Day25 Flashcards Preview

CET-4. > Day25 > Flashcards

Flashcards in Day25 Deck (50):
1

stable

/ ‘steibl/ a.稳定的,不变的

2

stable

/ ‘steibl/ n.厩,马厩,牛棚

3

stack

/ stæk/ n.堆,垛vt.堆积

4

post

/ pəust/ n.岗位,哨所;职位

5

hardly

/ ‘ha:dli/ ad.几乎不,简直不

6

hardship

/ ‘ha:dʃip/ n.艰难,困苦

7

hardware

/ ‘ha:dweə/ n.五金器具;硬件

8

harm

/ ha:m/ n.伤害,损害vt.损害

9

metric

/ ‘metrik/ a.公制的,米制的

10

microphone

/ ‘maikrəfəun/ n.话筒,麦克风

11

shower

/ ‘ʃəuə, ‘ʃauə/ n.阵雨;(一)阵;淋浴

12

regulation

/ regju’leiʃən/ n.规则,规章;管理

13

appɔint

/ ə’pɔint/ vt.任命,委任;约定

14

bullet

/ ‘bulit/ n.枪弹,子弹,弹丸

15

poor

/ puə/ a.贫穷的;贫乏的

16

pop

/ pɔp/ n.流行音乐,流行歌曲

17

pop

/ pɔp/ n.砰的一声,爆破声

18

ŋegro

/ ‘ni:grəu/ n.黑人

19

noble

/ ‘nəubl/ a.贵族的;高尚的

20

nobody

/ ‘nəubədi/ pron.谁也不;无人

21

sympathetic

/ simpə’θetik/ a.同情的;和谐的

22

sympathize

/ ‘simpəθaiz/ vi.同情;同感,共鸣

23

sufficient

/ sə’fiʃənt/ a.足够的,充分的

24

suit

/ sju:t/ n.起拆,诉讼【其动词形式为sue】vt.适合

25

control

/ kən’trəul/ vt.控制,克制n.控制

26

wreck

/ rek/ n.失事;残骸vt.破坏

27

argument

/ ‘a:gju:mənt/ n.争论,辩论;理由

28

tense

/ tens/ n.时态,时

29

swift

/ swift/ a.快的;反应快的

30

swing

/ swiŋ/ vi.摇摆;回转n.摇摆

31

celebrate

/ ‘selibreit/ vt.庆祝;歌颂,赞美

32

consent

/ kən’sent/ n.同意,赞成vi.同意

33

alarm

/ ə’la:m/ n.惊恐,忧虑;警报

34

instinct

/ ‘instiŋkt/ n.本能;直觉;生性

35

section

/ ‘sekʃən/ n.切片;一段;部门

36

dare

/ dɛə/ vt.&aux.v.敢;竟敢

37

capital

/ ‘kæpitl/ n.资本,资金;首都

38

monitor

/ ‘mɔnitə/ n.班长;监视器

39

accommodation

/ ə,kɔmə’deiʃən/ n.招待设备;预定铺位

40

accompany

/ ə’kΛmpəni/ vt.陪伴,陪同;伴随

41

medical

/ ‘medikəl/ a.医学的;内科的

42

medicine

/ ‘medisin/ n.内服药;医学

43

review

/ ri’vju:/ vt.再检查n.复习

44

growth

/ grəuθ/ n.增长;增长量;生长

45

guarantee

/ gærən’ti:/ n.保证;担保物

46

hot

/ hɔt/ a.热的;刺激的;辣的

47

hotel

/ həu’tel/ n.旅馆

48

sightseeing

/ ‘saitsi:iŋ/ n.观光,游览

49

sign

/ sain/ n.符号;招牌n.签名

50

superficial

/ sju:pə’fiʃəl/ a.表面的;肤浅的