Religion and belief Flashcards Preview

Vietnamese Vocabulary Based on WOLD by Mark Alves (unofficial) > Religion and belief > Flashcards

Flashcards in Religion and belief Deck (27)
1

tôn giáo

the religion;

2

chúa

the god;

3

thần

the god;

4

dền

the temple;

5

miếu

the temple;

6

nhà thờ

the church;

7

nhà thờ Hồi giáo

the mosque;

8

bàn thờ

the altar;

9

cúng tế

the sacrifice;

10

thờ

to worship;

11

cầu

to pray;

12

giáo sĩ

the priest;

13

linh thiêng

holy;

14

giảng đạo

to preach;

15

ban phúc

to bless;

16

nguyền rủa

to curse;

17

ăn kiêng

to fast;

18

thiên đường

the heaven;

19

địa ngục

the hell;

20

ma qủy

the demon;

21

thần tượng

the idol;

22

ma thuật

the magic;

23

phù thủy

the sorcerer or witch;

24

tiên

the fairy or elf;

25

ma

the ghost;

26

điềm

the omen;

27

sự cắt bao quy đầu

the circumcision;