Epilepsialääkkeet Flashcards Preview

Syventävä lääkehoito > Epilepsialääkkeet > Flashcards

Flashcards in Epilepsialääkkeet Deck (22):
1

Epilepsia?

Taipumus saada toistuvia aivoperäisiä kohtauksia, ilman välitöntä ulkoista syytä.
Epileptinen kohtaus johtuu aivojen hermosolujen liiallisista, poikkeavista sähkötoiminnan purkauksista.

2

Miten epilepsia voi ilmetä?

- Tajunnan menetyksinä
- Kouristuksina
- Aistin tai käyttäytymisen häiriönä
- Ajatusten katkeamisena.

3

Epilepsiat ovat joukko?

Syntymekanismiltaan, alkamisiältään, oireiltaan ja ennusteltaan erilaisia neurologisia sairauksia.

4

Epilepsian lääkehoidon tavoitteena?

- Kohtauksettomuus tai mahdollisimman vähän kohtauksia
- Hoidon haittavaikutusten minimointi
- Kognitiivisten (muistin, oppimisen ja hahmottamisen) ongelmien estäminen
- Selviytyminen sairauden kanssa ja hyvä elämänlaatu.

5

Mihin kahteen pääryhmään epilepsiat jaetaan kliinisten oireiden ja aivosähkökäyrän mukaan?

- Partiaaliset eli paikallisalkuiset ja yleistyvät.

6

Epilepsia: paikallisalkuiset kohtaukset?

Yleisempiä; epileptinen purkaus alkaa osasta toista aivopuoliskoa.

7

Epilepsia: yleistyvät kohtaukset?

Yleisempiä nuorilla; purkaukset alkavat samanaikaisesti molemmissa aivopuoliskoissa.

8

Miten epilepsian lääkitys valitaan?

Kohtaustyypin mukaan; annos on sopiva kun kohtauksia ja haittavaikutuksia ei esiinny.

9

Hoitamattomana lapsen epilepsia?

Voi hidastaa kasvua sekä älyllistä ja sosiaalista kehitystä.

10

Epilepsialääkityksen aloitus?

Lääkitys aloitetaan yleensä yhdellä lääkkeellä ja pienimmällä tehokkaalla annoksella. Tarvittaessa annosta nostetaan.
Jos riittävää tehoa ei saada, kokeillaan toista epilepsialääkettä.
Joskus käytetään yhdistelmälääkitystä.
Joskus myös kirurginen hoito mahdollista.

11

Epilepsialääkkeiden vaikutusmekanismit voidaan jakaa?

1. vähentää purkauksia kiihdyttävän välittäjäaineen vaikutuksia
2. vahvistaa sähköpurkauksia jarruttavan välittäjäaineen vaikutuksia
3. vähentää hermosolun ärtyvyyttä salpaamalla ionikanavia.

12

Epilepsialääkkeiden ottaminen?

Kohtauksia ei voida ennustaa, joten lääke otetaan säännöllisesti, yleensä 1-2 kertaa vuorokaudessa.
Jos epilepsian aiheuttaja tiedetään, muttei voida poistaa, on lääkitys usein elinikäinen.

13

Mitä jos epilepsian syy on tuntematon ja kohtauksia ei ole ollut 3-5 vuoteen?

Lääkityksen lopettamista voidaan kokeilla lääkärin valvonnassa.

14

Epilepsialääkkeiden haittavaikutukset?

Yleisimmät väsymys, huimaus ja tasapainohäiriöt.
Osa vähenee ajan kuluessa, tai vähenevät annosta tai ottoaikaa muuttamalla.
Voi olla vakavia haittavaikutuksia, kuten luuydinvaurioita.

15

Epilepsialääkkeet ja yhteisvaikutukset?

Osalla esiintyy ehkäisyvalmisteiden, antikoagulanttien, joidenkin antibioottien, masennuslääkkeiden ja solunsalpaajien kanssa.
Potilaan muistettava kertoa lääkityksestään aina apteekissa ja lääkärissä. Kannattaa välttää luontaistuotteita.

16

Raskaus ja imetys sekä epilepsia?

Jotkin lääkeaineet aiheuttaa sikiöepämuodostumia, mutta hoitamaton, lääkitystä vaativa epilepsia suurempi riski äidille ja sikiölle.
Foolihappoa suositellaan raskauden suunnitteluvaiheessa ja ensimmäisen raskauskolmanneksen ajan.

17

Epilepsiakohtauksen hoito?

- Älä estä kouristelua, mutta huolehdi ettei potilas vahingoita itseään
- Mitään ei tule laittaa potilaan suuhun
- Potilas kylkiasentoon kun kouristukset vähenevät
- Avaa kiristävät vaatteet että henki kulkee
- 112 jos kouristelu kestää yli 5 minuuttia tai potilas loukannut itsensä
- Varmista, että potilas on tajuissaan ennen kuin poistut paikalta.

18

Hankalahoitoisessa epilepsiassa ensiapulääkkeenä?

Diatsepaamiperäruiske tai posken limakalvoille annettava midatsolaamiliuos.

19

Pitkittynyt epilepsiakohtaus?

Kestää yhtäjaksoisesti yli 30 minuuttia tai kohtaukset toistuvat niin tiheästi, ettei potilas toivu niiden välillä.
Merkittävä kuoleman tai vammautumisen vaara. Vaatii välitöntä hoitoa; diatsepaamiperäruiske tai midatsolaamia bukkaalisesti. I.v. bentsodiatsepiinia.

20

Hoitajan tärkeä edistää potilaan hoitoon sitoutumista; keinoja tähän?

- Yksinkertinen, rutiineihin ja ympäristöön sopivaksi
- Kerrotaan mitä hoidon laiminlyönnistä voi seurata
- Hoitoon sitoutumisen merkitys kerrotaan heti alussa
- Jokaisella tapaamiskerralla kysytään hoitoon sitoutumisesta.

21

Epilepsiapotilaan lääkehoidon seuranta?

Kohtaustieys ja kohtausten vaikeusastetta tarkkaillaan; kohtaukset kirjataan potilaspaperreihin.

22

Epilepsialääkkeitä?

- Valproaatti, Absenor®
- Myös bentsodiatsepiineja käytetään, kuten diatsepaami.