Kapitel 2: Materialens strukturella Uppbyggnad Flashcards Preview

Byggnadsmaterial Natasha > Kapitel 2: Materialens strukturella Uppbyggnad > Flashcards

Flashcards in Kapitel 2: Materialens strukturella Uppbyggnad Deck (8)
Loading flashcards...
1

Materialen uppbuggnad kan studeras på olika strukturnivåer, vilka?

Makrostruktur (Synlig för ögat.)
Mikrostruktur (Synlig i optiskt mikroskop.) Submikrostruktur (Synlig i elektronmikroskop.)
Atomär uppbyggnad

2

Ge exempel på olika bindningstyper

Jonbindning (Ger hårda spröda material. I salter.)
Kovalent bindning (I glas och keramiska material.)
Metallbindning
Van der Vaals bindning (Ger deformerbarhet och försvagning vid hög temperatur. I plast och lim.) Vätebindning

3

Definiera begreppen kohesion och adhesion

Kohesion: Bindning mellan molekyler och atomer.
Adhesion: Bindning mellan material, d.v.s. vidhäftning. Cement är ett ämne med god adhesionsförmåga.

4

Vad innebär begreppen absorption och adsorption?

Absorbtion är en bindning mellan två material, där det ena upptas och fördelas i det andra. Adsorption är en bindning mellan två material, där det ena materialets molekyler eller finfördelade partiklar binds vid ytan (synlig yta eller porväggar) av det andra materialet.

5

Vad kännetecknar amorf respektive kristallin struktur?

En amorf struktur är en struktur utan påtaglig systematisk ordning mellan partiklarna. T.ex. glas.I en
kristallin struktur är atomerna ordnade i ett regelbundet mönster. T.ex. metaller.

6

Vad kännetecknar isotropa respektive anisotropa material?

Ett isotropt material har lika egenskaper i alla riktningar. Motsatsen är anisotropt. Trä är ett exempel på ett material som är anisotropt redan i makrostrukturen.

7

Vad är en komposit?

Ett kompositmaterial är samma sak som ett heterogent material, d.v.s. ett material som är sammansatt av flera olika ämnen. T.ex. betong.

8

8) Vad är en dispersion?

En dispersion är ett heterogent tvåfassystem där den ena fasen är finfördelad (dispergerad) i den andra. Den finfördelade fasen kallas dispers fas och den sammanhängande fasen kallas dispersionsmedium.

Suspension: fast fas dispergerad i vätska. T.ex. färsk betong.
Rök: fast fas dispergerad i gas. T.ex. damm.
Emulsion: Vätska dispergerad i vätska. T.ex. mjölk.
Vätska dispergerad i gas: dimma. T.ex. moln.