U: REČNI RELIEF Flashcards Preview

Geografija > U: REČNI RELIEF > Flashcards

Flashcards in U: REČNI RELIEF Deck (23)
Loading flashcards...
1

Naštej 3. faze rečnega delovanja.

1. erozija ali odnašanje
2. transport ali prenos
3. akumulacija ali odlaganje

2

Opiši erozijo rečnega delovanja in pojasni od česa je odvisna intenzivnost.

Erozija ali odnašanje rečnega materiala in dolbenje površja ni povsod enako intenzivna.
Intenzivnost je odvisna od:
- odpornosti kamnin
- hitrost reke

3

Katere kamnine so bolj odporne na rečno erozijo in katere manj?

Bolj odporne so kamnine z živoskalno osnovo, manj pa nesprijeti peski in gline.

4

Kdaj je erozija bolj intenzivna glede na hitrost reke?

Večja je hitrost, močnejše je odnašanje rečnega materiala.

5

Opiši 3. oblike transporta ali prenosa rečnega materiala.

1. oblika = največji delci so na dnu reke (skale, prod)
2. oblika = drobni delci, ki lebdijo v vodi
3. oblika = raztopljene snovi v rečni vodi

6

Opiši odlaganje rečnega materiala.

Akumulacija ali odlaganje
V zgornjem toku reka na dnu struge odlaga večje delce.
V spodnjem toku pa manjše.

7

Kitajska reka Huang He se tudi imenuje Rumena reka. Zakaj?

Saj je dobila znamenito rumeno barvo po odneseni puhlici, ki je rumenkaste barve.

8

Naštej in opiši pojme, ki se pojavljajo v zgornjem toku reke. (6)

- Globinska erozija - reka se vrezuje predvsem v globino.
- Soteska - ozka in globoka dolina v obliki črke V.
-Korito - reka globoko zareže v dolinsko dno iz živoskalne osnove.
-Kanjon - zelo globoka dolina, ki ima navpične ali stopnjevite stene.
-Brzica - voda skače čez kamenje in skale
-Slap - voda pada čez navpične stopnje.

9

Kje najbolj pogosto nastajajo brzice in slapovi?

Tam, kjer reka preide z odpornejših kamnin na manj odporne, saj te odstrani veliko prej in nastanejo strmi deli v rečni strugi.

10

Kaj se zgodi v srednjem toku reke?

Strmec se zmanjša in reka začne delati valove.

11

Kako pravimo zelo močnim zavojem reke?

Okljuki ali meandri.

12

Kaj je stržen?

Je del vodnega toka, kjer je hitrost največja.

13

Kaj poteka na zunanji strani zavoja reke in kaj na notranji?

Na zunanji strani poteka bočna erozija, saj je stržen hitrejši.
Na notranji pa poteka akumulacija materiala, saj je hitrost tam precej manjša.

14

Kaj je naplavna ravnica in kaj lahko nastane iz nje, če se ta širi?

Naplavna ravnica nastane takrat, ko reka menjuje strugo zaradi ovinkov. Reka ob poplavah teče po ravnici in odlaga fini material. Na ta način se širi in izravnava celotno dolino in s tem nastane dolina z ravnim dnom.

15

Kako nastane vršaj in za kateri tok je značilen?

Vršaj nastane s tem ko reka preide iz ozke in strme gorske doline na ravno dno kotline in začne odlagati material v obliki pahljačastega nanosa. Značilen je za srednji tok.

16

Kaj je rečna terasa?

Tam kjer reka v srednjem toku preide od bočne erozije in akumulacije nazaj na globinsko erozijo. V takem primeru vreže novo, globjo strugo, ki jo potem spet razširi. Rečna terasa nastane na vsaki strani reke.

17

Kaj imenujemo ježa?

Je strmo pobočje med staro in novo naplavno ravnico.

18

V spodnjem toku reke reka pogosto vijuga ali...

Meandrira

19

Kaj nastane med rečnimi rokavi?

Nastajajo rečni otoki.

20

Kaj so opuščeni/mrtvi meandri ali mrtvice?

So rečni ovinki, ki jih je reka zapustila z menjavanjem struge. Sprva postanejo jezera, potem se spremenijo v močvirja.

21

Delte reke so...

podaljški kopnega v morje, kjer se reka izliva v morje in tam odlaga material.

22

Reke v spodnjem toku pogosto poplavljajo. Kaj so ljudje ustvarili in s čim so jo zavarovali proti poplavam.

Ustvarili so umetno strugo in jo zavarovali s protipoplavnimi nasipi.

23

Kaj je izgonska struga.

Je dvignjena struga, ki je nastala s rekinim zasipavanjem umetne struge.