Øjenlidelser Flashcards Preview

MKR storedyr > Øjenlidelser > Flashcards

Flashcards in Øjenlidelser Deck (64):
1

Beskriv den komplette øjenundersøgelse

- anamnese
- klinisk undersøgelse i lyd: kan hesten se?
- klinisk undersøgelse i mørke: pupil refleks, direkte transillumination (anteriore del af øjet)
- shirmers tåre test
- sedation og nerveblokader
- svaber til bakteriologisk dyrkning
- farvning af cornea
- overflade analgesi af cornea
- skrab til cytologi og dyrkning
- tonometri
- pupildilatation
- ophthalmoskopi af fundus (retina, n. opticus)
- andre avangerede diagnostika (ultralyd, CT, MRI, ERG)

2

Angiv lyskilder og optik der benyttes til øjenundersøgelse

- spaltelampe
- direkte ophtalmoskop
- Finoff lampe

3

Angiv hvad der kan inspiceres af øjet ydre struktur

- konjuktiva
- cornea
- forreste øjenkammer
- pupil
- iris
- synecchier

4

Angiv hvad der kan inspiceres af øjet indre struktur

- linsen
- glaslegemet
- fundus

5

Angiv årsag, komplikation, symptomer og behandling af entropion hos føl

- årsag: afmagring eller dehydrering (ses ret hyppigt)
- symptomer: smerte --> spastisk entropion
- komplikation: cornea ulcus
Behandling:
- undgå kirurgi --> risiko for overkorrektion
- let at korrigere med midlertidig holdesutur
- vertikal madrassutur:
1: start 2-5 mm fra øjenrand
2: næste indstik 1-2 cm ventralt herfor
3: 5 mm mellem suturer
4: tjek at føllet kan blinke og suturer ikke rører cornea
5: seponer suturer efter 10-14 dage
- stabler kan også bruges

6

Angiv fremgangsmåde ved øjenlågslacerationer

- behandles akut - inden for meget hævelse opstår
- tjek for fremmedlegemer
- undgå debridement
- sutur 4-0 eller 5-0
- 1. sutur: 8-tal ved margin (ikke ved basis!)
- pas på cornea --> ingen penetrerende suturer

7

Hvad er prognosen for øjenlågslacerationer

God

8

Hvis ikke der laves et godt kirurgisk arbejde ved øjenlågslacerationer, hvad kan der så ske

Øjet vil stå permanent åbent --> udtørrer øjet

9

Angiv ætiology for tårekanal (ductus lacrimalis) obstruktion

- congenital nasolacrimal atresi (manglende kanaldannelse)
- dacrycystis (inflammation)
- striktur
- fremmedlegemer
- tandlidelser
- traume

10

Angiv symptomer for tårekanal (ductus lacrimalis) obstruktion

- epiphora
- konjuktivitis
- mucopurulent flåd

11

Angiv diagnostik for tårekanal (ductus lacrimalis) obstruktion

- fluorscein farvning af cornea: udelukke cornea ulcus, Jones test (kommer der farve ud af næsen (tårekanalens distale åbning)
- BU, cytologi: ved mucopurulent flåd
- røntgen med kontrast

12

Angiv behandling af tårekanal (ductus lacrimalis) obstruktion

- skylning med saltvand
- topikal AB evt. med steroid 4 x dagligt i 14 dage

13

Angiv de 3 lag i cornea og hvilke lag der farves med fluorescien farve

- superficielt
- mid-stromal: farves
- descemetocele
Hvis ulcus er meget dybt farves øjet ikke

14

Angiv ulcus patogenese

- cornea er badet i bakterier og svampe
- epithelet fungerer som barriere
- mikroorganismerne skal adhærere før de kan invadere
- mikoorgansimer og neutrofile frigiver matrixmetalloproteaser --> nedbryder stroma
- leukocytter migrerer fra tårevæske og konjuktiva
- leukocytassocierede faktorer kan ødelægge basalmembranen
- stroma collagen degradation
- MMPs og serin proteaser er forhøjede i begge øjne

15

Angiv helingsprocessen i cornea (epithellaget, stroma, endothel)

Epithellaget:
- epithelceller migrerer indenfor få timer
- epithelcelledeling begynder efter 24-36 timer
- sundt epithel re-epitheliserer ca. 0,6 mm om dagen
- det tager måneder for epithelet at adhærere ordentligt til basalmembranen
Stroma:
- leukocyt infiltration
- keratocytter transformereres til fibroblaster
- remodelering (uger)
Endothel:
- kun migration af celler - ingen celledeling

