ევოლუცია და.. Flashcards Preview

ბიოლოგია > ევოლუცია და.. > Flashcards

Flashcards in ევოლუცია და.. Deck (85):
1

ევოლუციის უმცირესი ერთეულია

პოპულაცია

2

პოპულაციური ტალღები იწვევს

გენთა დრეიფს

3

პოპულაცია არის

ერთი საეობის წარმომადგენლების ერთი ნაწილის გაერთიანება გარკვეულ საცხოვრებელ ჰარემოში

4

ორგანიზაციის გართულება საფეხურიდან საფეხურზე

გრადაცია

5

ევოლუციის მასალას წარმოადგენს

მუტაციები

6

ევოლუციის მთავარი მამოძრავებელი ძალაა

ბუნებრივი გადარჩევა არსებობისათვის ბრძოლის საფუძველზე

7

სახეობათა წარმოქმნა წარმოადგენს

ერთი დროებითი პოპულაციის მეორე დროებითი პოპულაციით ცვლას

8

მიკროევოლუციის შედეგად ხდება

ახალი სახეობის წარმოქმნა

9

მაკროევოლუცია განაპირობებს _____ წარმოქმნას

გვარების, კლასების, რიგების, ტიპების

10

სახეობის სწორ დახასიათებას იძლევა

მორფოლოგიურ, ფიზიოლოგიურ, ბიოქიმიურ, გენეტიკურ, ეკოლოგიურ, გეოგრაფიული კრიტერიუმების ერთობლიობა

11

მიკროევოლუციის ფაქტორები

მუტაციური პროცესი, გენთა დრეიფი, გენთა ნაკადი, იზოლაცია

12

პოპულაციების უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელი

ალელების და გენოტიპების სიხშირე

13

რეცესიული მუტაციები ჰეტეროზიგოტებში

ცვალებადობის ფარული რეზერვი

14

თაობათა მანძილზე შემთხვევითი პროცესებით გამოწვეული ალელთა სიხშირის ცვლილება პოპულაციაში

გენთა დრეიფი

15

გენთა დრეიფი __________ მასალას ევოლუციური პროცესისთვის

ზრდის ან ამცირებს

16

თავისუფალი შეჯვარება

პანმიქსია

17

მეთოვლიები, საკვების ნაკლებობის შემთხვევაში, სპობენ ზოგიერთ მართვეს

შიდასახეობრივი არსებობისათვის ბრძოლა

18

არსებობისათვის ბრძოლის სახეები

შიდასახეობრივი, სახეობათშორისი, გარემოს არახელსაყრელ პირობებთან

19

ბუნებრივი გადარჩევის წინაპირობები

პოპულაციის გენეტიკური ნაირგვარობა, გამრავლების პროგრესია, ბრძოლა არსებობისთვის

20

მიმართულებითი ხასიათისაა

ბუნებრივი გადარჩევა„

21

მასტაბილიზირებელი გადარჩევა

უზრუნველყოფს სახეობის ნიშან-თვისებების შენარჩუნებას გარემოს სტაბილურ პირობებში

22

მასტაბილიზირებელი გადარჩევის მაგალითები

სახის ბეღურები ბუნების არახელსაყრელ პირობებში, მწერითმტვერია მცენარეების ყვავილების მცირე ცვალებადობა, ნაუტილუსი, ჰატერია, გინკო, ზოგი ციანობაქტერია

23

მამოძრავ3ბელი გადარჩევის მაგალოთები

ინდუსტრიული მელანიზმი, შხამ-ქიმიკატების მიმართ მდგრადი სახეობების ჩამოყალიბება, ცხენის ევოლუცია ხუთთითიანი კიდურიდან ერთთითიანამდე

24

დიზრუპტული გადარჩევის მაგალითები

შავმუცელა მთიულები კამერუნში, პოლიმორფიზმის ჩამოყალიბება

25

პოლიმორფიზმი

ერთმანეთისგან რაიმე ნიშნით განსხვავებული ჯგუფები

26

შეგუებულობების (ადაპტაციების) წარმოქმნა

ბუნებრივი გადარჩევის შედეგი

27

ფიზიოლოგიური ადაპტაციის მაგალითები

ჰომეოსტაზი,ანაბიოზი

28

ქცევითი ადაპტაციის მაგალითები

მუქარის პოზა, მიგრაცია, საქორწინო რიტუალები, ორთაბრძოლა მდედრისთვის, შთამომავლობაზე ზრუნვა

29

ადაპტაციის ტიპები

ფიზიოლოგიური, ქცევითი, სტრუქტურული

30

შეგუებულობა ______ ხასიათს ატარებს

შეფარდებით

31

ევოლუციის შედეგები

გარემოს პირობებთან ორგანიზმების შეფარდებითი შეგუებულობა, სახეობათა მრავალფეროვნება, ცოცხალი ორგანიზმების ორგანიზაციის თანდათან ამაღლება?

