Day37 Flashcards Preview

CET-4. > Day37 > Flashcards

Flashcards in Day37 Deck (50):
1

body

/ ‘bɔdi/ n.身体;主体;尸体

2

harmony

/ ‘ha:məni/ n.调合,协调,和谐

3

itself

/ it’self/ pron.它自己;自身

4

hat

/ hæt/ n.帽子(一般指有边的)

5

mine

/ main/ n.矿,矿山;地雷

6

mineral

/ ‘minərəl/ n.矿物a.矿物的

7

minimum

/ ‘miniməm/ n.最小量a.最小的

8

minister

/ ‘ministə/ n.部长,大臣;公使

9

morning

/ ‘mɔ:niŋ/ n.早晨,上午

10

mosquito

/ məs’ki:təu/ n.蚊子

11

survive

/ sə’vaiv/ vt.幸免于vi.活下来

12

suspect

/ səs’pekt, ‘sΛspekt/ vt.怀疑vi.疑心

13

relation

/ ri’leiʃən/ n.关系,联系;家属

14

wander

/ ‘wɔndə/ vi.漫游;迷路;离题

15

kick

/ kik/ vi.&vt.&n.踢

16

kid

/ kid/ n.小孩,儿童,少年

17

grant

/ gra:nt/ n.授给物vt.授予

18

existence

/ ig’zistəns/ n.存在,实在;生存

19

poet

/ pəuit/ n.诗人

20

rhythm

/ ‘riðəm/ n.韵律,格律;节奏

21

painter

/ ‘peintə/ n.漆工,画家,绘画者

22

painting

/ ‘peintiŋ/ n.油画;绘画;着色

23

certificate

/ sə’tifikit/ n.证书,证件,执照

24

abundant

/ ə’bΛndənt/ a.丰富的;大量的

25

abuse

/ ə’bju:z, ə’bju:s/ vt.滥用;虐待n.滥用

26

high

/ hai/ a.高的;高级的ad.高

27

highly

/ ‘haili/ ad.高度地,很,非常

28

expensive

/ iks’pensiv/ a.昂贵的,花钱多的

29

laboratory

/ lə’bɔrətri/ n.实验室,研究室

30

labour

/ ‘leibə/ n.劳动;工作;劳工

31

coast

/ kəust/ n.海岸,海滨(地区)

32

sweep

/ swi:p/ vt.扫;刮起;扫过

33

swell

/ swel/ vi.膨胀;隆起;增长

34

advance

/ əd’va:ns/ vi.前进;提高n.进展

35

intense

/ in’tens/ a.强烈的;紧张的

36

intensity

/ in’tensiti/ n.强烈,剧烈;强度

37

enthusiasm

/ in’θju:ziæzəm/ n.热情,热心,热忱

38

much

/ mΛtʃ/ ad.非常,很a.许多的

39

mud

/ mΛd/ n.软泥,泥浆

40

multiple

/ ‘mΛltipl/ a.复合的;并联的

41

multiply

/ ‘mΛltiplai/ vt.使增加;乘

42

murder

/ ‘mə:də/ n.&vi.谋杀,凶杀

43

muscle

/ ‘mΛsl/ n.肌肉,肌;体力

44

museum

/ mju:’ziəm/ n.博物馆;展览馆

45

music

/ ‘mju:zik/ n.音乐,乐曲,乐谱

46

aboard

/ ə’bɔ:d/ ad.在船(车)上;上船

47

economical

/ i:kə’nɔmikəl/ a.节约的;经济学的

48

overtake

/ əuvə’teik/ vt.追上,赶上;压倒

49

baby

/ ‘beibi/ n.婴儿;孩子气的人

50

majority

/ mə’dʒoriti/ n.多数,大多数