Kapitel 3: Porositet Och Densitet Flashcards Preview

Byggnadsmaterial Natasha > Kapitel 3: Porositet Och Densitet > Flashcards

Flashcards in Kapitel 3: Porositet Och Densitet Deck (13)
Loading flashcards...
1

Definiera porositet.

Förhållandet mellan porvolym och total volym i ett poröst material (material som innehåller porer).

2

Vad är skrymdensitet?

Förhållandet mellan massan och den totala volymen i ett material.

3

Vad är kompaktdensitet?

Förhållandet mellan massan och den kompakta volymen i ett material, alltså exklusive porvolymen. Massan för luft i porer försummas.

4

Vad är det som brukar kallas densitet?

Skrymdensitet.

5

Ange samband mellan porositet, skrymdensitet och kompaktdensitet?

P=1-p/pk

6

Vad är en pyknometer?

Ett instrument som bestämmer densiteten hos fasta eller flytande ämnen. Kan användas för att bestämma kompaktdensiteten hos ballastdensiteten för betong.

7

Torrdensitet

Densiteten ett material har när det är helt uttorkat.

8

Vad menas med brutto- och nettodensitet?

Brutto: densiteten hos ett material inklusive lufthål (tex håltegel). (Skrymdensitet?)
Netto: densiteten hos ett material för endast materialmassan. (Kompaktdensitet?)

9

Vilka typer av porer kan finnas i ett material?

Öppna porer och slutna porer. Bland de öppna finns genomströmningsbara och icke genomströmningsbara porer.

10

Vilka typer av porer fylls vid frivillig vattenupptagning respektive vakuummätning?

Öppna porer.

11

Vad är porstorleksfördelning? Hur kan denna anges?

Parameter som påverkar poröst materials egenskaper mest. Det är en serie uppdelning av typer av porer efter storlek, tex porradie. Anges genom frekvens och genom summaporositet, vilka är volymandelar över ett intervall.

12

Vad menas med ett materials specifika yta?

Summan av porernas eller snarare partiklarnas, omslutningsytor för en viss mängd av materialet.

13

Nämn några egenskaper som direkt påverkas av porositetens storlek.

Hållfasthet, värmeisloeringsförmåga, fuktegenskaper: förmåga att täta mot genomströmmande gaser och vätskor, samt reaktiviteten med vatten.