

/ ‘setlmənt/ n.解决;殖民,殖民地

50

severe

/ si’viə/ a.严格的;严厉的