Miscellaneous function words Flashcards Preview

Vietnamese Vocabulary Based on WOLD by Mark Alves (unofficial) > Miscellaneous function words > Flashcards

Flashcards in Miscellaneous function words Deck (14)
1

là

to be;

2

trở thành

to become;

3

không có

without;

4

với

with;

5

qua

through;

6

không

not;

7

này

this;

8

đó

that;

9

đây

here;

10

kia

there;

11

khác

other;

12

sau

next;

13

giống

same;

14

sự không có

nothing;