Day13 Flashcards Preview

CET-4. > Day13 > Flashcards

Flashcards in Day13 Deck (50):
1

niece

/ ni:s/ n.侄女,外甥女

2

trim

/ trim/ a.整齐的vt.使整齐

3

triumph

/ ‘traiəmf/ n.凯旋;胜利vi.成功

4

employment

/ im’plɔimənt/ n.工业;雇用;使用

5

path

/ pa:θ/ n.路,小道;道路

6

patience

/ ‘peiʃəns/ n.忍耐,容忍,耐心

7

postage

/ ‘pəustidʒ/ n.邮费,邮资

8

postman

/ ‘pəustmən/ n.邮递员

9

postpone

/ pəust’pəun/ vt.延迟,推迟,延缓

10

relief

/ ri’li:f/ n.减轻;救济;援救

11

tractor

/ ‘træktə/ n.拖拉机;牵引车

12

trade

/ treid/ n.贸易;职业vi.交易

13

goat

/ gəut/ n.山羊

14

invade

/ in’veid/ vt.入侵,侵略;侵袭

15

pound

/ paund/ vt.捣碎;舂烂;猛击

16

brass

/ bra:s/ n.黄铜;黄铜器

17

close

/ kləuz, kləus/ vt.关,闭;结束

18

flat

/ flæt/ a.平的,扁平的

19

mild

/ maild/ a.和缓的;温柔的

20

mile

/ mail/ n.英里

21

policy

/ ‘pɔlisi/ n.政策,方针

22

polish

/ ‘pɔliʃ/ vt.磨光;使优美

23

nut

/ nΛt/ n.坚果,干果;螺母

24

representative

/ repri’zentətiv/ a.代表性的n.代表

25

yield

/ ji:ld/ vt.&vi.出产n.产量

26

endless

/ ‘endlis/ a.无止境的

27

therefore

/ ‘ðeəfɔ:/ ad.因此,所以【绝对不可以直接连接两个独立的句子】

28

thermometer

/ θə’mɔmitə/ n.温度计,寒暑表

29

thickness

/ ‘θiknis/ n.厚(度);密(度)

30

ought

/ ɔ:t/ v.aux.应当,应该

31

ounce

/ auns/ n.盎司,英两

32

our

/ ‘auə/ pron.我们的

33

ours

/ ‘auəz/ pron.我们的

34

ourselves

/ auə’selvz/ pron.我们自己

35

mark

/ ma:k/ n.斑点;记号vt.标明

36

follow

/ ‘fɔləu/ vt.跟随;结果是

37

continent

/ ‘kɔntinənt/ n.大陆;陆地;洲

38

continual

/ kən’tinjuəl/ a.不断的;连续的

39

continue

/ kən’tinju(:)/ vt.继续,连续;延伸

40

sometime

/ ‘sΛmtaim/ ad.在某一时候;从前

41

pale

/ peil/ a.苍白的;浅的

42

frame

/ freim/ n.框架,框子;构架

43

lime

/ laim/ n.石灰

44

household

/ ‘haushəuld/ n.家庭,户;家务

45

housewife

/ ‘hauswaif/ n.家庭主妇

46

attribute

/ ‘ætribju:t/ vt.把…归因于n.属性

47

blow

/ bləu/ vi.吹,吹动;吹响

48

blue

/ blu:/ a.蓝色的n.蓝色

49

receipt

/ ri’si:t/ n.收到;收条,收据

50

focus

/ ‘fəukəs/ vi.聚焦,注视n.焦点