Day62 Flashcards Preview

CET-4. > Day62 > Flashcards

Flashcards in Day62 Deck (50):
1

eleven

/ i’levn/ num.十一,十一个

2

conventional

/ kən’venʃənl/ a.普通的;习惯的

3

conversation

/ kɔnvə’seiʃən/ n.会话,非正式会谈

4

instrument

/ ‘instrumənt/ n.仪器;工具;乐器

5

background

/ ‘bækgraund/ n.背景,后景,经历

6

chart

/ tʃa:t/ n.图,图表;海图

7

chase

/ tʃeis/ n.追逐,追赶,追求

8

pool

/ pu:l/ n.水塘,游泳池,水池

9

pool

/ pu:l/ n.共用物vt.共有

10

wooden

/ ‘wudn/ a.木制的;呆板的

11

wool

/ wul/ n.羊毛;毛线,绒线

12

remote

/ ri’məut/ a.相隔很远的;冷淡的

13

removal

/ ri’mu:vəl/ n.移动;迁移;除掉

14

contribute

/ kən’tribju(:)t/ vt.捐献,捐助;投稿

15

office

/ ‘ɔfis/ n.办公室;处,局,社

16

officer

/ ‘ɔfisə/ n.官员;干事;军官

17

concept

/ ‘kɔnsept/ n.概念,观念,设想

18

expectation

/ ekspek’teiʃən/ n.期待,期望,预期

19

substantial

/ səb’stænʃəl/ a.物质的;坚固的

20

substitute

/ ‘sΛbstitju:t/ n.代替人vt.用…代替

21

spite

/ spait/ n. 恶意,怨恨,不顾vt. 刁难,欺侮

22

split

/ split/ vt.劈开vi.被劈开

23

spɔil

/ spɔil/ vt.损坏,糟蹋;宠坏

24

fish

/ fiʃ/ n.鱼,鱼肉vi.钓鱼

25

equation

/ i’kweiʃən/ n.方程(式);等式

26

equip

/ i’kwip/ vt.装备,配备

27

equipment

/ i’kwipmənt/ n.装备,设备,配备

28

invite

/ in’vait/ vt.邀请,聘请;招待

29

assess

/ ə’ses/ vt.对(财产等)估价

30

express

/ iks’pres/ vt.表示n.快车,快递

31

expression

/ iks’preʃən/ n.词句;表达;表情

32

atomic

/ ə’tɔmik/ a.原子的;原子能的

33

balloon

/ bə’lu:n/ n.气球,玩具气球

34

banana

/ bə’na:nə/ n.香蕉;芭蕉属植物

35

here

/ hiə/ ad.这里;向这里

36

tend

/ tend/ vi.走向,趋向;倾向

37

defence

/ di’fens/ n.防御;防务;辩护

38

file

/ fail/ n.档案vt.把…归档

39

comfortable

/ ‘kΛmfətəbl/ a.舒适的,安慰的

40

command

/ kə’ma:nd/ vt.命令,指挥;控制

41

explode

/ iks’pləud/ vt.使爆炸vi.爆炸

42

shear

/ ʃiə/ vt.剪;剥夺vi.剪

43

shed

/ ʃed/ vt.流出;散发;脱落

44

near

/ niə/ ad.近,接近a.近的

45

commission

/ kə’miʃən/ n.委任状;委员会

46

commit

/ kə’mit/ vt.犯(错误);干(坏事)

47

everywhere

/ ‘evriweə/ ad.到处,处处

48

evidence

/ ‘evidəns/ n.根据;证据,证人

49

cable

/ ‘keibl/ n.缆,索;电缆;电报

50

cafe

/ ‘kæfei, kə’fei/ n.咖啡馆;小餐厅