Kapitel 4: Värme Flashcards Preview

Byggnadsmaterial Natasha > Kapitel 4: Värme > Flashcards

Flashcards in Kapitel 4: Värme Deck (15)
Loading flashcards...
1

Vad menas med värmeflödestäthet?

Värmeflöde (temperaturskillnader) per ytenhet: q (W/m2).

2

Genom vilka tre processer överförs värme?

Strålning, ledning, konvektion.

3

Vad är konvektion?

Ett strömmande medium transporterat värme mellan ställen med olika temperatur (från hög värme till låg). Mediet luft är vanligast, tänk meteorologi.

4

Vilka olika typer av konvektion skiljer man på? Hur uppstår dessa?

Naturlig och påtvingad konvektion. Naturlig sker genom densitetskillnaden mellan varmt och kallt medium (vatten eller luft). Påtvingad sker med yttre påverkan, tex fläkt.

5

Vilken storhet beskriver ett materials värmekonduktivitet? Hur definieras denna?

λ [W/m *K]. Kallas också värmeledningsförmåga.

6

Vad menas med stationärt tillstånd?

Att temperaturskillnaderna θ1 och θ2 på motsatt sida om ett material är konstanta, och därför även q (värmeflödestätheten [W/m2]).

7

Ange sambandet för beräkning av stationärt värmeflöde genom ett material.

q=λ*(Δθ/d)

8

För vilken typ av material är parallellmetoden lämpligast att använda? Varför?

Parallellmodellen är lämpligast att användas för material med ledande grundmassa och dåligt ledande porer. q=λ*(Δθ/d). Ger övre gränsvärde för möjligt λ. För material med huvudsaklig värdetransport genom det ledande materialet.

9

För vilken typ av material är seriemetoden lämpligast att använda? Varför?

Har ett (poröst) material ledande partiklar i en dåligt ledande kontinuerlig fas så kommer värmeflödet i stor utsträckning söka sig genom partiklarna, något som gör det lämpligt att använda seriemodellen för att uppmäta materialets värmeledningsförmåga. Seriemetoden ger ett undre gränsvärde för λ.

I exempelvis betong så är har fyllnadsmaterialet (partiklarna) bättre ledningsförmåga än cementpastan (kontinuerlig fas) varför seriemetoden bör användas.

10

I vilken typ av byggnadsmaterial spelar konvektion och strålning någon roll?

Isoleringsmaterial (med låg densitet). Tex mineralull och cellplast.

11

Hur varierar i princip värmekonduktiviteten med densiteten för olika material? Förklara kurvans utseende.

Normalt: Ökad densitet => ökat λ. Exponentiellt växande funktion. Isolering: först exponentiellt avtagande λ med ökad densitet, vid ca ρ=40 ändras den till exponentiellt ökande.

Vi ser att i de lätta material, med stor strålningsandel så ökar värmeledningsförmågan starkt med temperaturen medan det för tyngre material är så att temperaturen får mindre inverkan. För material med redan låg densitet så innebär detta att ökad porositet kan ge ökad värmeledning (då strålning och konvektion ökar). För redan tunga material så ökar värmeledningsförmågan successivt med ökad densitet då ”fysikaliska värmeledningen” ökar.

12

Hur påverkas värmekonduktiviteten hos porösa material av temperaturen?

Proportionerligt.

13

Hur påverkas värmekonduktiviteten när fuktinnehållet ökar i ett material?

Med ökat fuktinnehåll ökar värmeledningsförmåga, då λ för vatten är större än λ för luft. Jfr. luft (λ=0,026) med vatten (λ=0,6).

14

Hur påverkas värmekonduktiviteten när ett mycket fuktigt material fryser?

λ ökar kraftigt och värmekonduktiviteten ökar kraftigt. Jfr. vatten (λ=0,6) med is (λ=1,7)

15

Hur definieras specifik värmekapacitet för ett material?

Den värmemängd som åtgår för att höja materialets temperatur med en grad per kg material. c [J/kg*K].