F1 Adaption Flashcards Preview

T3 GEN > F1 Adaption > Flashcards

Flashcards in F1 Adaption Deck (26):
1

Vad finns för två huvudkoncept när en cell stressas?

Vävnadsadaptation
Cellerna anpassar sig efter rubbningar så att cellerna behåller sin normala funktion
Den är reversibel

Vävnadsskada
Cellerna kan inte anpassa sig och fungera längre, det är oftast irreversibelt

2

Vilka olika adaptioner kan en cell göra?

Att bli mindre = atrofi

De kan bli större = hypertrofi

De kan dela sig = hyperplasi

De kan ändra sin fenotyp = metaplasi

De kan även ändra fenotyp och inbördesordning = dysplasi

3

Vad är skillnaden i atrofi på cellulär nivå versus vävnadsnivå?

Cellnivå
Atrofi är när cellen minskar i storlek på grund av förlust av cellsubstans
Reversibel

Atrofi på vävnadsnivå
Reduktion ett organs storlek genom reduktion av cellantal och/eller cellstorlek
Atrofi på vävnadsnivå kan bero på att en del av cellerna har dött = icke reversibelt

4

Vilka orsaker finns till atrofi?

Fysiologisk orsak

Patologisk orsak

5

Vilka fysiologiska orsaker finns till atrofi?

Inaktivitet
Tvärstrimmig muskulatur som orsakas av inaktivitet = minskad arbetsmängd

Hormonell
Minskat östrogen (efter förlossning, menopaus med mera) leder till atrofi i endometriet

6

Vilka patologiska orsaker finns till atrofi?

Hormonell
Binjurebarksadenom --> binjurebarken atrofierar eftersom kortisolet hämmar produktionen av ACTH i hypofysen

Mekanisk
Denervation = avbrott i signalöverföring

Näringsrelaterat
Svält
Hypoxi
Ischemi

Inflammation
Kronisk inflammation
På grund av frisättning av enzymer och cellulära reaktioner (cytotoxiska celler kan destruera andra celler)

Senil atrofi
Detta drabbar framförallt hjärna och hjärtmuskulatur
Proteinsyntesen successivt minskar under åldrandet

7

Hur sker atrofi rent cellulärt?

Proteinnedbrytning genom ubiquitin-proteas-vägen som uppregleras

8

Vad är hypertrofi?

Omstrukturering av cellen = onödiga proteiner bryts ner via proteasomen & ökad syntes av proteiner som är nödvändiga för cellen

Uppreglering av tillväxtgener och nedreglering av apoptosgener

Vid hypertrofi = minskning av celldöd

Hypertrofi ser vi i de terminalt differentierade cellerna som inte kan dela sig

9

Hjärtmuskel är terminalt differentierade, och kan därmed hypertrofiera, detta sker vid två olika slags tillstånd, vilka?

Fysiologisk:
Orsakad av träning
Excentrisk: förtjockning av hjärtväggen och ökad hjärtvolym

Patologisk:
Ökad belastning på hjärtmuskeln på grund av hypertoni eller förträngning av aortaklaffen
Koncentrisk: det ger kraftig förtjockning av hjärtväggen utan att öka hjärtkammarvolymen

10

Vad är signalvägen för hypertrofi?

1. Start av en intracellulär signalväg:
Exempelvis tillväxtfaktorer
Mekaniska kanaler = träning
Hormoner = dihydrotestosteron för prostatan

2. Intracellulär signalväg:
P13K/AKT (tillväxtfaktorer binder in) > fysiologisk hypertrofi
GPCR (noradrenalin binder in) > patologisk hypertrofi

3. Tillväxtfaktorer aktiveras
Detta ger tillväxt

11

Vad är hyperplasi?

Hyperplasi ser vi i de vävnader som kan regenerera
Mycket vanligt i epitel, benmärg och lymfoid vävnad

12

Ge exempel på fysiologisk hyperplasi?

