F1 Allmän patologi Flashcards Preview

T3 GEN > F1 Allmän patologi > Flashcards

Flashcards in F1 Allmän patologi Deck (21):
1

Vad är skillnaden i incidens och prevalens?

Incidens
Incidens = hur många som insjuknar per år

Prevalens
Prevalens = antalet personer i en population som har sjukdomen (eller bär på en viss gen)

2

Vad är atresi?

Medfödd eller förvärvad slutning av en kanal eller mynning

3

Va degeneration?

Omvandling av celler, vävnader eller organ så att strukturen och/eller funktionen försämras; en reversibel vävnadsskada

4

Vad är gangrän?

Koagulationsnekos som omfattar en flera vävnadslager, tex i fot, tarm

5

Vad är en hyalin förändring?

Hyalin förändring är en term för en glasartad, homogen, eosinofil struktur som färgas med hematoxylin – eosin

Det är en heterogen substans som uppträder intracellulärt (vanligen i epitelceller), eller extracellulärt (bindväv)

6

Vad är hypoplasi?

Defekt utveckling av ett organs utveckling, mot mindre storlek och/eller form

7

Vad är metaplasi?

Transformation av differentierad celltyp till en annan typ av celler. Epitel- eller mesenkym. Anpassning till cellens miljö.

8

Vad är dysplasi?

Olika grader av cellförändringar i epitelceller med proliferation. Reversibel, men kan progrediera mot carcinoma in situ

9

Vad är dystrofi?

Degeneration av vävnad, särskilt skelettmuskel, cornea med flera

Många av tillstånden är genetiskt bundna

10

Vad är fibros?

1. Skleroproteinet prokollagen bildas av fibroblaster, som i flera steg ändras kemiskt och sedan utsöndras till extracellulär rummet

2. Sedan bildar prokollagen komplexa nätverksfibriller - fibros

Normalt med ärrbildning, men även som sjukdomstillstånd

11

Vad är fibrin?

Löslig fibrinogen omvandlas till fibrinpeptider genom trombin, och bygger fibriller till ett nätverk – fibrin

12

Vad är ett granulom?

En mindre, nodulär inflammationshärd som är uppbyggd av mononuleära celler, som även kan innehålla jätteceller

Kan vara av infektiöst innehåll

13

Vad är granulationsvävnad?

Nybildade vävnad, uppbyggd av fibroblaster och kärl, efter en skada, inflammation eller infarkt

14

Vad är Stenos?

Sjukdomstillstånd med förträngning av anatomisk passage eller rörformig struktur

15

Vad är striktur?

Rörformig förträngning i ett organ, orsakad av skrumpning genom kronisk inflammation (skrumpning)

16

Vad är autolys?

Autolys är processen vid en irreversibel cellskada med celler och vävnader

Nedbrytningen sker av hydrolytiska enzymer från egna celler/vävnader

17

Vad är heterolys?

Heterolys är den process som sker när vävnader och celler bryts ner från enzymer och inflammatoriska celler från andra organismer

18

Vad är anaplasi?

Förlust av differentiering (exempelvis vid beskrivning av en odifferentierad/dedifferentierad tumör)

19

Vad är riktighet (accuracy)?

Riktighet är förmågan att ge ett resultat som motsvarar det sanna värdet

20

Vad är bias?

Bias: alla resultat kommer avvika mer eller mindre från det riktiga resultat

21

Vad är precision? Vilka mått används?

Förmåga att ge samma resultat vid upprepad analys

Repeterbarhet
Reproducerbarhet