Nastanek in zgradba Zemlje Flashcards Preview

Geografija > Nastanek in zgradba Zemlje > Flashcards

Flashcards in Nastanek in zgradba Zemlje Deck (28)
Loading flashcards...
1

Naštej dva različna tipa dejavnikov preoblikovanja površja glede na izvor.

Endogeni in eksogeni.

2

Opiši in naštej endogene dejavnike.

Notranji dejavniki.
Tokovi magme - V zemeljski notranjosti povzročajo premikanje litosferskih plošč
Gravitacija Zemlje - vleče vsa telesa v smeri proti njenemu središču.

3

Opiši in naštej eksogene dejavnike.

Zunanji dejavniki.
Sonce - podnebna raznolikost
Luna - plimovanje
Spreminjanje položaja v Osončju - podnebne spremembe
Izmenjavanje dneva in noči - podnebne spremembe
Padci meteoritov, meteorjev - potresi, podnebne spremembe

4

Kakšni so učinki delovanja endogenih dejavnikov?

Gradijo, dvigajo, spuščajo zemeljsko površje.

5

Kakšni so učinki delovanja eksogenih dejavnikov?

Razgrajujejo in znižujejo zemeljsko površje

6

Kakšne so oblike delovanja endogenih procesov?

Tektonski premiki, gorotvorna gibanja in gubanja, potresi in vulkanizem.

7

Kakšne so oblike delovanja eksogenih procesov?

Preperevanje kamnin, erozija, akumulacija, rečno delovanje, ledeniško delovanje, delovanje vetra in morja

8

Opiši zemeljsko jedro.

Sestavljata ga predvsem železo in nikelj. Temperature so nad 5000 stopinj Celzija, predstavlja 1/3 zemeljske mase, njegov polmer meri 3360 km.

9

Na kaj delimo zemeljsko jedro. Opiši

Na notranje - trdno in zunanje, ki je tekoče.

10

Opiši dele zemeljskega plašča.

Zgornji del plašča je trden, pod njim je gnetljivi del astenosfera,

11

Kje se nahaja magma?

V plašču in astenosferi.

12

Kako imenujemo trd vrhnji del plašča?

Litosfera.

13

Kako imenujemo gorotvorna gubanja z drugo besedo?

Orogeneza.

14

Kdo povzroči orogenezo?

Sile, ki delujejo vodoravno.

15

Kaj je končna posledica orogeneze?

Nastanek nagubanih gorstev.

16

Kako se lahko gibljejo območja z orogenezo?

Lahko tonejo in jih zalije morje ali pa se dvigujejo

17

Tektonika vpliva na površje na tri načine. Naštej jih in opiši.

1. prelomna tektonika - ob prelomih so kamnine manj odporne, ta območja se hitro znižujejo.
2. izbruhi magme - nastajanje novih delov površja
3. gubanje - dvigovanje in spuščanje površja.

18

Poimenuj dva načina nastajanja gorstev.

Z vulkanizmom; z gubanjem in razlamljanjem.

19

Katera so območja mladonagubanih gorstev?

Kjer so se gorstva nagubala pred kratkim oz. še proces gubanja poteka.

20

Kaj so tektonsko aktivna in nekativna območja?

Aktivna - gorotvorna gubanja potekajo.
Neaktivna - nič se ne dogaja.

21

Kaj sestavlja neaktivna tektonska območja?

Ščiti in plošče.

22

Kaj so ščiti?

So uravnani deli kontinentov.

23

Kaj so plošče?

Uravnani deli kontinentov, ki so bili za nekaj časa zaliti z morjem.

24

Katere kamnine najdemo na ščitih?

Magmatske in metamorfne.

25

Katere kamnine najdemo na ploščah?

Sedimentne.

26

Kaj so korenine starih gorstev?

Ko so se gorstva dvignila v starejših geoloških obdobjih so jih eksogene sile močno izrabile in so ostale samo še korenine.

27

Kako imenujemo izbočeni in vbočeni del gub?

Izbočeni - antiklinal
Vbočeni - sinklinal

28

Opiši grudasta gorstva.

Nastajajo z razlamljanjem kjer ne opazimo slemenitve. Doline se brez reda menjavajo z gorskimi čoki.