Kamnine Flashcards Preview

Geografija > Kamnine > Flashcards

Flashcards in Kamnine Deck (27)
Loading flashcards...
1

Kdaj so nastale stare kamnine?

Pred terciarjem.

2

Kdaj so nastale mlade kamnine?

V kenozoiku.

3

Ali so karbonatne kamnine topne v vodi?
Kje so značilne?

Da, so.
Na kraškem površju.

4

Katere kamnine so neprepustne za vodo?

Silikatne kamnine.

5

Kakšne kamnine sestavljajo nižje in manj strmo površje?

Mehke.

6

Kakšno površje tvorijo trde kamnine?

Višje in strmo površje.

7

Katere vrste kamnin ločimo glede na nastanek?

Magmatske, metamorfne in sedimentne.

8

Na kateri dve vrsti ločimo magmatske kamnine?

Predornine in globočnine.

9

Najbolj znana magmatska kamnina?

Tonalit ali grandiorit.

10

Naštej nekaj magmatskih globočnin.

Tonalit, čizlakit, gabro, granit.

11

Naštej nekaj magmatskih predornin.

Diabaz, bazalt, plovec, strjena andezitna lava.

12

Kako so nastale metamorfne kamnine?

V zemljini notranjosti s preobrazbo magmatskih ali sedimentnih kamnin.

13

Kako so metamorfne kamnine prišle na površje?

Z tektonskim dviganjem ali zniževanjem površja.

14

Najbolj znani vrsti metamorfnih kamnin in iz česa sta nastala.

Gnajs iz granita
in
marmor iz apnenca.

15

Naštej nekaj metamorfnih kamnin.

Skrilavec, blestnik, gnajs, marmor.

16

Kako so nastale mehanske sedimentne kamnine

Da je voda delčke preperelih kamnin odnašala in jih odlagala drugje.

17

Kako delimo mehanske sedimentne kamnine?
Ob vsaki naštej nekaj primerov.

Na nesprijete: grušč, prod in pesek, glina
sprijete: breča, konglomerat, peščenjak, glinavec, lapor.

18

Opiši fliš.

Nastal je z sprijetim menjevanjem laporja, apnenca in peščenjaka.

19

Kako nastanejo kemične sedimentne kamnine?

s kemičnim usedanjem v morju ali slanih jezerih.

20

Kako delimo sedimentne kamnine?

Na kemične, biokemične (organogene)
sedimentne kamnine, mehanske ter usedline mešanega nastanka.

21

Naštej nekaj primerov kemičnih sedimentnih kamnin.

Kamena sol, apnenec, dolomit, siga, lehnjak.

22

Naštej nekaj primerov biokemičnih sedimentnih kamnin.

Apnenec, dolomit.

23

Kako je nastal apnenec?

nastal je z usedanjem skeletov
odmrlih morskih organizmov

24

Kaj je dolomit?

Je apnenec s primesmi magnezijevih spojin.

25

Naštej nekaj usedlin mešanega nastanka.

Lapor in fliš.

26

Kaj je lapor?

Je morska glinasta usedlina, ki je nastala s pomočjo kalcita.

27

Pojasni kamninski krog.

Magmatske kamnine pridejo na površje - nastanek sedimentnih kamnin - pogreznejo se v notranjost in nastanejo metamorfne. Te se stalijo v magmo in krog je sklenjen.