F2 Olika typer av nekros Flashcards Preview

T3 GEN > F2 Olika typer av nekros > Flashcards

Flashcards in F2 Olika typer av nekros Deck (27):
1

Vilka olika typer av nekros finns?

Koagulationsnekros

Förvätskningsnekros

Ostig nekros

Fettvävsnekros

2

Vad är skillnaden på nekros och somatisk död?

Nekros sker inte efter döden
Nekros hos en död patient har skett under livstiden

Somatisk död: autolys = efter döden
Den postmortala omvandlingen av vävnader heter autolys och beror på enzymatisk och bakteriell nedbrytning

3

Vad är skillnaden på apoptos och nekros?

Nekros = läcker det cellulära proteininnehållet ut i sin helhet och kaosartat

Apoptos = kommer apoptotiska kroppar att bildas där fosfatidylserin exponeras på cellmembranen
Detta leder till de apoptotiska kropparna fagocyteras av makrofager
Apoptos leder alltså till mindre frisläpp av intracellulärt protein (vilket sannolikt är en viktig anledning till att organismen utvecklat apoptos och helst använder det före nekros)

4

Hur ser man på en cell att den är på väg att gå i nekros?

Cellen är svullen

Cellmembranet skadat

Mitokondrierna är svullna

Stora kalkinlagringar

Upplösning av det endoplasmatiska retiklet av lysosomala enzymer

Förändringar i kärnan
Kärnan blir klumpig = pykonosis
Kärnan löses upp = karyolys
Kärnan fragmenteras = karyorrhexis

5

Vid ischemi fås även en stegring av intracellulärt kalcium, vad får detta för konsekvenser?

1. Kalciumstegring aktiverar enzymer: proteaser och fosforlipaser som bryter ner cellmembranet:

2. Nedbrytningsprodukter skadar också cellmembranet = detta leder till membranskada

3. Kalcium skadar mitokondrier

Kalcium är en viktig mediator av cellskada

6

Vid cellskada skadas även organeller som lysosomer: och lysosomala enzymer läcker ut.

Vilka lysosomala enzymer kan vi mäta i blodet?

CK

LD

ALP (alkaliskt fosfat)

ASAT

ALAT

7

Vad säger CK?

CK = Kreatinkinas
Höga nivåer: Påvisa muskelskada, eftersom enzymet finns i muskelceller och läcker ut när dessa skadas

Låga nivåer: tyder på leverskador

8

Vad säger LD?

LD = Laktatdehydrogenas
Laktatdehydrogenas finns i cytoplasman, likt alla andra enzymer i glykolysen
Läcker ut vid cellnekros eller en skada på cellmembranet

9

Vad säger ALP?

ALP = Alkaliskt fosfatas

Alkaliskt fosfatas (ALP) är ett enzym som spjälkar fosfatgrupper från olika sorters molekyler i kroppen

Ökad mängd ALP beror på stopp i gallgångarna (gallvägsobstruktion)

Bestämning av ALP används bland annat vid kontroll av leverfunktion

10

Vad säger ASAT?

ASAT
ASAT ett enzym som har till uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från aspartat till en ketosyra

ASAT förekommer främst i hjärta, lever och skelettmuskulatur

Vid skador på något av dessa organ kan ASAT mätas i blodet

11

Vad säger ALAT?

ALAT
ALAT har som uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från alanin till en ketosyra

Det är ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera leversjukdomar

ALAT finns i leverceller och i liten mängd i blodet

Till skillnad från ASAT så finns ALAT bara i cytoplasman hos leverceller så därför kan värdet blir lägre vid leverskada än vid provtagning av ASAT

12

Beskriv händelseförloppet intracellulärt vid irreversibel ischemi

1. Membranskada

2. Utsläpp av lysosomala enzymer

3. Ökning av fria radikaler och calcium-nivåer

4. Cellskada

13

Vad är koagulationsnekros?

Koagulationsnekros, är karaktäristisk för ischemiska nekrosprocesser (celldöd till följd av syrebrist) som till exempel vid infarkter i hjärtmuskulatur eller liknande, dock ej i hjärnvävnad

14

Överväger denaturering eller autolys vid koagulationsnekros?

Övervägande beror koagulationsnekros på denaturering på grund av ph-stegring i det här stora nekrotiska området

Men kan även bero på autolys på grund av frisättning av endogena lysosomer

15

Vad är gangrän?

Koagulationsnekros som omfattar flera lager

16

Vad är förvätskningsnekros?