32

გეოგრაფიული

ალოპატრიული

33

ბიოლოგიური

სიმპატრიული

34

ალოპატრიული სახეობათაწარმოქმნის მაგალითები

დარვინისეული (გალაპაგოსის) მთიულები, ციმბირული ლარიქსი, შროშანა

35

სიმპატრიული სახეობათ წარმოქმნის გზები

პოლიპლოიდია, სახეობათშორისი ჰიბრიდიზაცია და პოლიპლოიდია, სეზონური იზოლაცია

36

ბუნებრივი პოლიპლოიდური რიგები გვხვდება

მარწყვი, ჭანგა, შვრია, ვარდი

37

სახეობათ შორისი ჰიბრიდიზაცია და პოლიპლოიდია მაგ.

ქლიავი=(კვრინჩხი+ალუჩა)*2

38

სეზონური იზოლაცია

ციქლიდები, სევანის კალმახი

39

ევოლუციის დამამტკიცებელი საბუთები

მოლეკულური ბიოლოგიის, ციტოლოგიური, შედარებითი ემბრიოლოგიის, შედარებითი ანატომიის, პალეონტოლოგიური

40

ჰომოლოგიური ორგანოები

შესრულებული ფუნქციის მიუხედავად ერთნაირი აგებულება და წარმოშობა აქვთ

41

ჰომოლოგიური ირგანოების მაგალითები

ხერხემლიანთა კიდურების აგებულების და წარმოშობის მსგავსება, მცნარეებში ფესვის ღეროს და ფოთლის სახეცვლილებები

42

ანალოგიური ორგანოები

აქვთ გარეგნული მსგავსება და ერთნაირ ფუნქციებს ასრულებენ, განსხვავდებიან აგებულებისა და წარმოშობის მიხედვით

43

ანალოგიური ორგანოების მაგალითები

კიბოს და თევზის ლაყუჩები, ფრინველის და პეპლის ფრთები, თხუნელასა და მახრას წინა კიდურები, მცენარის ფესვგორგლები და გორგლები

44

რუდიმენტი

ფუნქციადაკარგული ორგანოს ნაშთი

45

რუდიმენტის მაგალითები

ადამიანში კუდუსუნის მალები, ყურის ნიჟარის კუნთები, სიბრძნის კბილები; ვეშაპებში უკანა კიდურის სარტყელის ნაშთი

46

ატავიზმი

ორგანიზმში ჩნდება ნიშანი, რომელიც მისი შორეული წინაპრისთვის იყო დამახასიათებელი

47

ატავიზმის მაგალითები

ადამიანში კუდი, მთელი სხეულით თმის დაფარვა; ცხენში ზებრისებრი შეფერილობა და სამთითიანობა

48

გარდამავალი გორმა ქვეწარმავლებსა და ფრინველებს შორის

არქეოპტერიქსი

49

გარდამავალი ფორმა ქვეწარმავლებსა და ძუძუმწოვრებს შორის

მხეცკბილა

50

გარდამავალი ფორმა წყალმცნრეებსა და გვიმრანაირრბს შორის

ფსილოფიტები

51

კონკრეტული სახეოის ევოლუციური განვითარების გზას ასახავს

ფილოგენეზური რიგი

52

ონტოგენეზი

ფილოგენეზის ეტაპების მოკლე და სწრაფი გამეორება

53

აროგენეზი

იწვევს ცოცხალ არსებათა ორგანიზაციის საერთო ამაღლებას, სასიცოცხლო პროცესების ინტრნსივობის ზრდას

54

აროგენეზი ხელს უწყობს ________ ჩამოყალიბებას

ტიპების, კლასების

55

ალოგენეზი

იდიოადაპტაციები, მცირე ევოლუციური ცვლილებები რომლებიც ხელს უწყობს კონკრეტულ გარემო-პირობებთან ვიწრო შეგუებულობის წარმოქმნას

