Day52 Flashcards Preview

CET-4. > Day52 > Flashcards

Flashcards in Day52 Deck (50):
1

ancestor

/ ‘ænsistə/ n.祖宗,祖先

2

anchor

/ ‘æŋkə/ n.锚vi.抛锚,停泊

3

ancient

/ ‘einʃənt/ a.古代的,古老的

4

ankle

/ ‘æŋkl/ n.踝,踝节部

5

announce

/ ə’nauns/ vt.宣布,宣告,发表

6

appeal

/ ə’pi:l/ vi.&n.呼吁;申述

7

appetite

/ ‘æpitait/ n.食欲,胃口;欲望

8

joy

/ dʒɔi/ n.欢乐,喜悦;乐事

9

serve

/ sə:v/ vt.为…服务;招待

10

session

/ ‘seʃən/ n.会议,一段时间

11

setting

/ ‘setiŋ/ n.安装,调整;环境

12

weakness

/ ‘wi:knis/ n.虚弱,软弱;弱点

13

grape

/ greip/ n.葡萄;葡萄藤

14

order

/ ‘ɔ:də/ n.次序;整齐vt.命令

15

transport

/ træns’pɔ:t/ vt.运输n.运输

16

attach

/ ə’tætʃ/ vt.缚,系,贴;附加

17

rotten

/ ‘rɔtn/ a.腐烂的,发臭的

18

rough

/ rΛf/ a.表面不平的;粗略的

19

rouse

/ rauz/ vt.唤醒,唤起;惊起

20

knowledge

/ ‘nɔlidʒ/ n.知识,学识;知道

21

forbid

/ fə’bid/ vt.禁止,不许;阻止

22

bill

/ bil/ n.账单;招贴;票据

23

injury

/ ‘indʒəri/ n.损害,伤害;受伤处

24

ink

/ iŋk/ n.墨水,油墨

25

inn

/ in/ n.小旅店;小酒店

26

inner

/ ‘inə/ a.内部的;内心的

27

innocent

/ ‘inəsnt/ a.清白的,幼稚的

28

input

/ ‘input/ n.输入;投入的资金

29

type

/ taip/ n.型,类型vi.打字

30

equivalent

/ i’kwivələnt/ a.相等的;等量的

31

era

/ ‘iərə/ n.时代,年代;纪元

32

restrict

/ ris’trikt/ vt 限制,限定,约束

33

enormous

/ i’nɔ:məs/ a.巨大的,庞大的

34

enough

/ i’nΛf/ a.足够的ad.足够地

35

enquire

/ in’kwaiə/ vi.vt. 询问

36

decrease

/ di:’kri:s/ vi.&n.减少,减少

37

deduce

/ di’dju:s/ vt.演绎,推论,推断

38

reproduce

/ ri:prə’dju:s/ vt.&vi.繁殖,生殖

39

republic

/ ri’pΛblik/ n.共和国,共和政体

40

check

/ tʃek/ vt.检查;制止n.检查

41

glue

/ glu:/ n.胶,胶水vt.胶合

42

secondary

/ ‘sekəndəri/ a.第二的;次要的

43

secretary

/ ‘sekrətri/ n.秘书;书记;大臣

44

novel

/ ‘nɔvəl/ n.小说a.新的

45

recommend

/ rekə’mend/ vt.推荐,介绍;劝告

46

inferior

/ in’fiəriə/ a.下等的;劣等的

47

infinite

/ ‘infinit/ a.无限的;无数的

48

influence

/ ‘influəns/ n.影响;势力vt.影响

49

protection

/ prə’tekʃən/ n.保护,警戒

50

protective

/ prə’tektiv/ a.保护的,防护的