Day59 Flashcards Preview

CET-4. > Day59 > Flashcards

Flashcards in Day59 Deck (50):
1

cloth

/ klɔ:θ/ n.布;衣料;桌布

2

clothe

/ kləuð/ vt.给…穿衣服

3

clothes

/ kləuðz/ n.衣服,服装;被褥

4

complaint

/ kəm’pleint/ n.抱怨;怨言;控告

5

seal

/ ‘si:l/ n.封蜡;印记vt.封

6

seal

/ ‘si:l/ n.海豹

7

experiment

/ iks’perimənt/ n.实验;试验

8

experimental

/ iksperi’mentl/ a.实验的,试验的

9

expert

/ ‘ekspə:t/ n.专家a.熟练的

10

explain

/ iks’plein/ vt.解释;为…辩解

11

explanation

/ eksplə’neiʃən/ n.解释,说明;辩解

12

china

/ ‘tʃainə/ n.瓷器,瓷料

13

Chinese

/ ‘tʃai’ni:z/ a.中国的n.中国人

14

chocolate

/ ‘tʃɔkəlit/ n.巧克力;巧克力糖

15

junior

/ ‘dʒu:njə/ a.年少的n.晚辈

16

tone

/ təun/ n.音;腔调;声调

17

torch

/ tɔ:tʃ/ n.火炬,火把;手电筒

18

torture

/ ‘tɔ:tʃə/ n.拷问;折磨vt.拷打

19

fortune

/ ‘fɔ:tʃən/ n.命运,运气;财产

20

climb

/ klaim/ vi.攀登,爬vt.爬

21

clock

/ klɔk/ n.钟,仪表

22

appreciate

/ ə’pri:ʃieit/ vt.欣赏;领会;感谢

23

primarily

/ ‘praimərili/ ad.首先;主要地

24

stretch

/ stretʃ/ vt.伸展vi.伸n.伸展

25

failure

/ ‘feiljə/ n.失败;失败的人

26

faint

/ feint/ a.微弱的;虚弱的

27

fair

/ feə/ a.公平的;相当的

28

fair

/ feə/ n.定期集市;博览会

29

beautiful

/ ‘bju:tiful/ a.美的,美丽的

30

chill

/ tʃil/ vt.使变冷n.寒冷

31

finding

/ faindiŋ/ n.发现;调查的结果

32

page

/ peidʒ/ n.页

33

pain

/ pein/ n.痛,疼痛;辛苦

34

painful

/ ‘peinful/ a.使痛的;费力的

35

paint

/ peint/ vt.画;油漆vi.绘画

36

learn

/ lə:n/ vi.&vt.学,学习

37

ratio

/ ‘reiʃiəu/ n.比,比率

38

fight

/ fait/ vi.打(仗);斗争

39

figure

/ ‘figə/ n.数字;外形;人物

40

shoot

/ ʃu:t/ vt.发射;射中n.发芽

41

neighbour

/ ‘neibə/ n.邻居,邻国,邻人

42

forward

/ ‘fɔ:wəd/ ad.向前;今后,往后

43

her

/ hə:, hə/ pron.(宾格)她;她的

44

classroom

/ ‘kla:srum/ n.教室,课堂

45

claw

/ klɔ:/ n.爪,脚爪,螯

46

creative

/ kri(:)’eitiv/ a.创造性的,创作的

47

everybody

/ ‘evribɔdi/ pron.每人,人人

48

everyday

/ ‘evridei/ a.每天的,日常的

49

everyone

/ ‘evriwΛn/ pron.每人,人人

50

everything

/ ‘evriθiŋ/ pron.每件事,事事