56

კატაგენეზი

იწვევს ორგანიზაციის დონის გამარტივებას

57

ალოგენეზი ხელს უწყობს ______ წარმოქმნას

სახეობების, გვარების, ოჯახების, რიგების

58

დედამიწის ის ნაწილი რომელიც ცოცხალი ორგანიზმებითაა დასახლებული

ბიოსფერო

59

ტერმინი ეკოლოგია შემოიტანა-

ჰეკელი

60

მეცნიერება რომელიც შეისწავლის ორგანიზმის ისტორიულად ჩამოყალიბებულ დამოკიდებულებებს საარსებო გარემოსთან

ეკოლოგია

61

საარსებო გარემოს ელემენტები რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად მოქმედებენ ორგანიზმზე

ეკოლოგიური ფაქტორები

62

ეკოლოგიური ფაქტორებია

ბოიოტური, აბიოტური და ანთროპოგენული

63

ეკოლოგიური ფაქტორის ზემოქმედება დანოკიდებულია

მის ინტენსივობაზე

64

ფაქტორის ის ინტენსივობა რომელიც ყველაზე ხელსაყრელია ორგანიზმის ცხოველქმედებისთვის

ოპტიმუმი

65

აბიოტური ფაქტორები

სინათლე, ტემპერატურა, ტენიანობა, რელიეფის თავისებურებები, წყლის ჰაერის ნიადაგის შედგენილობა და სხვ.

66

მზის სინათლის ბიოლოგიური ზემოქმედება დამოკიდებულია

ინტენსივობაზე, მოქმედების ხანგრძლივობაზე, სპექტრულ შემადგენლობაზე, დღე-ღამურ და სეზონურ პერიოდულობაზე

67

სპექტრში გამოიყოფა ________ სხივები

ულტრაიისფერი, ხილული და ინფრაწითელი

68

ულტრაიისფერი სხივები ხელს უწყობს

ორგანიზმებში ვიტამინ D-ს წარმოქმნას, კანის უჯრედების მიერ პიგმენტების სინთეზს; მცენარეებში უზრუნველყოფს ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების (პიგმენტების, ვიტამინების) სინთეზს

69

სინათლის ხილული სხივები

ფოტოსინთეზი, სივრცეში ორიენტაცია, სასიცოცხლო პროცესების რეგულაცია

70

ინფრაწითელი სხივები

სითბური ენერგია, მცენარეებში ტრანსპირაცია

71

ფოტოპერიოდიზმი

ორგანიზმის რეაქცია დღის ხანგრძლივობაზე

72

ყინვაგამძლეობა განპირობებულია

უჯრედებში გლიცერინის და შაქრების დაგროვებით

73

სუკულენტები

კაკტუსები, აგავა

74

ბიოტური ფაქტორები

ორგანიზმების ურთიერთგავლენა

75

ორგანიზმებს შოის ურთიერთობის ფორმები

ნეიტრალიზმი, კონკურენცია, მტაცებლობა, პარაზიტიზმი და სიმბიოზი

76

ნეიტრალიზმის მაგალითები

ჰიდროიდული პოლიპები მოლუსკების ნიჟარებზე, თევზები და ამავე მდინარის ნაპიებზე გავრცელებული მცენარეები, ციყვი და შველი

77

ორივე ორგანიმისთვის სასარგებლო სიმბიოზი

მუტუალიზმი

78

ერთი ორგანიზმისთვის სასარგებლო სიმბოზი მეორე არ ზიანდება

კომენსალიზმი

79

მუტუალიზმის მაგალითები

მღიერი, პარკოსანი მცენარეები და კოჟრის ბაქტერიები, კაეჩი და ფრინველი,

80

კომენსალიზმის მაგალითი

თეთრი მელიები ჩრდილოეთის დათვის მიერ დატოვებულ საკვების ნარჩენებს ელოდებიან

81

მდგმურობა

ერთი სახეობის სხეული ან "ბინა" შეიძლება მეორესთვუს თავშესაფარი გახდეს

82

მდგმურობის მაგალითები

კიბო განდეგილი მოლუსკის ცარიელ ნიჟარებს იყენებს, მცენარე ეპიფიტები ნაღალ ხეებზე სახლდებიან

83

ეპიფიტები

ხავსები, გვიმრები და ორქიდეები

84

თაასაზოგადოება

ბიოცენოზი

85

ბიოცენოზი

გარკვეულ ტერიტორიაზე ერთდროულად მცხოვრები სხვადასხვა სახეობის პოპულაციები