Mastitis Flashcards Preview

MKR storedyr > Mastitis > Flashcards

Flashcards in Mastitis Deck (72):
1

Hvor mange køer bliver indenfor deres laktation behandlet for mastitis?

30% ca

2

Hvad har mastitis af betydning?

Velfærd: smertefuld
Øget tab
Mælkekvalitet
AB forbrug
Større arbejdsindsats for personale

3

Hvad er dyrlægens rolle i forbindelse med mastitis?

Behandling af akut syge dyr
Besætningsrådgivning

4

Kliniske symptomer ved gram-negativ akut/perakut mastitis

- Ofte akut fald i mælkeydelse fra 20-30 liter til 1-2 liter
- Ofte total ophørt ædelyst
- Ofte køer med forudgående lavt celletal
- Ofte diarre
- Lav hudtemperatur på krydsetog ekstremiteter
- Ofte feber første 10 timer efter infektionens opståen
- Kliniske symptomer først 10-12 timer efter infektionens opståen, hvor rektaltemperaturen ofte vil være subnormal

5

Sekretforandringerne ved gram-negativ akut/perakut mastitis

- Mælken tynd og vandig de første timer (strømningsfigurer)
- Senere ved alvorlig gram-negativ: serøs, evt. let blodig
- Mildere: 12-14 timer efter infektion (=2-6 timer efter begyndende klinik): Kirtelsvulst aftager og store klumper optræder i mælken --> senere yoghurt-agtig

6

Hvad er perakut mastitis?

En form for yverinflammation med systemisk påvirkning der inkluderer depression, hurtig huls, dehydrering og diarre

7

Nævn patomorfologiske mekanismer og hvilke agens der forårsager patomorfologiske mekanismer

Vaskulære skader
Mikrocirkulationsforstyrrelser

Typisk forårsaget af:
- E. Coli
- Klebsiella
- Clostridier
- alfa-toksin producerende Staph. aureus

8

Agens til mastitis hvor både pat og hud er involveret?

Toksinproducerende Staph aureus

9

Kliniske symptomer og deres forskellige intensiteter ved mastitis

- Apostematøs, brandig (nekrotiserende), katarrhalsk
- Perakut, akut, subakut(mild), kronisk
- Klinisk, subklinisk
- Kun lokal eller lokal+systemisk
- Nyinfektion eller kronisk
- Opportunistisk/miljøbetinget eller kontagiøs

10

Definition på klinisk mastitis

Inflammation i yverkirtlen med synlig kirtel- og/eller sekretforandringer og kan være mild, moderat eller alvorlig

11

Definition på mild klinisk mastitis

Forandret mælk med farveændring eller klatter uden hævelse i yveret

12

Def. på moderat klinisk mastitis

Forandret mælk og samtidig hævelse i yveret evt. lidt feber, men koen har ikke påvirket almenbefindende (normal ædelyst og mælkeydelse lidt-moderat reduceret)

13

Def. på alvorlig klinisk mastitis

Forandret mælk, hævelse i yveret og påvirket almenbefindende med nedsat ædelyst, kraftig nedsat mælkeydelse. Koen kan have feber eller være kold og have svært ved at rejse sig

14

Hvad betyder opportunistiske patogener og hvordan smitter de?

Patogenerne findes normalt i miljøet men kan give sygdom ved indgangsport

Altså spredning fra miljø til ko

15

Hvordan smitter kontagiøse patogener?

Smitter ko til ko

16

Eks. på oppotunistiske mastitis patogener

- E. Coli
- Klebsiella
- S. Uberis

17

Eks. på kontagiøse mastitis patogener

- S. agalactiae
- Mycoplasma spp
- S. Aureus

18

Patogenese og kliniske tegn ved kontagiøs Staph. aureus mastitis

- Invasion af celler i interstitium
- Typisk subklinisk infektion inden kliniske symptomer bliver synlige
- 10% klinsk --> hovedsaglig subklinisk
- Perakut hvis alfa-toxin dannes --> brandig mastitis hvor hud og patterne er involveret

19

Vigtig ko-risikofaktor ved kontagiøs Staph aureus mastitis

PATTELÆSIONER
- Malkemaskinen
- Manglende hudpleje

Smittekilde: inficeret mælk

20

Fakta om Strep. uberis mastitis

Flere mønstre:
- Akut, mild (<15% klinisk)
- Subklinisk inden klinisk
- HYPPIGSTE FUND ved nyinfektioner hos GOLDKØER
- Udskillelse af store mængder bakerier

21

Vigtige ko-risikofaktorer, vigtige miljø faktorer og smittekilde ved Strep. uberis mastitis

Ko-risikofaktorer:
- Brede pattekanaler

Miljøfaktorer:
- Renhed af gulve og liggearealer

Finder i fæces, rumen, skede
Smittekilde: miljø

22

Definition på kronisk mastitis

Yver inflammation som fortsætter i lang tid med progressiv udvikling af granulationsvæv og samtidig reduktion i mælkeydelse

23

Typisk patogen ved kronisk mastitis

Staph. aureus

24

Hvad er subklinisk mastitis?