16

Angiv de 4 overordnede punkter i helingsprocessen i cornea

Som ved andre sår (arvæv):
- vaskularisering
- fibroblastsyntese
- kollagen re-syntese
- re-epitheliasering

17

Hvad er heste særlig følsomme overfor ifm. ulcus

Ulcus associeret axon refleks uveitis

18

Angiv diagnostik af ulcus

Kan hesten se?
- menace refleks
- pupilrefleks
Inspektion:
- blepharospasme?
- epiphora?
- konjuktival hyperæmi?
- corneaødem?
- keratomalaci
- fremmedlegemer?
- distichiasis?
- miosis?
- hypopyon?

19

Hvad skal du altid teste med ved smerter i øjet

Fluorscein farvning

20

Angiv rækkefølgen af diagnostiske undersøgelser

1. udtag svaber til dyrkning
2. flourscein farvning
3. Rose-bengal farvning
4. topikal analgesi
5. skrab til cytologi
Evt.:
6. tonometri
7. fundoskopi
8. ultralyd

21

Angiv hvilken nerve og hvordan du vil blokere den

- IV sedation først
Auriculopalpebral nerveblok (CN VII)
- motorisk nerve
- nemmere at åbne øje
- 2 ml lidokain/carbocain subcutant
- 25 G kanyle
Sensorisk blokade: n. subraorbitalis

22

Angiv formål og opsamling af svaber

- mikrobiologisk dyrkning og resistensundersøgelse
- fugtigt steril vatpind

23

Angiv agens på svaber

Bakterier:
- pseudomonas
- Streptococcus equi
- Staf.
Svampe: ikke hyppig
- Aspergillus
- Fusarium

24

Angiv formålet med fluorscein farvning

(pas på fortynding - stort øje)
- farver cornea stroma
- visualiserer ulcus

25

Angiv formålet med Rose-bengal farvning

- farver døde og degenererede epithelceller og mucus
- visualiserer overfladisk beskadigelse af cornea eller tårefilmsabnormaliteter
- eks. fungi/virus/KCS

26

Angiv fremgangsmåde for topikal analgesi

- proparacain eller bupivacain
- ca. 0,5 ml
- 25 G kanyle knækkes
- sprøjtes ind fra afstand
- effekt efter 5 min

27

Angiv fremgangsmåde for prøvetagning til cytologi

- bagenden af en skalpel
- skrab dybt
- kant + base af ulcus
- fordel på flere mikroskopiglas
- farves med "Diff-quick": gramfarvning ved fund af bakterier

28

Angiv hyppigheden og prædisponerende faktorer for svampeinfektioner

Sjælden
- plantefremmedlegemer
- langvarig ulcusbehandling med steroider
- langvarig ulcusbehandling med AB

29

Angiv behandling af ulcus

Fjern ydre årsag (hvis den er tilstede):
- fremmedlegeme (3. øjenlåg)
- entropion - distichiasis ect.
- lavagesystemer
- andre iatrogene faktorer
Medicinsk behandling:
- begræns svampe/bakterievækst
- forebyg sekundær anterior uveitis
- undgå cornea perforation pga. proteolyse (smeltning)
- langvarig behandling ofte nødvendig
Kirurgisk behandling:
- manglende respons på medicinsk behandling
- intraktable smerter
- svær uveitis, syn truet
- dybe ulcera med prolaps risiko: descemetocele

30

Angiv valg af AB ved dybe og overfladiske ulcera

Overfladisk: profylaktisk
- fucidinsyre
- tetracyklin
Dybe: terapeutisk, resistenssvar, penetration til stroma
- aminoglykosider: gentamycin, tobramycin
- fluoroquinoloner

31

Hvilke antifungale midler er godkendte i DK

Ingen - men her er dem hun har listet op:
- miconazol salve
- enilconazol
- iod opløsning
- voriconalzol
- fluconazol
- itraconazol
- ketoconazol
- sølv sulfadiazin

32

Hvad er det karakteristiske billede af et svampeangrebet øje

Tør øje

33

Angiv anterior uveitis behandling ved ulcus

- topikal atropin: op til hver 6. time, oftest 1 x dagligt
- systemisk NSAID
- topikal steroid: først når ulcus er fluorscein negativ og helt fri for svampe, reducerer arvævsdannelse
- evt. antikollagenaser? (hestens eget serum)

