F9 Farmakokinetik: (T)ADME Flashcards Preview

T3 GEN > F9 Farmakokinetik: (T)ADME > Flashcards

Flashcards in F9 Farmakokinetik: (T)ADME Deck (27):
1

Vad är farmakokinetik?

= Vad händer med läkemedlet när det kommer in i kroppen?

2

Vilka principiella steg bygger upp farmakokinetiken?

Hur läkemedel tillförs = Tillförsel (T)

Hur läkemedlet tas upp av kroppen = Absorption (A)

Hur läkemedlet sprids och fördelas i kroppen = Distribution (D)

Hur läkemedlet omvandlas i kroppen = Metabolism (M)

Hur läkemedlet utsöndras = Elimination (E)

3

På vilka sätt kan man ge läkemedel?

Per oralt
Via munnen för nedsväljning

Buccalt
I kinden

Sublingualt
Under tungan

Nasalt
För lokal eller systemisk effekt

Rektalt
I ändtarmen (suppositorier)

Injektion

4

Vad är skillnaden mellan enteralt och parenteralt?

Enteralt = upptag till hela kroppen via tarmen, oavsett om man vill det eller ej

Parenteralt = Upptag till hela kroppen på annat sätt än tarmen
- Injektion med mera

5

Vad innebär med lokalt upptag, och vad har det för fördelar?

Effekt bara på ett ställe, ej hela kroppen

6

Vad menas med depotberedning och varför kan det vara bra?

En depotberedning är en tablett eller kapsel med fördröjd upplösning i tarmen

Fördröjd upplösning ger en jämnare plasmakoncentration och effekt av läkemedlet. Samt även en förlängd effekt, så att doseringsintervallet kan förlängas

7

Vad styr absorptionen av läkemedel som tas oralt med avseende på magsäcken?

Hur ofta öppnar sig pyloris? = öppning av pyloris kan dröja upp till 20 minuter

Därmed beror läkemedels absorption på magsäckens tömningstid

8

Vad styr absorptionen av läkemedel som tas oralt med avseende på tunntarmen?

Faktorer som påverkar absorptioner i tunntarmen:
Hur snabbt läkemedlet kommer ut i tarmen
Hur löslig substansen är
Tunntarmens rörlighet

9

Hur sker absorption av läkemedel in i tunntarmen?

1. Läkemedlet ska över tarmencellsväggen

2. Transportproteiner tar upp läkemedlet
Så att det kan gå till blodet via transportmolekylen

10

Vad sker i tarmcellsväggen förutom upptag?

Nedbrytning sker redan i tarmcellsväggen, på grund av att det finns enzymer inuti tarmcellsväggen (framförallt CYP3A4)

11

Vad krävs för att läkemedlet ska passera passivt över tarmcellsväggen?

För att läkemedlet ska kunna passera över tarmväggen genom passiv diffusion behöver det vara en liten ojoniserad molekyl

pH styr jonisering = pH styr därmed absorptionen

12

För att nå intracellulära mål (ex. enzymer) måste läkemedel passera cellmembraner. Flera mekanismer är möjliga för en sådan passage. Nämn 4 stycken

Diffusion genom lipidmembranet

Diffusion genom vattenkanaler

Transportproteiner

Pinocytos

13

Sammanfattning av faktorer som påverkar upptag i tarmen av läkemedel ges i tablett eller kapselform:

*Läkemedlets påverkande faktorer
Löslighet
Partikelstorlek
Saltform
Joniseringsform
Beredningsform
Läkemedelsstabilitet i GI

*Värdens påverkande faktorer
Transportprocesser
Magtömning
Tarmrörelser
Blodflödet till GI
Mat

14

Vad är orsaken till låga koncentrationer i plasma vid administration per os?

1. Ingen absorption på grund av dåligt upptag i tarmen

2. Kraftig metabolism i levern = substansen tas upp i tarmen, men senare genomgår så kallad första-passagemetabolismi levern

15

För att komma runt problemet med första-passage metabolismen kan man administrera substansen på andra sätt, exempelvis:

Injektion = hamnar det direkt i blodbanan och måste ej gå via tarmarna

Subkutan injektion = under huden

Sublinguala tabletter = absorberas via munslemhinnan = går direkt till systemkretslopptet

Rektala administreringar

Dermal applikation

16

Vad innebär "distribution" av läkemedel?

Via blodströmmen går läkemedlet till vävnaderna och målstrukturen

17

De flesta läkemedel är bundna när de distribueras, hur?

Proteinbindning

Membrantransportörer

Vävnadsbindningar

18

Vilken är den främsta proteinbindningen för läkemedel?

Albumin eller orosomukoid är de vanligaste som binder upp läkemedel

19

Är inbundna läkemedel tillgängliga för mål?

Nej, endast fritt lösta läkemedlena är tillgängliga

De bundna blir som en pol/ reservlager för läkemedel

20

Vad har transportproteiner för funktion för läkemedlet?

Transportproteiner styr hur mycket läkemedel som kommer ut i olika vävnader

Utan transportproteiner skulle aldrig några läkemedel ta sig över blodhjärnbarriären

21

Sammanfatta metabolismen

Syftar till att göra fettlösliga molekyler mer vattenlösliga

Metabolismen sker främst i levern

Mycket stor variation i hur väl man metaboliserar läkemedel

Metabolismen delas in i två faser:
Fas 1 - oxidation (CYP450-systemet)
Fas 2 - konjugering (UGT-systemet)

22

Vad sker under eliminationen?

Till sist är det dags för att utsöndra vattenlösliga metaboliter från metaboliserade läkemedel

23

Vilket är det främsta organet för elimination?

Njurarna

1. Utsöndringen sker genom filtrering till primärurinen i glomeruli

2. Aktiv transport i tubuli

24

Hur påverkas eliminationen med ålder?

Njurfunktionen varierar med åldern, och blir sämre --> därmed även eliminationen

25

Vad är det som bestämmer hur snart och hur länge tabletterna har effekt?

1. Effektstart
Tid till effektstart bestäms av magsäckstömningen och absorptionshastigheten

2. Effektduration
Effektdurationen beror dels av dosens storlek och läkemedlets halveringstid

26

Läkemedelsinteraktioner kan leda till både ökad och minskad läkemedelseffekt. Nämn olika mekanismer för interaktioner mellan läkemedel

Chelatbindning i tarmen med försämrad absorption till följd

Hämning av läkemedelsmetaboliserande enzymer

Induktion av läkemedelsmetaboliserande enzymer

Konkurrens om proteinbindning

Förstärkta receptoreffekter (agonism)

Receptorblockad (antagonism)

27

Man talar om två typer av läkemedelsinteraktioner: farmakokinetiska samt farmakodynamiska interaktioner

Hur kan dessa typer av interaktioner öka respektive minska effekten av läkemedel?

Farmakokinetiska interaktioner leder till ändrad plasmakoncentration
Ökad koncentration leder till ökad risk för biverkningar, samt minskad till nedsatt effekt

Farmakodynamiska interaktioner innebär påverkan vid verkanstället (exempelvis en receptor) där effekten kan ökas eller minskas