Kapitel 20, 21, 22, 23: Puts/murbruk, Ytbehandling, Lim, Fog Flashcards Preview

Byggnadsmaterial Natasha > Kapitel 20, 21, 22, 23: Puts/murbruk, Ytbehandling, Lim, Fog > Flashcards

Flashcards in Kapitel 20, 21, 22, 23: Puts/murbruk, Ytbehandling, Lim, Fog Deck (27)
Loading flashcards...
1

Vilka delmaterial ingår i ett bruk?

Bindemedel, vatten, ballast, tillsatsmedel.

2

Bindemedel till bruk kan indelas i två huvudgrupper. Vilka?

Ickehydrauliskt och hydrauliskt.

3

Vilka bindemedelstyper används i Sverige?

Kalk: Lägst hållfasthet
Cement: Högst hållfasthet
Kalkcement: Det vanligaste bland bindemedel

4

Vad är osläckt kalk, bränd kalk, släckt kalk?

Osläckt/bränd kalk: Kalciumoxid, uppvärmd kalksten (kalciumkarbonat), koldioxid avgår.

Släkt kalk: Kalciumhydroxid, om man tillför den osläckta kalken vatten så avgår värme i en exoterm reaktion, stelnar i kontakt med koldioxid.

Man skiljer på torrsläckning (precis så mycket tillförd vätska som behövs ”pulver”) och våt släckning
(då extra vatten tillförs ”slam”)

5

Hur påverkas bruksegenskaperna av kornstorleken och graderingar hos ballasten?

De påverkar i hög grad, det viktigaste ballastmaterialet är sand. Den specifika ytan bör vara så liten som möjligt, men den största fraktionen bör ej överstiga en tredjedel av skiktstorleken eller att arbetbarheten försämras.

6

Nämn några olika tillsatsmedel till bruk.

Luftsporbildare
Plasticeringsmedel
Acceleratorer
Frostskyddsmedel
Vattenavvisande medel

7

Beskriv mekanismerna för ett cementbruks hårdnande.

Hydratisering (kemisk reaktion med vatten)

8

Ge exempel på ett ytbehandlingsmaterials uppgifter och funktioner.

Ytbehandlingsmaterial används för att skydda undanliggande material mot skadlig inverkan och ge en estetisk effekt.

9

Vad är skillnaden mellan färg och lack?

En färg innehåller pigment som döljer kulören hos det underliggande materialet. Lack saknar pigment och ger ett genomskinligt skikt.

10

Ange de viktigaste komponenterna i en målarfärg.

Bindemedel, pigment, tillsatsmedel, fyllnadsmedel och lösningsmedel (PB fuck the life)

11

Hur definieras pigmentvolymkoncentrationen (PVK)?

PVK=(pigment + fyllnadsmedel)/(pigment + fyllnadsmedel + bindemedel)

12

Vad är kritisk pigmentvolymkoncentration?

Det uppstår kraftiga förändringar i färgskiktets egenskaper. Pigment och fyllnadsmedel är tät packade och mellanrummen mellan kornen är fyllda med bindemedel. Om den kritiska pigmentvolymkoncentrationen överskrids är pigment och fyllnadsmaterial i överskott varvid färgfilmen bli porös.

13

Ge exempel på några olika typer av pigment.

Järnoxider, kobolt, Krombaserade, titandioxid, organiska pigment.

14

Vilka är pigmentens viktigaste uppgifter?

Att ge färgen dess kulör. Påverkar beständighet, mekaniska egenskaper och glans.

15

Rostskyddsfärger kan skydda en metallyta mot korrosion enligt tre olika principer, vilka?

Isolering, katodiskt skydd (offeranod) och passivering av en metallyta (ytan reagerar med ett ämne i rostskyddsfärgen och bildar ett skyddande skikt).

16

Vad är en laseringsfärg? Vilka andra namn brukar också användas?

Genomskinlig färg innehållande ringa täckande pigment. Kallas även laserfärg, lasur, eller lasyr.

17

Hur uppstår en limningseffekt?

Den byggs upp dels av en mekanisk (lim tränger in i materialets porer och fördjupningar och förankras där när limmet stelnar), dels en molekylär vidhäftning (kan förenklat förklaras som adhesion).

18

Vad innebär begreppet vätning? Vad har detta för betydelse i samband med limning?

Vätning innebär att en vätska (eller ett lim) föredrar att ligga kvar på topparna av ytan av ett material om kohesionen i vätskelösningen är större än adhesionen mellan vätskan och ytan. Man vill ha god (låg) vätning när man limmar.

19

Vilka är de viktigaste komponenterna i ett lim?

Bindemedlet, fyllnadsmedel, lösningsmedel (och vissa tillsatsmedel). Volymförhållandena mellan dessa har störst påverkan på limmets beständighet.

20

Vad är de viktigaste skillnaderna mellan lösningsbaserade lim och dispersionslim?

Lösningsbaserade lim har goda vätande egenskaper och har fördelar vad gäller limfilmens klibbighet efter lösningsmedlens avdunstning. De är giftiga och eldfarliga.

Dispersionslim har ett vattenolösligt bindemedel, vilket innebär att limfogen blir känslig för fukt och vätska. Detta eftersom man blir tvungen att tillsätta vattenvänliga dispersionsmedel. Fördelarna är en lätt spridbar konsistens och inga kända hälsorisker.

21

Vad är ett härdlim? Ge två exempel.

Härdlim består av två komponenter, bas och härdare. Exempel är tvåkomponent och enkomponentslim. I ett tvåkomponentslim reagerar komponenterna med varandra och härdar, i ett enkomponentslim finns de färdigblandade, men behöver t ex syre för att börja härda.

22

Beskriv principerna för enkel- och kontaktlimning.

Vid enkellimning sprids limmet endast på ena sidan av fogen och delarna sammanfogas innan limmet torkat (våtlimning). Kontaktlimning innebär att man applicerar limmet på båda ytorna, vilka sammanfogas först efter att lösningsmedlet avdunstat. Man får då en nästan omedelbar härdning.

23

Nämn några limtyper som är viktiga i byggnadstekniska sammanhang.

Asfalt (t ex då man skall limma takpapp mot isolermaterial), PVAc-lim (t ex vitlim och trälim), akrylatlim (vanligt vid golv- och väggbeklädnader). Fler finns på sidan 448-450

24

Ge exempel på funktionskrav som kan ställas på en fogkonstruktion.

Krav kan ställas på täthet mot regn och vind, invändig täthet, ljud, brand och värmeisolering. Det är också krav på rörelseupptagning som orsakas av krypning etc.

25

Vilka är de viktigaste beståndsdelarna i en fogmassa?

Bindemedel, fyllnadsmedel, pigment, lösningsmedel och ev. mjukgörare. Bindemedlen bestämmer fogmassans egenskaper. Bindemedlet kan vara en syntetiskt polymer, torkande eller icke-torkande oljor.

26

Vilka är de viktigaste skillnaderna i egenskaper mellan en elastisk och plastisk fogmassa?

Mjukelastiska fogmassor fungerar oftast bäst i praktiken. Plastisitet/elasticitet avser dessa egenskaper.

27

Varför används olika fogtvärsnitt för elastiska respektive plastiska fogmassor.

Plastiska fogmassor har högre fogdjup för att motverka veckbildning.