34

Angiv symptomer på superficielt ukompliceret ulcus

- akut: < 7 dage gammelt
- blepharospasme
- epiphora
- konjuktival hyperæmi
- begrænset cornea ødem
- fluorscein positiv: skarp afgrænset

35

Angiv behandling af superficielt ukompliceret ulcus

Profylatisk AB:
- eks fucithalmic
Anterior uveitis
- atropin: hver 6. time til pupildilatation, herefter efter bhov
- flunixin meglumin systemisk: 2 x dagligt i 3 dage, herefter ½ dosis indtil heling

36

Hvor lang tid regner du med at helingen af et ukompliceret ulcus tager

5-7 dage

37

Angiv symptomer på sterilt ikke-helende ulcus

- kronisk
- ingen tegn på traume eller infektion
- fluorscein farve løber under kanten
- mild cornea ødem
- ingen/minimal karinvækst på cornea
- anterior uveitis
- steril

38

Angiv terapi af sterilt ikke-helende ulcus

- epithelial debridement med tør vatpind
- grid keratotomi
- medicinsk som ved superficielt

39

Ved hvilken type ulcus må du benytte grid keratotomi

KUN ved overfladisk ulcus

40

Angiv symptomer på traumatiske dybere cornea sår

- svære smerter: blepharospamse, blepharodem, enophthalmus, epiphora
- cornea ødem
- fluorscein postiv
- irisprolaps
- tyndt forreste øjenkammer
- anterior uveitis
- evt. hyphema
- katarakt
- linseluxation
- retinaløsning
- vitreal hæmorrhagi

41

Angiv behandling af traumatiske dybere cornea sår

- minimal manipulation af øjet: undgå proplaps
- fremmedlegeme fjernes
- subpalpebral lavage kateter anlægges
- topikal terapeutisk AB 2-4 timer
- topikal atropin
- systemisk AB
- systemisk NSAID
Kirurgi hvis:
- dybere end 1/3 af cornea stroma
- irregulære læsioner
- store læsioner

42

Angiv prognose af traumatiske dybere cornea sår (fremmedlegemer, lacerationer)

Fremmedlegemer: god - hvis
- fremmelegemet kan fjernes
- infektioner kan undgås
Lacerationer: dårlig - hvis
- > 15 mm
- krydser limbus
- keratomalaci (smeltning)
- hyphema
- gamle skader
- linseluxation
- irisprolaps

43

Angiv symptomer på bakteriel ulcerativ keratitis

- blepharospasme
- epiphora
- cunjuktival hyperæmi
- markant ødem og celleinflux i cornea
- markant anterior uveitis
- vaskularisering af cornea
- fluorscein positiv: skarp afgrænset

44

Angiv medicinsk behandling af bakteriel ulcerativ keratitis

- topikal AB: afhængig af dyrkning og resistens, hyppig administration (hver 2.-6. time)
- topikal atropin: op til hver 6. time til effekt
- topikal antiprotease: serum og/eller EDTA, op til hver time initialt, 5-6 gange dagligt indtil heling er komplet
- systemisk NSAID
- systemisk AB: doxycyclin, sulfa-TMP

45

Angiv indikationer for kirurgisk behandling af bakteriel ulcerativ keratitis samt metoder

- forsinket medicinsk behandling
- ineffektiv medicinsk behandling
- dybe ulcera: > 50 % af cornea stroma
- descemetoceler
- perforerende ulcera
Metoder:
- konjuktival flap
- enucleation

46

Angiv agens, symptomer, behandling og profylakse af Infektiøs bovin keratokonjuktivitis

- Agens: Moraxella bovis --> SMITSOM
- Symptomer: ulcus med kraftig karinvækst
- Behandling: Tetracyklin
- Profylakse: behandling + separation af syge dyr + fluekontrol

47

Angiv de 3 former og symptomerne på dem hver for fungal ulcerativ keratitis

Superficiel keratomykose:
- mikroerosioner
- superficielle ulcerationer
- plaque
- Rose-bengal positiv
Stromal ulcerativ keratomycose:
- fure dannelse
- smeltende ulcus
- descemetoceler
- perforation
Stromal abscess

48

Angiv medicinske behandling af fungal ulcerativ keratitis

- debridement
- topikal profylakse eller terapeutisk AB 2-4 timer
- topikal atropin
- topikal serum
- topikal antifungal 2-4 timer
- systemisk NSAID
- evt. systemisk AB
Langvarig behandling nødvendigt (uger-mdr.)