Erytropoes
På grund av ökad utsöndring av erytropoietin när syretrycket i luften minskar i luften (när vi är på hög höjd)

Endometrium
Under menscykeln under östrogenpåverkan

Binjurebark
Kronisk stress och därmed aktivering av hypothalamus och hypofys

13

Ge exempel på patologisk hyperplasi?

Lever = kompensatorisk hyperplasi
Exempelvis i lever efter leverrestriktion

Lymfoid
Orsakad av olika infektioner, exempelvis halsfluss eller svullna lymfkörtlar

Binjurebark
Binjurebarkshyperplasi = syns hos patienter som har en benign tumör i hypofysen = den tumören producerar stora mängder av ACTH

Huden
Virusvårtor = infektion av HPV-virus som har förmåga att stimulera keratinocyterna till delning och orsakar förhårdnader i huden

Prostatahyperplasi
Hyperplasi som drabbar alla män över 80 = prostatahyperplasi
Både körtelvävnaden och stroman är hypertrofierade. Mängden inflammatoriska celler ökar i stromat
Men man tror att vid åldrande ökar produktionen av östradiol i fettvävnaden/ muskulaturen
Detta binder till androgenreceptorer i prostatacellerna
Framförallt östrogenreceptor alfa som uppreglerar dihydrotestosteronreceptorer

14

Vad är nodulär prostatahyperplasi?

Nodulär eftersom den är lite knölig

15

Vad är skillnaden mellan hyperplasi och cancer?

Hyperplasi hålls kontrollerad, om signalen försvinner: då försvinner även hyperplasi

Cancer fortsätter i all oändlighet

16

Vad innebär begreppet metaplasi?

Celler ändrar sin fenotyp = ändring från en celltyp till en annan (exempelvis körtelepitel till skivepitel)

Orsakad av persisterande, långvarig irritation

17

Hur kan metaplasi ske?

Genetisk reprogrammering på stamcellsnivå

Alla celler har bestämd uppsättning av transkriptionsfaktorer, men under den genetiska reprogrammeringen så uttrycks andra transkriptionsfaktorer i de metaplastiska cellerna än i den vävnaden där de har uppkommit

18

Vad är intestinal metaplasi?

Intestinal metaplasi innebär att tarmepitel ersätter annan epitel (inom magtarmkanalen)

Esofagus: där ersätts skivepitelet i esofagus av tarmslemhinna med bägarceller

Magsäcken: Ventrikeln är ersatt med tarmslemhinna med bägarceller

Ger kronisk inflammation

19

Vad är skivepitelmetaplasi?

Icke-förhornade skivepitel ersätter den ordinära bronkslemhinnan

20

Vad betyder dysplasi?

Dysplasi = oordnad växt

Kombination av en störning i epitelets utmognad/arkitektur och cellulär atypi

Dysplasi är en ”genuin” neoplasi/neoplasiutveckling

21

Vad är skillnaden på dysplasi och atypi?

Atypi är en beskrivning av hur något ser avvikande ut
En atypi behöver inte vara neoplastisk
Atypi: reaktiv inflammatorisk atypi

En dysplasi har oftast atypiska celler

22

Vad innebär neoplasi?

Sammanfattande term för nybildning av främmande vävnad, t.ex. tumörvävnad.

23

Varför sker dysplasi?

Anpassning till persisterande svår irritation

Uppstår ofta i hyperplastiska och metaplastiska epitel

24

Är dysplasi förstadie till cancer?

JA

25

Vad karaktäriserar dysplasi?

Förlorad enhetlighet

(Delvis) förlorad arkitektur

Avvikande cell- och kärnutseende

26

Beskriv kortfattat skillnaden mellan invasiv cancer och in situ cancer.

In situ cancer
Begränsas av basalmembran, basala/myoepitelia celler mot omgivande stroma och kan inte sprida sig

Invasiv cancer
Respekterar inte begränsningar enligt ovan och kan sprida sig till så kallade fjärrlokaler