F6 Cancerdiagnostisering Flashcards Preview

T3 GEN > F6 Cancerdiagnostisering > Flashcards

Flashcards in F6 Cancerdiagnostisering Deck (26):
1

Vad är tumörkaraktäristiska?

Brist på adekvat “socialt beteende” = inkräktar på andra

Brist på tillväxtkontroll

Bortfall av normal differentieringskontroll

Klonalitet

2

Hur ser cancerprogression ut?

1. Normal växt

2. Hyperplasi: förstoring genom ökat antal celler

3. Metaplasi: ändring av celltyp

4. Dysplasi: oordnad växt

5. In situ cancer

6. Invasiv cancer

7. Metastasering

3

Beskriv kortfattat skillnaden mellan invasiv cancer och in situ cancer.

In situ cancer
In situ cancer begränsas av basalmembran, basala/myoepitelia celler mot omgivande stroma och kan inte sprida sig

Invasiv cancer
Invasiv cancer respekterar inte begränsningar enlig ovan och kan sprida sig till så kallade fjärrlokaler

4

Du vet att maligna tumörer brukar uppvisa cellulär atypi. Beskriv tre olika karaktäristika kopplade till cellulär atypi som du letar efter mikroskopiskt?

1. Cellatypi
Pleomorfism = flera former

2. Kärnatypi
Kärnförstoring
Ökad kärn-/ cytoplasmarelation
Hyperkromasi = mörka cellkärnor (färgar in starkt)
Nukleolförstoring/ ökning

5

Vad innebär neoplasi?

"Uppkomst av nya växter"

6

Vad är graderingen av cancer en reflektion på?

Graderingen är reflektion på hur pass väldifferentierad tumören är/hur mycket den liknar ursprungsvävnaden

Låggradig cancer = väldifferentierad cancer
Höggradig cancer = lågt differentierad cancer

7

Vad är en prognostisk faktor?

Prognostisk faktor = vägledande om sjukdomsförloppet

8

Vad är en predikativ faktor?

Predikativ faktor = ger information om sannolikheten att patienten svarar på en viss behandling

9

Vad kallas mesenkymala maligna tumörer?

-sarkom

Ex:
Fibrosarkom
Chondrosarkom
Osteosarkom

10

Vad är mesenkymala tumörer?

Mesenkymala = maligna tumörer som har uppkommit ur mesoderm

11

Vad är epiteliala tumörer?

Epiteliala = ursprung ur alla tre primitiva groddblad: endoderm, ektoderm och mesoderm

12

Vad kallas epiteliala maligna tumörer?

-carcinom

Ex:
Adenocarcinom = körtelepitel
Skivepitelcarcinom = skivepitel

13

Vad kännetecknar en benign tumör?

Väldifferentierad

Mitoser sällsynta och normala

Vanligen sammanhängande och välavgränsande som ej infiltrerar omgivande vävnad

Inga metastaser

14

Vad kännetecknar en malign tumör?

Lågt differentierad
Arkitektur atypisk

Mitoser kan vara rikliga och abnorma

Lokalt invasiv

Metastaser

15

Vad är den vanligaste spridningsvägen för sarkom?

Hematogen metastasering

16

Vad är vanligaste spridningsvägen för carcinom?

Lymfogen metastasering

17

Vad är skivepitelscarcinom?

Kommer från celler som normalt bildar skyddande cellager = epitel

18

Vad är adenocarcinom?

Kommer från körtelepitel som är specialiserat på att utsöndra ämnen

19

Vilka två typer av hematopoetiska tumörer finns?

Leukemi

Lymfom

20

Vad är leukemi?

Leukemi är ett samlingsnamn för flera olika cancersjukdomar i benmärgen där blodet bildas

Leukemi är cancer i de celler som ska bli olika blodkroppar

21

Vilka olika typer av leukemi?

Leukemierna delas in i lymfatiska och myeloiska leukemier, beroende på vilka celler som är sjuka

22

Vad är lymfom?

Lymfom uppstår någonstans i den del av immunförsvaret som kallas lymfsystemet och som finns i hela kroppen

Cancer i lymfocyter

23

Vad är differentiering?

Hur väl de neoplastiska cellerna och deras växtmönster liknar ursprungscellerna

24

Hur ser lågt differentierad cancer ut?

Pleomorfism
Varierat utseende (celler eller kärnor)

Abnorm kärnmorfologi
Mycket DNA
Hyperkromatiska
Oproportionellt stora
Grovkornigt kromatin

Mitoser
Ofta atypiska

25

Vad står stadieindelningen TNM för?

T = relaterar till storleken på primärtumören

N = regionala lymfkörtlar

M = fjärrmetastaser

26

Patienten undrar hur man kan avgöra i biopsin huruvida tumören är en metastas eller primär på platsen. Vad svarar du?

Mikroskopiskt

Tumörmorfologi
T.ex. så kallad lepidskt växtsätt i lunga)

Immunhistokemisk profil
Exempelvis proteinuttryck som liknar det i ursprungsvävnaden

Klinisk korrelation
I vissa fall finns det inget säkert sätt att avgöra mikroskopiskt utan diagnos ställs efter klinisk/röntgenologisk korrelation
Exempelvis om man har skivepitelcancer i lunga = garanterat en oklar metastas