Kapitel 17: Keramiska material Flashcards Preview

Byggnadsmaterial Natasha > Kapitel 17: Keramiska material > Flashcards

Flashcards in Kapitel 17: Keramiska material Deck (15)
Loading flashcards...
1

Vad menas med ”keramiska material” i traditionell mening?

Material uppbyggda av lera, andra oxidmaterial, framförallt silikater eller rena oxider. Dessa material bränns sedan till en hög temperatur så de får sina slutliga egenskaper.

2

Vilka huvudmoment ingår i tegeltillverkningen?

Förbehandling av råmaterial
Formning av produkterna
Torkning av råprodukterna
Bränning och avkylning
Sortering

3

Vad är ett magringsmedel? Varför används magringsmedel?

Tillsatsmedel vid tillverkning av keramer, bestående av stora korn av icke-plastiska material, t.ex. kvarts och chamotte. Magringsmedel minskar keramens krympning och risken för sprickbildning vid torkning, men även massans plasticitet och formbarhet. Vid den efterföljande bränningen minskar risken för deformationer om keramen innehåller magringsmedel.

4

Vad i huvudsak avgör om en tegellera är röd- eller gulbrännande?

Förhållandet mellan järn och kalkföreningar. Mer kalk ger gulare sten medan kalkfattiga mineraler ger en rödaktigare ton.

5

Hur sker formgivning av keramiska material?

Strängpressning, lera matas i en kontinuerlig sträng genom en press med munstycken som ger produkterna önskad form, ex. hål i håltegel.

6

I vilka tre processteg kan man indela tegelbränningen?

Bränning i 150-600 grader, Strukturellt bundet vatten avgår tillsammans med vissa ämnen.
Bränning i 300-900 grader, Oxidationsperioden, organiska föroreningar förkolnas
Bränning i 900-1150 grader, sintring, lerpartiklarna smälter ihop.

7

Hur förändras porositeten med bränningstemperaturen vid bränning av keramiska material?

Vid bränning över 950 grader så minskar porositeten vid ökad temperatur. Dock så kommer porradien öka med ökande temperatur.

8

Hur varierar porstorleksfördelningen och specifika ytan med bränningsgraden?

Ytan sjunker med ökad bränningsgrad. Man får även en ökad porstorleksfördelning då porer blir grövre och mindre porer försvinner.

9

Hur påverkas hållfastheten av bränningsgraden?

Vid högre bränningsgrad så minskar materialets porositet. Detta medför en densitetsökning och således även en större hållfasthet.

10

Hur påverkas vattenabsorptionen av bränningsgraden?

Absorptionen minskar med en ökad bränningsgrad. Det finbrända teglet är betydligt mer poröst och absorberar således mer vatten än det hårdbrända.

11

Vad består glasyr av?

Genomskinlig eller ogenomskinlig, glasig ytbeläggning på keramiska material för att ge en tät, hygienisk och vacker yta.

12

Vad kan sägas om keramiska materials hygroskopicitet?

Keramiska material har mycket låg hygroskopicitet. Vilket beror på att majoriteten porradierna är större än 0.1 μm. Vilket överstiger gränsen för att fuktabsorption ska vara möjlig.

13

Hur kan saltutslag undvikas?

Hög bränningsgrad gör att stenen blir tätare och salttransporter ut ur stenen svårare. Lättlösliga salter bryts också ned i bränningen. Begränsning av svavel i förbränningsgasen. Blanda leran tillsatser så att föreningarna blir mer svårlösliga t.ex. bariumkarbonat eller klorider. Undvik även att teglet kommer i kontakt med material som innehåller förorenande salter.

14

Varför har ett hårdbränt tegel bättre frostbeständighet än ett lösbränt?

Det har större porer.

15

Beskriv några olika typer av keramiska material.

Keramiska material delas in i finkeramik och grovkeramik.
Tegel –Taktegel, murtegel (saknar krav på utseende), fasadtegel, håltegel, marktegel.
Keramiska plattor – Kakel tillverkas av leror som måste brännas i måttliga temperaturer, måste därför glaseras för att bli täta.
Klinker tillverkas av andra leror som blir mycket mer hårdbrända och täta.