Day29 Flashcards Preview

CET-4. > Day29 > Flashcards

Flashcards in Day29 Deck (50):
1

realm

/ ‘relm/ n.王国,国土;领域

2

exciting

/ ik’saitiŋ/ a.令人兴奋的

3

exclaim

/ iks’kleim/ vi.呼喊;惊叫

4

exclude

/ iks’klu:d/ vt.把…排除在外

5

want

/ wɔnt/ n.需要;缺乏

6

warmth

/ wɔ:mθ/ n.暖和,温暖;热烈

7

temptation

/ temp’teiʃən/ n.诱惑,引诱

8

tend

/ tend/ vt.照管,照料,护理

9

captain

/ ‘kæptin/ n.陆军上尉;队长

10

capture

/ ‘kæptʃə/ vt.捕获,俘获;夺得

11

opponent

/ ə’pəunənt/ n.对手,敌手;对抗者

12

opportunity

/ pə’tju:niti/ n.机会,良机

13

oppose

/ ə’pəuz/ vt.反对;反抗

14

opposite

/ ‘ɔpəzit/ a.对面的n.对立物

15

optical

/ ‘ɔptikəl/ a.眼的;光学的

16

few

/ fju:/ a.很少的;少数的

17

fibre

/ ‘faibə/ n.纤维,纤维质

18

committee

/ kə’miti/ n.委员会;全体委员

19

lawn

/ lɔ:n/ n.草地,草坪,草场

20

inspire

/ in’spaiə/ vt.鼓舞;给…以灵感

21

claim

/ kleim/ vt.声称,主张;索取

22

enquiry

/ / n. 询问

23

hire

/ ‘haiə/ vt.租借n.租用,雇用

24

his

/ his/ pron.他的,他的东西

25

historical

/ his’tɔrikəl/ a.历史的,有关历史的

26

history

/ ‘histəri/ n.历史;个人经历

27

hit

/ hit/ vt.打;碰撞n.击

28

hobby

/ ‘hɔbi/ n.业余爱好,癖好

29

hold

/ həuld/ vt.拿住;掌握;拥有

30

operational

/ ɔpə’reiʃənl/ a.操作上的;可使用的

31

operator

/ ‘ɔpəreitə/ n.操作人员,接线员

32

preface

/ ‘prefis/ n.序言,前言,引语

33

courage

/ ‘kΛridʒ/ n.勇气,胆量,胆识

34

punch

/ pΛntʃ/ vt.冲出n.冲压机

35

punch

/ pΛntʃ/ vt.用拳猛击n.拳打

36

intimate

/ ‘intimit/ a.亲密的;个人的

37

into

/ ‘intu, ‘intə/ prep.进,入;进入到

38

introduce

/ ‘intrə’dju:s/ vt.介绍;引进,传入

39

flame

/ fleim/ n.火焰;光辉;热情

40

inside

/ in’said/ prep.在…里面n.内部

41

lawyer

/ ‘lɔ:jə/ n.律师;法学家

42

ensure

/ in’ʃuə/ vt.保证;保护;赋予

43

tame

/ teim/ a.驯服的;顺从的

44

tank

/ tæŋk/ n.坦克;大容器,槽

45

push

/ puʃ/ vt.推,逼迫vi.推

46

put

/ put/ vt.放,摆;使处于

47

puzzle

/ ‘pΛzl/ n.难题;谜vi.使迷惑

48

qualify

/ ‘kwɔlifai/ vt.使具有资格

49

quality

/ ‘kwɔliti/ n.质量;品质,特性

50

adapt

/ ə’dæpt/ vt.使适应;改编