49

Angiv mulige kirurgiske behandling af fungal ulcerativ keratitis

Keratectomy med conjunktival flap

50

Angiv mulige agens for smeltende ulcus

- Pseudomonas
- Strep.
- svampe
- proteaser og kollagenaser fra bakterier og leukocytter

51

Angiv terapi for smeltende ulcus

Kollagenase aktive bakterier og leukocytter:
- Pseudomonas: gentamycin
- Streptokokker (beta): cephalosporin
- svampe: antifungal
Generelt:
- atropin til dilatation
- antiproteaser: serum, EDTA, acetylcystein
- systemisk NSAID
- keratektomi

52

Hvordan vil du vurdere effekten af din terapi af smeltende ulcus

Skal blive stift indenfor 24 timer
Respons:
- ulcus bliver ikke værre
- mindre smerte, mere åbent øje, karinvækst
- hvis der har været miosis aftager dette
- 360 graders opklaring af cornea bag karranden

53

Hvad skal du gøre hurtigt hvis ikke din terapi af smeltende ulcus er effektiv

Skift terapi!!!

54

Angiv symptomer på stromal abscess

- varierende smerter
- hvid-gul uklarhed i cornea
- cornea ødem
- cornea vaskularisering
- fluorscein NEGATIV
- anterior uveitis

55

Angiv årsager og patofysiologi for stromal abscess

Årsager:
- ulcer
- stik
- fremmedlegeme
Infektion inokuleres i stroma:
- epithelceller migrerer over defekten og lukker den inde
--> fluorscein negativ

56

Angiv medicinsk terapi af stromal abscess

(Ulcus heler via vaskularisering)
- systemisk AB
- topikal bredspektret AB: hyppig, bifasisk
- evt. topikal antifungal
- pupil dilatation: atropin
- systemisk NSAID

57

Angiv kirurgisk terapi af stromal abscess

- keratectomi: fjern nekrotisk cornea
- konjuktival flap
- cornea transplantation

58

Angiv ætiologi for ERU (equine recurrent uveitis)/månesyge

Man ved det ikke helt, autoimmun sygdom
- Leptospira
- Onchocerca
- Brucella
- toxoplasma
- EHV-1/EHV-4
- traume

59

Angiv akutte symptomer for ERU (equine recurrent uveitis)/månesyge

- smerte, tåreflåd, rødme af konjuktiva
- cornea ødem
- miosis
- lavt tryk
- negativ fluorscein farvning
- indhold i forreste kammer: hypopyon, flare, hyphema
Tilbagevendende episoder!

60

Angiv kroniske symptomer i anterior segmenter for ERU (equine recurrent uveitis)/månesyge

- trykændringer
--> højt tryk (>35 mmHg): glaukom
--> lavt tryk (<15 mmHg): ptisis bulbi - end stage (lille øje)
- iris forandringer: atrofi af corpora iridicae/ corpora nigrans, depigmentering
- mild cornea ødem (Haabske striae) og penlimbal karindvækst
- linseforandringer: katarakt, evt. luxation
- synnechier

61

Angiv kroniske symptomer i posterior segmenter for ERU (equine recurrent uveitis)/månesyge

Vitritis:
- liquefaction of the vitreus
- infiltration af celler og debris
- fibrinøse tractions bands
- retina løsning
Chorioretinal degeneration
- paripapillære (butterfly)
- multible fokale (bullets holes)

62

Angiv principper for terapi af ERU (equine recurrent uveitis)/månesyge i det akutte stadie

1. Dæmp det lokale inflammatoriske respons: lokal og systemisk
2. Modvirke smerter (iriskramper) og risiko for synecchiedannelse
3. Forhindre bakteriel patogenese i at spille en rolle

63

Angiv terapi af ERU (equine recurrent uveitis)/månesyge

Medicinsk: langvarig behandling og langsom udtrapning
- systemisk NSAID
- topikal mydriatics: atropin
- topikal kortikosteroider
Kirurgisk:
- cycklosporin implantat: tilladelse i DK?
- enukleation: kemisk (gentamycin intravitrelt) eller kirugisk

64

Angiv forskelle mellem uveitis og recurrent uveitis

ERU:
- vender tilbage indenfor 2 år
- potentielt blindende
- begrænset behandlingsmuligheder
Forebyggelse:
- begræns traume og infektion: fluemaske, tjek omgivelser for objekter
- regelmæssig vaccination og ormekur
- influenza vaccine: NSAID --> vigtigt at undgå systemisk inflammation