Mindre förekommande nekros men vanlig i abscesser

Definition
Vätskenekros då vävnaden löses upp och bildar var, typiskt för infektioner

17

Beskriv förvätskningsnekros: mekanismen för tillståndet samt det makro- och mikroskopiska utseende i olika stadier

Snabb enzymatisk nedbrytning av nekrotisk vävnad
Särskilt hjärnvävnad, vilket beror av ett annat innehåll av proteolytiska enzymer

Nekrosen blir fragmenterad
Oordnad hjärnvävnad med sprickor mikro- och makroskopiskt

Cystbildning
Efterhand kommer cystbildning, som vid större skada kan utvecklas till makroskopiska cystor med serös vätska, som kan bli flera cm stora (månader)
Cysta = en cysta är en vätskefylld blåsa som kan uppkomma i många av kroppens organ

Autolys
Förvätskningsnekros beror övervägande på autolys

18

I vilka organ förekommer förvätskningsnekros?

Förvätskningsnekros är typiskt för ischemisk hjärnskada

19

Redogör för fettvävsnekros (hur ser tillståndeten ut mikro- och makroskopiskt, och vilken är de etiologiska och patofysiologiska mekanismernas för tillståndet)

1. Fettnekros bildas när lipas verkar på fettvävnad
Exempelvis vid pankreatit

2. Fettnekros kan också vara av traumatiskt slag, cellerna krossas helt enkelt av ett yttre våld

20

I vilka lokaler förekommer fettvävsnekros?

Fettväv

De två helt dominerade lokalerna för fettvävsnekros är bröstvävnad samt bukhålan med pankreas, och gemensamt för dessa lokaler är triglycerider i fettväven

21

Beskriv förloppet för fettvävsnekros vid pankreatit

1. Orsak pankreatit
Alkohol och gallstenar är till 80% anledningen, men även buktrauma och infektioner kan vara den utlösande faktorn

2. Aktiverade enzymer
Patogensen är att pankreas enzymer aktiveras exempelvis vid gallstensattack och alkohol
Läckande pankreas enzymer har toxisk effekt på acini

3. Skada på pankreasvävnad
Läckande kärl skadar pankreasvävnaden med ödem, inflammation och även blödningar

4. Frisättning fria fettsyror
Fettvävsnekrosen utlöser en aktivering av fosfolipaser och proteaser skadar fettvävscellerna och fria fettsyror bildas

5. Fria fettsyror ger förkalkning
Fettsyrorna binder kalcumiumjoner och förtvålning sker i pankreas, i svåra fall även i bukhålan generellt, dystrofisk förkalkning
Kalciumnivån blir symptomgivande låg

6. Cystor i pankreas
Cystor i pankreas eventuellt med abscesser

22

Beskriv mekanismen för fettvävsnekros hos bröstvävnad?

Trauma → fibros
Triglycerider och lipaser släpps från de skadade fettvävscellerna och en inflammatorisk reaktion sker med neutrofiler och makrofager med en smärre fibrosbildning, vanligen flera centimeter

23

Hur ser fettvävsnekros ut histologiskt?

I nekrotiskt fettvävnaden ser man vita kalkutfällningar

24

Vad är ostig nekros och när ses det?

Ostig nekros är en typ av nekros som man ser vid infektioner: mykobakterier och tuberkulos

Välavgränsad nekros
Den är ofta välavgränsad på grund av sönderfall av celler: huvudsakligen makrofager som är infekterade av mykobakterier som försöker bekämpa infektion

Utseende
Den kallas ostig nekros för att den påminner om färskost

25

Vilka är två vanliga kalkinlagringar leder ofta till sjukdom?

Aortastenos
Hypertoni leder till förlitningar på klaffen --> kalkinlagring

Arterioskleros
I arteriosklerotiska kärl förkalkas plack så småningom

26

Vad är metastatisk förkalkning?

Kalk lagras in i en frisk vävnad på grund av det finns så mycket kalk i blodet

Metastatisk förkalkning ser vi hos patienter som har hyperkalcemi antingen primär eller sekundärt

27

Vad kan orsaken till hypercalcemi vara?

Primär hyperkalcemi
1. Hyperparathyroidisering leder till mobilisering av kalcium från skelettet
2. Malignitet i skelettet eller skelettmetastaser leder också till hypercalcemi
3. Vitamin D-intoxikation leder till ökad absorption av kalcium

Sekundär hyperkalcemi
1. Metastatisk förkalkning ser vi även hos patienter som har sekundär hyperplasi på grund av njursjukdom