Kapitel 10, 11: Materialens egenskaper vid höga temperaturer, Diverse egenskaper/emissioner Flashcards Preview

Byggnadsmaterial Natasha > Kapitel 10, 11: Materialens egenskaper vid höga temperaturer, Diverse egenskaper/emissioner > Flashcards

Flashcards in Kapitel 10, 11: Materialens egenskaper vid höga temperaturer, Diverse egenskaper/emissioner Deck (10)
Loading flashcards...
1

Ge ett exempel på strukturella förändringar i kristallina material vid förhöjd temperatur.

Kristallstorleken ändras. Mindre försvinner och större blir större. Detta förändrar hållfastheten i material. Ledningsförmågan ökar. I vissa material uppkommer en gitteromvandling. Sedan så smälter även rena kristallina material vid sin smältpunkt.

2

Keramiska material som upphettas till höga temperaturer har ofta högre hållfasthet i varm än i avsvalnat tillstånd. Varför?

I keramiska material sänks hållfastheten som följd av en sprickbildning som kommer under avsvalning.

3

Hur förändras stålets sträckgräns och brottöjning vid ökande temperatur?

Sträckgränsen minskar med ökad temperatur, brottöjningen minskar för att sedan öka efter viss temperaturövergång (ca 150)

4

Hur uppkommer avflagningar i samband med höga temperaturer? I vilken typ av material?

I material som är dåliga värmeledare uppstår en ojämn värmefördelning som ger en ojämn spänningsfördelning Då blir det tryckspänningar i materialets yta, vid avsvalning så ökar därför draget i ytan. Om dragspänningarna här blir större än brotthållfastheten så uppkommer sprickor.

5

Byggnadsmaterialen indelas ur brandteknisk synpunkt i tre olika grupper vilka?

Brännbara
Obrännbara
Svårantändliga (Dessa material brinner inte av sig själva när lågan tas bort)

6

Beskriv de egenskaper som betong och armerad betong har vid höga temperaturer.

Vid 600 grader förångas vattnet i cementen, tryckhållfastheten förminskar då till hälften. Vid 1000 grader så har allt kemiskt vatten försvunnit och hållfastheten går helt förlorad. Avflagning sker ofta av större eller mindre bitar av betongen, kan medföra brott. Vittingen börjar utifrån som följd av betongens låga värmeledningsförmåga.

Betong är bland de vanliga byggnadsmaterialen det material som klarar brand bäst. Betongen isolerar stålet och hindrar det från att värmas upp.

7

Vad händer med trä och limträ i samband med brandpåverkan.

Trä börjar brinna vid 250-280 grader. Vid långvarig exponering över 100 grader så förkolnar materialet och kan till slut börja brinna vid denna temperatur (kan t.ex. uppstå vid skorstenar). Med limträ fungerar det ungefär på samma sätt. Den oförkolnade delen av träet har kvar full hållfasthet. Limfogarna har något större brandmotstånd.

8

Beskriv egenskaperna hos gips vid påverkan av höga temperaturer.

Vid upphettning frigörs det kemiskt bundna vatten vilket kräver mycket energi, detta medför att gips isolerar bra mot värme. Gips bör inte utsättas för långvarig värme över 45 grader, detta gör att kristallvattnet avgår.

9

Vilka materialegenskaper är viktiga för att kunna bedöma golvmaterials värmebehaglighet?

Densitet – Högre densitet mindre behagligt Värmeledningsförmåga – Högre förmåga mindre behagligt
Värmekapacitet – Ju högre desto mindre bekväm

10

Nämn fem olika emissionskällor inomhus.

Människor, material, inredning, matlagning.