Embryotransplantation (Superovulation) Flashcards Preview

MKR storedyr > Embryotransplantation (Superovulation) > Flashcards

Flashcards in Embryotransplantation (Superovulation) Deck (27):
1

Hvorfor laver man embryotransplantationer

Mange kalve fra præmiekøer --> giver accelereret avlsfremgang

2

Angiv de forskellige måder at lave embryotransplantationer (ET)

- ovum-pick-up (aspiration)
- IVF fra slagtehus ovarier
- SKYLNING AF IN VIVO EMBRYONER --> denne vi har fokus på
- eller en kombination af disse

3

Hvad betyder det in vivo embryoner

Befrugtes i koen - ikke i reagensglas

4

Alt der omtales fra nu omhandler Embryontransplantation, in vivo embryoner...

Lillemissen er en sveske <3

5

Angiv definitionen af superovulation

Hormonel behandling for at stimulere til ovulation fra flere follikler end normalt for arten

6

Angiv formål af superovulation (det står lidt mærkeligt, men hun kalder det selv formål...)

- embryontransplantation: 3 kalve/år/ko
- kromosomundersøgelse: ploidi
- kønsbestemmelse: han hurtigst
- in vivo modning til IVF: udvikling
- mikromanipulation: splitte, klone
- stamcelleproduktion: kloning, transgene dyr

7

Angiv virkningsmekanismen/fremgangsmåden for superovulation

Vi skaber en hormonforstyrrelse
- normalt: inhibin fra dominerende follikel undertrykker endogent FSH --> de underordnede follikler tilbagedannes
- vi tilfører mere FSH så de underordnede vokser frem (overvinder inhibin)
- PG tilbagedanner CL og inducerer så den superovulerede brunst

8

Hvilke præparater vil du bruge til follikelstimulering, luteinisering og ovulationsfremmende

Follikelstimulering:
- FSH
- PMSG
Luteinisering:
- prostaglandiner
Ovulationsfremmende:
- hCG

9

Hvornår vil du give FSH (hvilket tidspunkt i cyklus)

Midt-luteale så de små follikler udvikles (dag 8-13)

10

Hvad er vigtigt at man får gjort med donorkoens og recipienternes cyklus

De skal synkroniseres

11

Når man brunstsynkroniserer donorkoens og recipienternes cyklus bruges prostaglandin. Hvad er forskellen mellem tildelingen mellem donorkoen og recipienterne

Recipienternes skal have prostaglndin ½-1 dag før donorkoen

12

Ud fra hvilke 3 parametre vil du vurdere superovulationssvaret

- ovariernes størrelse og konsistens
- antal CL
- antal follikler

13

Hvilke 3 svar på superovulation kan du forvente

1: intet svar: små faste ovarier med 1-2 CL
2: optimal stimulering
3: overstimulering

14

Der ses individuel variationer i superovulation på grund af afvigelser i:

1: oocytmodningen
2: ovidukten

15

Angiv afvigelserne i oocytmodningen

GVBD- MII afspores:
- præmatur ovulation
Follikelendokrinologi:
- østrogen/progesteron
- cytoplasmisk modning asynkron med den nuklære
Perifer endokrinologi
- LH-top mangler eller progesteron for højt

16

Angiv afvigelserne i ovidukten

- bursa opfanger ikke alle oocytterne --> de tabes i bughulen
- væskflow, ødem, motilitet ændres: gamet transport asynkron

17

Kan superovulationssvaret forbedres (hormon, donor, AI)

Hormonet:
- art (LH indhold)
- tidspunkt i cyklus: follikelbølger skal bestemme så man ikke behandler når der er en dominant follikel
- dosis: over- eller understimulering
- gentagelser: jo hyppigere det gøres, jo færre embryoner
Donoren:
- besætning/dyret: individforskelle
- race
- alder
- hormonundersøgelser
AI:
- tyr
- dosis: der skal insemineres til brunsten holder op
- tidspunkt: begynd så snart brunsten ses

18

Hvornår skyller man embryonerne ud (hint: før eller efter ovidukten) og hvorfor

Man skyller når oocytten når uterus og så lægges oocytten ind i donorkoens uterus. Ovidukten udskiller embryotrofe vækstfaktorer og insulin

19

Angiv fremgangsmåden ved skylning

- koen undersøges
- epidural
- rektum tømmes
- vask og afsprit
- kateter isættes bedste horn (det med flest løsnede embryoner)
- skylning med 5-7 sprøjter
- omhyggelig afsluttende tømning
- filter kan holdes under ved tømning
Samme procedure for det andet horn

20

Du har nu opsamlet embyonerne. Hvad gør du nu

- filteret skylles to gange ned i petriskål med kvadreret bund
- embryoner isoleres under mikroskop
- embryonernes udvikling og kvalitet vurderes

21

Hvilken modningsdag forventer vi at embryonerne er

Dag 6-8

22

Hvor mange grader inddeler vi embryonerne i, og forklar forskellen

Type A:
- homogen cellemasse og farve
Type B:
- små afvigelser i form og farve
Type C:
- tydelige afvigelser
Type D:
- mange udstødte celler og degenerative forandringer

23

Hvad gør du med de oocytter der er af dårlig kvalitet, og hvad kan ulempe være

Sættes op i en ko med et godt æg --> risiko for tvilingedrægtighed (tyrekvie)

24

Hvad gør du for at mindske risikoen for smidtsomme sygdomme på embryonerne

Embryonerne vaskes 10 gange

25

Det der omtales nu er generelt for både in vivo og in vitro embryoner

<3

26

Embryonerne er nu klar til at blive placeret i et strå. Hvordan vil du placere embrynet i strået

Mellem to luftbobler

27

Du kan risikere at embryonerne er i forskellige udviklingsstadier. Hvor vil du placere i yngste embryoner i recipiverne

De yngste embryoner skal ilægges de køer der sidst kom i brunst