Kapitel 1: Allmän översikt Flashcards Preview

Byggnadsmaterial Natasha > Kapitel 1: Allmän översikt > Flashcards

Flashcards in Kapitel 1: Allmän översikt Deck (5)
Loading flashcards...
1

Vad är ett ekologiskt material?

Hur miljövänligt ett material kan anses vara beror på många olika faktorer. Några exempel är att materialet är producerat/förädlat nära byggplatsen, att materialet är del i ett slutet kretslopp, att det inte bygger på slöseri med ändliga resurser, att det är energieffektivt både i byggfasen och i bruksfasen samt att det inte innehåller skadliga ämnen.

2

Nämn fem olika regler och hjälpmedel, som måste eller kan beaktas i samband med val av material till en konstruktion.

Ekonomi
Ekologi
Funktion i färdig byggnad
Funktion i byggfasen
Framtida drift

3

Ge exempel på några vanliga stommaterial.

Materialen i de lastbärande delarna av byggnaden kallas stommaterial. Betong, lättbetong, stål, trä och tegel är exempel på detta.

4

Nämn några egenskaper som är väsentliga för stommaterial

Hållfasthet ( Hur stor last per yta materialet kan bära)
Deformationsegenskaper (Hur materialet böjs, töjs eller sammantrycks under belastning.)
Volymbeständighet (Hur materialet påverkas vid fukt.)
Beständighet mot frost, korrosion, röta m.m.
Beteende i samband med brand

5

Vad menas med återvinning av material?

Med återvinning menas nyttiggörande av restprodukter. Det kan göras som återbruk, materialåtervinning eller energiåtervinning. Med återbruk menar man återanvändning där produkten nyttjas i någorlunda ursprunglig form, t.ex. då man återanvänder hela tegelstenar till ett nytt bygge. Vid materialåtervinning använder man materialet i produkten till något nytt, t.ex. då man gör grus av gammalt tegel.