Day55 Flashcards Preview

CET-4. > Day55 > Flashcards

Flashcards in Day55 Deck (50):
1

play

/ plei/ vi.玩,游戏;演奏

2

player

/ ‘pleiə/ n.游戏的人;比赛者

3

location

/ ləu’keiʃən/ n.位置,场所

4

lock

/ lɔk/ n.锁vt.锁上,锁住

5

lodge

/ lɔdʒ/ vi.暂住,借宿,投宿

6

alter

/ ‘ɔ:ltə/ vt.改变,变更;改做

7

missing

/ ‘misiŋ/ a.缺掉的,失去的

8

mission

/ ‘miʃən/ n.使命,任务;使团

9

inward

/ ‘inwəd/ a.里面的ad.向内

10

inquire

/ in’kwaiə/ vt.打听,询问;调查

11

moral

/ ‘mɔrəl/ a.道德的;合乎道德的

12

more

/ mɔ:/ a.更多的ad.更

13

moreover

/ mɔ:’rəuvə/ ad.再者,加之,此外

14

seed

/ si:d/ n.种(子),籽,萌芽

15

seek

/ si:k/ vt.寻找,探索;试图

16

orderly

/ ‘ɔ:dəli/ a.整洁的;有秩序的

17

hurry

/ ‘hΛri/ vi.赶紧vt.催促

18

resume

/ ri’zju:m/ vt.恢复;重新开始

19

retain

/ ri’tein/ vt.保持,保留,保有

20

deer

/ diə/ n.鹿

21

defeat

/ di’fi:t/ vt.战胜,击败;挫败

22

pioneer

/ paiə’niə/ n.拓荒者;先驱者

23

pipe

/ paip/ n.管子,导管;烟斗

24

biscuit

/ ‘biskit/ n.(英)饼干;(美)软饼

25

radius

/ ‘reidjəs/ n.半径

26

greedy

/ ‘gri:di/ a.贪吃的;贪婪的

27

Greek

/ gri:k/ a.希腊的n.希腊人

28

green

/ gri:n/ a.绿色的n.绿色

29

restore

/ ris’tɔ:/ vt.恢复;归还;修补

30

treasure

/ ‘treʒə/ n.财富;珍宝vt.珍视

31

accommodate

/ ə’kɔmədeit/ vt.容纳;供应,供给

32

ribbon

/ ‘ribən/ n.缎带,丝带;带

33

rid

/ rid/ vt.使摆脱,使去掉

34

ridge

/ ridʒ/ n.脊;岭,山脉;垄

35

hour

/ ‘auə/ n.小时;时间,时刻

36

skilled

/ skild/ a.有技能的,熟练的

37

persuade

/ pə:’sweid/ vt.说服vi.被说服

38

pessimistic

/ pesi’mistik/ a.悲观的;厌世的

39

pet

/ pet/ n.爱畜;宠儿a.宠爱的

40

petrol

/ ‘petrəl/ n.(英)汽油

41

portrait

/ ‘pɔ:trit/ n.消像,画像

42

position

/ pə’ziʃən/ n.位置;职位;姿势

43

employ

/ im’plɔi/ vi.雇用;用;使忙于

44

aspect

/ ‘æspekt/ n.方面;样子,外表

45

institution

/ insti’tju:ʃən/ n.协会;制度,习俗

46

garden

/ ‘ga:dn/ n.花园,菜园;公园

47

prescribe

/ pris’kraib/ vt.命令;处(方)

48

prohibit

/ prə’hibit/ vt.禁止,阻止

49

project

/ prə’dʒekt, ‘prɔdʒekt/ n.方案,工程vi.伸出

50

election

/ i’lekʃən/ n.选举,选择权;当选