Skjult mastitis - betændelsesreaktion uden synlige kliniske forandringer i kirtel eller mælk ved inspektion og palpation

25

Hvordan opdages subklinisk mastitis?

Ved:
- CMT
- Celletalsmålinger
- Ledningsevne
- Bromtymolblåtpapir

26

Hvornår er der tale om en ætiologisk diagnose?

Når patogen kan påvises samtidig med forhøjet celletal

OBS der kan ikke påvises patogener hos alle køer med forhøjet celletal

27

Typiske patogener til subklinisk mastitis

- Staph. aureus
- koagulase-negative staphylokokker (CNS)
- S. agalactiae

28

Fakta om koagulase-negative stafylokokker (CNS)

- Hyppigt isoleret hos kvier inden og omkring kælvning, lakterende køer og goldkøer
- Naturligt forekommende på pattehud/hud

29

Geometrisk celletal pr. ml i rask kirtel

< 100.000

30

Geometrisk celletal pr. ml ved CNS, S. aureus, S. uberis og E. Coli

CNS: 138.000
S. aureus: 357.000
S. uberis + E. Coli: > 1 mio.

31

Hvornår er risikoen for subklinisk mastitis højest?

- Den første måned efter 1. kælvning
- Også stor i gold-perioden

--> nykælvere og goldkøer rammes oftest --> mest fokus på disse

32

Hvad er goldperioden og hvordan foregår den?

- Koens hvileperiode og forberedelse til kælvning
- Goldningen med foderreduktion og gradvis ophør af malkning
- Goldperiodens længde: 7-8 uger

33

Hvornår må man behandle en goldko med AB?

Kun hvis der indenfor de seneste 35 dage er påvist sygdomsfremkaldende mikroorganismer i mindst én kirtelprøve

34

Typisk agens ved apostematøs mastitis

T. pyogenes

35

Hvorfor er det en udfordring at behandle mastitis med AB?

Det er svært for AB at trænge igennem kirtelvævet:
- Høj andel af fedt
- Lav pH-værdi(surt)
- Tonsvis af cellulær og inflammatorisk debris

36

Hvad ville det ideelle AB til systemisk behandling af mastitis være?

- Svag base
- høj biotilgængelighed
- lidt proteinbinding
- opløselig i fedt

37

Hvor mange dages tilbageholdelsestid har penicillin?

- 5 dage (vist nok)

38

Hvorfor lader man nogle gange være med at AB behandle mastitis?

- Fordi helbredsrater efter AB-behandling er frustrerende lavt
- De fleste kliniske symptomer forsvinder i fleste tilfælde efter 4-6 dage, behandlet eller ej
- MEN selvom symptomerne er væk betyder det ikke at koen er rask!

39

Behandlingsmuligheder for mastitis

- INGEN!
- AB-behandling (systemisk og/eller intramammær)
- Alternative behandlinger til AB
- Goldning af enkelte kirtler eller hele koen
- Slagt koen

40

Hvad er formålet for landmanden ved at behandle klinisk mastitis?

- Hurtigt aftagning af kliniske symptomer
- Hurtig fald i celletal
- Opretholde mælkeproduktion
- Forebyg at koen bliver syg igen
- Kort tilbageholdelsestid

41

Hvad er formålet for dyrlægen ved at behandle klinisk mastitis

- Bakteriologisk helbredelse
- Forhindring af yderlige ødelæggelser i kirtlen
- Behandling i overensstemmelse med dansk lovgivning/retningslinjer/forebyggelse resistensdannelse

42

Hvad er første valg af AB til mastitis?

Penicillin!

43

Retningslinjer for mastitis behandling

1. Akutte tilfælde, syg ko (feber, hævelse, ømhed etc) --> straks behandling - penicillin
2. Kraftig mistanke om colimastitis --> evt. bredspektret AB
3. Genovervej AB efter laboratoriesvar INKL resistensundersøgelse
4. Behandling af milde og subkliniske tilfælde kun efter nøje vurdering af udsigten til bakteriologiske helbredelse hhv med eller uden AB inkl. koens forhistorie --> laboratorisundersøgelse
5. STØTTENDE terapi meget vigtigt - især ved alvorlige tilfælde

44

Hvad afhænger koens chance for at bliver bakteriologisk helbredt af?

Patogen
Grad af mastitis
Infektionens varighed
Koens immunstatus
- Alder
- Laktationsstadie
Effektivitet behandlingsplan
Hurtig iværksætning af behandling

45

Hvordan behandles klinisk mastitis?

Hyppig udmalkning
Oxytocin - tømning af yver
NSAIDs
- Sænker temp.
- smertestillende (nedlægning af mælk)
AB (3-5 dage)

46

Hvordan behandles subklinisk mastitis

???
Afstem forventninger med landmand
SCC falder langsomt
Mastitsbehandling er hårdt arbejde!

47

Hvorfor udmalkes hyppigere ved mastitis?

