Kapitel 14, 15, 16: Metallurgi, Stål, Aluminium och koppar Flashcards Preview

Byggnadsmaterial Natasha > Kapitel 14, 15, 16: Metallurgi, Stål, Aluminium och koppar > Flashcards

Flashcards in Kapitel 14, 15, 16: Metallurgi, Stål, Aluminium och koppar Deck (19)
Loading flashcards...
1

Vilka egenskaper hänger samman med en finkornig metallstruktur?

Det har högre hållfasthet än ett grovkornigt material. Krypningsbenägenheten är större i ett finkornigt material

2

Vad är segring?

Segring är en ojämn fördelning av legeringselement i gjutna material. Man skiljer på mikro- och makrosegring.

Mikrosegring är variation av legeringselement inom en kristall, t.ex. en dendritkristall. Makrosegring är skillnader i sammansättning över stora avstånd i ett göt eller gjutstycke.

I ett stålgöt kan sammansättningen variera mellan bottnen och toppen av götet. Segring orsakas av att den fasta fasen får en annan sammansättning än smältan under stelningsförloppet.

3

Vilka tre metoder används för att åstadkomma stora variationer i metallers egenskaper?

Legering
Kallbearbetning
Värmebehandling

4

Vilka egenskaper ändras vid legering av metaller?

Smältpunkt, elektrisk ledningsförmåga, värmeledningsförmåga, töjbarhet och hållfasthet förändras vid legering.

5

Vad är kalldragning?

Är de plastiska formningsmetoder där ett metalliskt ämne dras genom en hålförsedd skiva. Genom denna process ökar ämnets längd samtidigt som dess tvärsnittsarea minskar. Tråd- och rördragning utgör exempel på sådana processer.

6

Vad blir effekten av kallbearbetning?

Sträckgränsen höjs och brottförlängningen minskar. Detta kan utnyttjas för högre påspänningar, men metallen blir sprödare, eller åldras.

7

Vilka tre faktorer karakteriserar en värmebehandling? Vilken effekt har dessa faktorer på metallens egenskaper?

Upphettningstemperaturen, vilka kristalltyper som kan bildas.
Hålltiden (tiden som materialet hålls till upphettningstemperaturen), om kristallomvandlingen blir fullständig och hur stor kristallerna kan bli.
Svalningshastigheten, bestämmer om det bildas kristaller i jämvikt eller om det bildas övermättade kristaller.

8

Vad är stål?

Legering med järn som huvudbeståndsdel och en kolhalt mindre än 2 %. Det vanligaste legeringsämnet i stål är kol. Kolet gör att stålet kan härdas till önskvärd hårdhet genom lämplig värmebehandling. Om kolhalten i en järnlegering är högre än ca 2 % talar man i stället om gjutjärn, tackjärn eller råjärn.

9

Vad åstadkommer man vid färskningsprocessen?

Färskningsprocessen genomgås för att oxidera oönskade ämnen (mangan, kisel), oxidationen gör även järnet smidbart, dvs. sänker kolhalten till under ca 2 %. Råjärn som erhålls ur masugnen innehåller ca 4–5 % kol. Det måste färskas till stål genom smältfärskning.

10

Vilka är de viktigaste legeringsämnena vid framställning av rostfritt stål?

Krom (8 %), Nickel (8 %) (18/8 stålet utgör över hälften av världsproduktionen i rostfritt stål)

11

Vilka olika huvudtyper av rostfritt stål förekommer?

Korrosionsfasta, syrefasta och värmebeständiga.

12

Hur härdas stål och vilka egenskaper får stålet?

Det värms upp och kyls sedan snabbt. Det blir hårdare och sprödare.

13

Vad innebär seghärdning av stål?

Det är när man efter härdning gör en anlöpning (uppvärmning), detta ger ett segt och hållfast stål.

14

Vilka storheter används för att karaktärisera olika ståls hållfasthet?

Stålets dragegenskaper karaktäriseras bäst av arbetskurvan. Den storhet som här används är spänning och töjning.

15

Vad menas med omslagstemperaturen?

Detta är övergången från ett segt till ett sprött brottbeteende.

16

Vilka olika metoder används för att skydda stål mot korrosion?

Rostskyddsmålning, förzinkning, emaljering, korrosionshärdiga legeringar.

17

Aluminium är en oädel metall. Trots detta har den god beständighet mot korrosion. Varför?

Det bildas spontant ett litet oxidskydd på ytan (0.01 μm).

18

Hur är aluminiums beständighet i alkaliska miljöer?

Aluminium korroderar i alkalisk miljö, t.ex. i nygjuten betong.

19

Vilka olika metoder finns för att ge korrosionsskydd åt aluminium och aluminiumlegeringar?

Anodisering kan användas för att förstärka oxidskiktet.