Day54 Flashcards Preview

CET-4. > Day54 > Flashcards

Flashcards in Day54 Deck (50):
1

basically

/ ‘beisikəli/ ad.基本上

2

basin

/ ‘beisn/ n.盆,洗脸盆;盆地

3

shot

/ ʃɔt/ n.发射;弹丸;射门

4

hopeless

/ ‘həuplis/ a.没有希望的,绝望的

5

horizon

/ hə’raizn/ n.地平线;眼界,见识

6

horizontal

/ hɔri’zɔntl/ a.地平的;水平的

7

horn

/ hɔ:n/ n.号角;警报器;角

8

name

/ ‘neim/ n.名字;名誉vt.说出

9

tense

/ tens/ a.拉紧的,绷紧的

10

tension

/ ‘tenʃən/ n. 紧张,不安,拉紧,张力

11

terminal

/ ‘tə:minl/ a.末端的n.末端

12

summarize

/ ‘sΛməraiz/ vt.概括,概述,总结

13

monthly

/ ‘mΛnθli/ a.每月的ad.每月

14

March

/ ma:tʃ/ n.三月

15

fundamental

/ fΛndə’mentl/ a.基础的,基本的

16

funeral

/ ‘fju:nərəl/ n.葬礼,丧礼,丧葬

17

false

/ fɔ:ls/ a.不真实的;伪造的

18

assistance

/ ə’sistəns/ n. 协助,援助

19

associate

/ ə’səuʃieit/ vi.交往n.伙伴,同事

20

association

/ əsəusi’eiʃən/ n.协会,团体;联合

21

condense

/ kən’dens/ vt.压缩,使缩短

22

reserve

/ ri’zə:v/ vt.储备,保留;预定

23

cheap

/ tʃi:p/ a.廉价的;劣质的

24

cheat

/ tʃi:t/ vt.骗取;哄vi.行骗

25

emphasis

/ ‘emfəsis/ n.强调,重点,重要性

26

emphasize

/ ‘emfəsaiz/ vt.强调,着重

27

empire

/ ‘empaiə/ n.帝国

28

receive

/ ri’si:v/ vt.收到;得到;接待

29

neutral

/ ‘nju:trəl/ a.中立的;中性的

30

never

/ ‘nevə/ ad.永不,决不;不

31

nevertheless

/ nevəðəles/ conj.然而ad.仍然

32

factor

/ ‘fæktə/ n.因素;因子,系数

33

halt

/ hɔ:lt/ vi.停止;立定n.停住

34

outline

/ ‘aut-lain/ n.轮廓;略图;大纲

35

hillside

/ ‘hil’said/ n.(小山)山腰,山坡

36

him

/ him/ pron.(宾格)他

37

himself

/ him’self/ pron.他自己;他亲自

38

hint

/ hint/ n.暗示,示意;建议

39

correct

/ kə’rekt/ a.正确的vt.纠正

40

exposure

/ iks’pəuʒə/ n.暴露;揭露;曝光

41

branch

/ bra:ntʃ/ n.树枝;分部;分科

42

inhabitant

/ in’hæbitənt/ n.居民,住户

43

inherit

/ in’herit/ vt.继承(传统等)

44

object

/ ‘obdʒikt əb’dʒekt/ n.物,物体;目的

45

object

/ ‘obdʒikt əb’dʒekt/ vi.反对;抱反感

46

chop

/ tʃɔp/ vt.砍,劈;切细vi.砍

47

Christian

/ ‘kristiən/ n.基督教徒;信徒

48

Christmas

/ ‘krisməs/ n.圣诞节

49

church

/ tʃə:tʃ/ n.教堂,礼拜堂;教会

50

cigarette

/ sigə’ret/ n.香烟,纸烟,卷烟