AB virker bedst i tomt yver - især intramammaria AB

Fjerner bakterier og inflammatorisk debris mekanisk fra den inficerede kirtel

Oxytocin fremmer nedlægning

48

Hvad er effekten af NSAID ved mastitis?

NSAID
-> lavere celletal
-> øger koen chance for at blive i besætningen (ingen smerte --> æder --> bliver ved med at producere)

49

Valg af systemisk AB og negative ting ved dette ved mastitis

Svært at opnå terapeutiske koncentrationer i yveret

Penethamat hydroiodid ester med benzylpenicillin
- svag base, lipofil, god fordeling i yver

50

Fordele og ulemper ved intramammaria AB behandling ved mastitis

Høj koncentration af AB i dele af yveret opnås med lav dosis
Svært at penetrere blokerede gange

51

Hvad er vigtigt at huske ved intramammaria behandling?

Patterne skal være helt rene og tørre

52

Fremgangsmåde ved intramammaria behandling

- Brug handsker
- Rens pattespidsen med vat med sprit (70%alcohol) - start med patterne LÆNGST væk
- Fjern kappen af AB tuben uden kontamination af spidsen
- Indfør spidsen 1-2 mm i pattekanalen --> forsigtig indsprøjtning (ikke spids for langt op, da dette kan trække bakterier ind i patten)
- Masser AB fra pattespids til kirtelvæv
- Pattedyp

53

Hvordan er mild mastitis sfa. streptococci helbredelsesrater i forholdt til spontane helbredelsesrater?

Relativ høj

54

Hvad skal man gøre med kliniske infektioner hos især unge køer og i starten af laktationen?

De SKAL og KAN behandles!

55

Hvad er helbredelsesraten for kroniske tilfælde med behandling?

Dårlig helbredelsesrate

56

Hvad er vigtigt at huske mht. AB behandling og andre køer i stalden?

AB-behandling kan reducere smitte for andre køer i besætningen

57

Hvordan er helbredelsesraterne ved subklinisk infektion med Staph aureus i forholdt til alder, antal kirtler, celletal og kroniske infektion?

Lav helbredelsesrate hos ældre køer
Lav helbredelsesrate hvis flere kirtler er afficeret
Lav helbredelsesrate hvis højt celletal
Lav helbredelsesrate ved kroniske infektioner

Jo kortere infektioner jo bedre helbredelsesrater

58

Coliforme patogener og hvilken type patogener er de?

E. Coli
Klebsiella

Opportunistiske patogener

59

Hvad er forskellige på mastitis sfa hhv E. Coli og Klebsiella?

E. Coli:
- Typisk én kirtel mister mælkeproduktion
- Typisk den vi ser

Klebsiella:
- Typisk flere kirtler mister mælkeproduktionen
- Dårlig helbredelsesrate - også trods bredspektret AB-behandling

60

Behandling af koliforme mastiter

Forkus på støttende behandling:
- Væske (IV og oral)
- NSAID
- AB anbefales IKKE i milde eller moderate tilfælde(E. Coli)
- Høj selvhelbredelsesrate i milde og moderate tilfælde
- Systemisk AB øger overlevelsesraten og klinisk helbredelse i alvorlige tilfælde

61

Forebyggelse og kontrol af koliforme mastiter

Ren og tør strøelsesmateriale
- inorganisk - sand
- overvågning/management

62

Hvad er det vigtigste når man skal behandle/overveje at behandle en mastitis?

At vide hvilket patogen man har med at gøre

Bakteriologisk diagnose vigtigt til at:
1. Vurdere chance for helbredelse efter behandling
2. Vælge egnet behandling
3. Give råd om tiltag i besætning

63

Hvor mange procent af nyinfektioner opstår i goldperioden?

Op til 50%

64

Hvornår virker goldkoAB især?

Indenfor de første 4 uger af goldperioden

65

Hvor lang tid tilbageholdelsestid efter kælvning ved goldkobehandlinger?

5 dage

66

Hvad er goldkobehandling effektiv til?

- Behandle subkliniske infektioner
- Forbygge mastitis

67

Helbredelsrater ved goldkoterapi for hhv. strep. uberis og staph. aureus

Strep. uberis: > 75%
Staph. aureus: 40-70%

68

Hvad er vigtigt at huske omkring goldkobehandlinger?

Det er ikke tilladt i DK

69

Hvordan kan man ellers forebygge mod mastitis i goldkoperioden?

Ved patteforsegling

70

Nævn de to former for patteforsegling og eksempler på disse

Intern patteforsegling
- OrbeSeal og TeatSeal

Ekstern patteforsegling:
- DryFlex/Stronghold

71

Hvad skal man passe meget på angående intern patteforsegling(Orbeseal)?

Kun ikke inficerede køer
- neg. bakteriologi
- lav celletalsværdi(1-2) eller SCC < 200.000
HYGIEJNE ved applikation!!

72

Hvad er vigtigt at huske angående intern patteforsegling(orbeseal) når koen skal til at malkes igen efter kælvning?

Orbeseal malkes ud ved første malkning efter kælvning - skal ikke forveksles med klumper pga yverbetændelse