Day60 Flashcards Preview

CET-4. > Day60 > Flashcards

Flashcards in Day60 Deck (50):
1

fortnight

/ ‘fɔ:tnait/ n.两星期,十四天

2

fortunate

/ ‘fɔ:tʃənit/ a.幸运的,侥幸的

3

fortunately

/ ‘fɔ:tʃənitli/ ad.幸运地,幸亏

4

formal

/ ‘fɔ:məl/ a.正式的;礼仪上的

5

acquire

/ ə’kwaiə/ vt.取得;获得;学到

6

genuine

/ ‘dʒenjuin/ a.真的;真正的

7

poverty

/ ‘pɔvəti/ n.贫穷,贫困

8

powder

/ ‘paudə/ n.粉末;药粉;火药

9

out

/ aut/ ad.出,在外;现出来

10

favourable

/ ‘feivərəbl/ a.有利的;赞成的

11

favourite

/ ‘feivərit/ a.特别受喜爱的

12

horsepower

/ ‘hɔ:spauə/ n.马力

13

code

/ kəud/ n.准则;法典;代码

14

possession

/ pə’zeʃən/ n.有,所有;占有物

15

scarcely

/ ‘skeəsli/ ad.仅仅;几乎不

16

consequence

/ ‘kɔnsikwəns/ n.结果,后果

17

consequently

/ ‘kɔnsikwəntli/ ad.因此,因而,所以

18

fiction

/ ‘fikʃən/ n.小说;虚构,杜撰

19

optimistic

/ ɔptimistik/ a.乐观的;乐观主义的

20

optional

/ ‘ɔpʃənl/ a.可以任意选择的

21

or

/ ɔ:, ə/ conj.或,或者;即

22

monkey

/ ‘mΛŋki/ n.猴子,猿

23

hope

/ həup/ n.&vt.&vi.希望

24

panel

/ ‘pænl/ n.专门小组;面,板

25

stripe

/ straip/ n.条纹,条子

26

stroke

/ strəuk/ n.打,击;鸣声;中风

27

stroke

/ strəuk/ vt.&n.抚,摩,捋

28

structural

/ ‘strΛktʃərəl/ a.结构的,构造的

29

stuff

/ stΛf/ n.材料vt.装,填,塞

30

submarine

/ ‘sΛbməri:n/ a.水下的n.潜水艇

31

submerge

/ sΛb’mə:dʒ/ vt.浸没vi.潜入水中

32

rear

/ riə/ vt.抚养,培养;栽种

33

blade

/ bleid/ n.刀刃,刀片;叶片

34

beard

/ biəd/ n.胡须,络腮胡子

35

beast

/ bi:st/ n.兽,野兽;牲畜

36

beat

/ bi:t/ vt.&vi.打,敲;打败

37

nursery

/ ‘nə:səri/ n.托儿所;苗圃

38

cottage

/ ‘kɔtidʒ/ n.村舍,小屋

39

cotton

/ ‘kɔtn/ n.棉;棉线;棉布

40

cough

/ kɔf/ vi.咳,咳嗽n.咳嗽

41

cycle

/ ‘saikl/ n 自行车,循环

42

cope

/ kəup/ vi.对付,应付

43

copper

/ ‘kɔpə/ n.铜;铜币,铜制器

44

each

/ i:tʃ/ pron.各,各自a.各

45

eager

/ ‘i:gə/ a.渴望的,热切的

46

eagle

/ ‘i:gl/ n.鹰

47

ear

/ iə/ n.耳朵;听力,听觉

48

pump

/ pΛmp/ n.泵vt.用抽机抽

49

cart

/ ka:t/ n.二轮运货马车

50

major

/ ‘meidʒə/ a.较大的n.专业