Day41 Flashcards Preview

CET-4. > Day41 > Flashcards

Flashcards in Day41 Deck (50):
1

prompt

/ prɔmpt/ a.及时的vt.敦促

2

stain

/ stein/ vt.沾污;给…着色

3

stair

/ steə/ n.楼梯

4

computer

/ kəm’pju:tə/ n.计算机,电脑

5

objection

/ əb’dʒekʃən/ n.反对,异议;不喜欢

6

objective

/ ob’dʒektiv/ a.客观的;无偏见的

7

grandmother

/ ‘grændmΛðə/ n.祖母,外祖母

8

thus

/ ðΛs/ ad.如此,这样;因而

9

God

/ gɔd/ n.神,神像;上帝

10

gold

/ gəuld/ n.金;钱财a.金制的

11

golden

/ ‘gəuldən/ a.金色的;极好的

12

good

/ gud/ a.好的;有本事的

13

goodbye

/ / int.再见,再会

14

goods

/ gudz/ n.货物,商品

15

goose

/ gu:s/ n.鹅,雌鹅

16

silly

/ ‘sili/ a.傻的,愚蠢的

17

recognize

/ ‘rekəgnaiz/ vt.认识,认出;承认

18

sphere

/ sfiə/ n.球,圆体;范围

19

spill

/ spil/ vt.使溢出vi.溢出

20

blank

/ blæŋk/ a.空白的n.空白

21

June

/ dʒu:n/ n.六月

22

needle

/ ‘ni:dl/ n.针,缝补,编织针

23

tap

/ tæp/ vt.&vi.&n.轻叩

24

curve

/ kə:v/ n.曲线;弯vt.弄弯

25

vacuum

/ ‘vækjuəm/ n.真空;真空吸尘器

26

meantime

/ ‘mi:n’taim/ n.其时,其间ad.当时

27

reduce

/ ri’dju:s/ vt.减少,减小;简化

28

bridge

/ bridʒ/ n.桥,桥梁;桥牌

29

brief

/ bri:f/ a.简短的;短暂的

30

bright

/ brait/ a.明亮的;聪明的

31

brilliant

/ ‘briljənt/ a.光辉的;卓越的

32

bring

/ briŋ/ vt.带来;引出;促使

33

reverse

/ ri’və:s/ vt.颠倒,翻转n.背面

34

bank

/ bæŋk/ n.银行;库;岩,堤

35

military

/ ‘militəri/ a.军事的;军人的

36

milk

/ milk/ n.乳,牛奶vt.挤(奶)

37

deceit

/ di’si:t/ n.欺骗,欺诈

38

deceive

/ di’si:v/ vt.欺骗,蒙蔽,行骗

39

billion

/ ‘biljən/ num.万亿(英)

40

especially

/ is’peʃəli/ ad.特别,尤其,格外

41

crowd

/ kraud/ n.群;大众;一伙人

42

millimetre

/ ‘milimi:tə/ n.毫米

43

suspicious

/ səs’piʃəs/ adj.怀疑的;可疑的

44

sustain

/ səs’tein/ vt.支撑;供养;忍受

45

earn

/ ə:n/ vt.赚得,挣得;获得

46

march

/ ma:tʃ/ vi.行军;游行示威

47

margin

/ ‘ma:dʒin/ n.页边的空白;边缘

48

cupboard

/ ‘kΛbəd/ n.碗柜,碗碟橱;食橱

49

cure

/ kjuə/ vt.医治;消除n.治愈

50

primitive

/ ‘primitiv/ a.原始的;粗糙的