Day42 Flashcards Preview

CET-4. > Day42 > Flashcards

Flashcards in Day42 Deck (50):
1

prince

/ ‘prins/ n.王子,亲王

2

princess

/ prin’ses/ n.公主,王妃

3

principal

/ ‘prinsəpəl/ a.主要的n.负责人

4

principle

/ ‘prinsəpl/ n.原则,原理;主义

5

on

/ on/ prep.在…上;在…旁

6

once

/ wΛns/ ad.一次;曾经n.一次

7

fame

/ feim/ n.名声,名望

8

familiar

/ fə’miljə/ a.熟悉的;冒昧的

9

family

/ ‘fæmili/ n.家,家庭;家族

10

famine

/ ‘fæmin/ n.饥荒;严重的缺乏

11

roll

/ rəul/ vi.&vt.滚动;转动

12

roller

/ ‘rəulə/ n.滚柱,滚筒,滚轴

13

height

/ hait/ n.高,高度;高处

14

helicopter

/ ‘helikɔptə/ n.直升机

15

hell

/ hel/ n.地狱;极大的痛苦

16

constitution

/ kɔnsti’tju:ʃən/ n.章程;体质;构造

17

recommendation

/ rekəmen’deiʃən/ n.推荐,介绍;劝告

18

nest

/ nest/ n.巢,窝,穴

19

net

/ net/ n.网,网状物;通信网

20

network

/ ‘netwə:k/ n.网状物;网络

21

treatment

/ ‘tri:tmənt/ n.待遇;治疗,疗法

22

port

/ pɔ:t/ n.港,港口

23

learned

/ ‘lə:nid/ a.有学问的;学术上的

24

learning

/ ‘lə:niŋ/ n.学习;学问,知识

25

better

/ ‘betə/ a.较好的ad.更好地

26

between

/ bi’twi:n/ prep.在…中间

27

urgent

/ ‘ə:dʒənt/ a.紧急的;强求的

28

usage

/ ‘ju:zidʒ/ n.使用,对待;惯用法

29

utility

/ ju:’tiliti/ n.效用,有用,实用

30

proportion

/ prə’pɔ:ʃən/ n.比,比率,部分

31

proportional

/ prə’pɔ:ʃənl/ a.比例的;相称的

32

proposal

/ prə’pəuzəl/ n.提议,建议;求婚

33

tremendous

/ tri’mendəs/ a.极大的,非常的

34

trend

/ trend/ vi.伸向;倾向n.倾向

35

ill

/ il/ a.有病的;坏的ad.坏

36

illegal

/ i’li:gəl/ a.不合法的,非法的

37

say

/ sei/ vt.比如说[用于举例/

38

repair

/ ri’peə/ vt.&n.修理,修补

39

repeat

/ ri’pi:t/ vt.重说,重做n.重复

40

variable

/ ‘veəriəbl/ a.易变的n.变量

41

lack

/ læk/ vi.&vi.&n.缺乏,不足

42

ladder

/ ‘lædə/ n.梯子,梯状物

43

undergraduate

/ Λndə’grædjuit/ n.大学在校生

44

underline

/ Λndə’lain/ vt.划线于…之下

45

cheque

/ tʃek/ n.支票

46

forty

/ ‘fɔ:ti/ num.四十,第四十

47

tip

/ tip/ vt.轻击vi.给小费

48

tire

/ ‘taiə/ vi.疲劳,累;厌倦

49

tissue

/ ‘tisju:/ n.薄绢;薄纸;组织

50

fifth

/ fifθ/ num.第五n.五分之一