Kapitel 7, 8, 9: Deformationer av last, Volymbeständighet, Beständighet Flashcards Preview

Byggnadsmaterial Natasha > Kapitel 7, 8, 9: Deformationer av last, Volymbeständighet, Beständighet > Flashcards

Flashcards in Kapitel 7, 8, 9: Deformationer av last, Volymbeständighet, Beständighet Deck (20)
Loading flashcards...
1

Vad menas med begreppet krypning?

Med tiden fortgående, långsam deformation hos vissa material under mekanisk belastning.

2

Rita ett diagram som visar deformation som funktion av tid för ett krypbenäget material. Visa var man kan avläsa momentan, tidsberoende, reversibel och irreversibel deformation.

Momentan – ögonblicklig deformation
Tidsberoende – den deformation som inte sker ögonblickligen Reversibel – elastiska deformationen
Irreversibel – plastisk deformation

3

Vad menas med skjuvmodulen?

Detta är motsvarigheten till elasticitetsmodul för skjuvspänning.

4

Hur definieras kryptalet?

(fi)=Krypeformation vid tiden t/elastisk deformation

5

Vad innebär begreppet spänningsrelaxation? Ge ett exempel av praktisk betydelse.

Innebär att ett material snabbt deformeras och spänningen som uppkommer i materialet avklingar sedan med tiden. Denna typ av belastningsfall är vanlig i skruvförband, packningar och tätningar.

6

Vilka tre olika mekanismer kan åstadkomma volymändringar hos material?

Temperatur, fukthalt, sulfat/frostangrepp.

7

Vilken typ av material uppvisar stora fuktbetingade rörelser?

Porösa material

8

Räkna upp träs tre huvudriktningar ordnade efter ökande svällning.

Fiberriktningen (0,2-0,6 %)
I radiell riktning (2,8- 5,2 %)
I tangentiell riktning (6,9- 10,9 %)
I Volym (11,1-17,5 %)

9

Vad menas med träs fibermättnadspunkt?

Fibrerna är mättade vid ca 25-30% fuktkvot. Detta kallas fibermättnadspunkten. Efter det fylls resterande cellhåligheterna, detta orsakar ingen större svällning. (se s 142)

10

Nedbrytningsmekanismerna kan indelas i fem olika huvudgrupper, vilka? Ge ett exempel på nedbrytning för varje huvudgrupp.

Kemiskt angrepp
Elektrokemiskt angrepp
Fysikaliskt angrepp
Biologisktangrepp
Strålningsangrepp

(vissa angrepp anses vara kombinerat)

11

Nämn fyra olika faktorer som påverkar angreppshastigheten vid kemiskt angrepp.

Materialets sammansättning
Materialets täthet
Omsättning av de aggressiva ämnena
Temperaturen

12

Beskriv den principiella mekanismen hos en korrosionsprocess. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att processen skall fortgå?

Förutsättningarna är att det krävs en elektrolyt, en potentialskillnad, och en elektronacceptor.

13

Vad innebär karbonatisering i samband med betong? Vilka konsekvenser kan denna process få för armerad betong?

Karbonatisering är när betong tar upp koldioxid från luften och kalciumkarbonat återbildas. Korrosionsprocessen startat härigenom för armeringen då PH-värdet sjunker.

14

Ange fyra metoder som används för att skydda mot korrosion.

Lämplig konstruktiv utformning (regnskydd o.s.v.)
Lämpligt materialval (kontakt mellan olika metaller undviks)
Ytbehandling
Rostmån

15

Vad menas med aktuell respektive kritisk vattenmättnadsgrad?

Den aktuella vattenmättnadsgraden är den grad som uppstår i materialet i en given miljö.

S=frysbart vatten/tillgängligt utrymme

Den kritiska graden är den praktiskt högsta som kan uppkomma.

16

Frostbeständigheten hos betong kan förbättras med hjälp av luftporbildande tillsatsmedel. Beskriv mekanismen för detta.

Porerna sänker vattenmättnadsgraden i materialet. Med större porer kan frysning av vatten i materialet ske utan att porerna sprängs, och mindre vatten blir kapillärsuget med större porradie.

17

Beskriv den mekanism som kan ge upphov till saltsprängning.

Om det finns salt i vattnet i materialet och vattnet torkar ut så kommer saltet att kristalliseras i porerna och då uppkommer risk för sprängning.

18

Vad menas med begreppet vittring?

Detta är en kombinerad process där temperatur och fuktrörelser samverkar med kemiska angrepp och frostsprängning. Fukt tränger in i små sprickor från temperatur och fuktrörelser.

19

Ge exempel på strålningsangrepp på byggnadsmaterial.

Solstrålningen är den främsta strålningskällan och påverkar bara organiska byggnadsmaterial. Värmestrålningen och temperaturökningen påskyndar nedbrytningsprocessen och UV-strålningen påverkar organiska material negativt.

20

Vatten medverkar som en viktig faktor vid nedbrytning av material. Nämn sex olika funktioner som vattnet kan ha i dessa sammanhang.

Medverkan i kemiska reaktioner
Elektrolyt vid korrosion
Frostsprängning
Transportmedium för salter
Fuktrörelser
Förutsättning för biologisk nedbrytning