ეკოსისტემა Flashcards Preview

ბიოლოგია > ეკოსისტემა > Flashcards

Flashcards in ეკოსისტემა Deck (49):
1

ბიოსფერო ეწოდება

დედამიწის იმ ნაწილს სადაც ცოცხალი ორგანიზმები ბინადრობენ

2

ეკოლოგირუი სისტემა-

ეკოსისტემა ორგანიზმთა ერთობლიობაა მათ სააერსებო გარემოსთან ერთად.

3

ეკოსისტემებში არსებულ კანმონზომიერებებს შეისწავლის მეცნიერება-

ეკოლოგია

4

ეკოსისტემა შედგება

სხვადასხვა სახდეობის ინდივიდთა პოპულაციებისგან

5

ხელოვნური ეკოსისტემები ეწოდება:

ადამიანის მიერ შექმნილ ეკოსისტემებს ანუ აგროსისტემები

6

სახეობა-

ინდივიდთა პოპულაციების ერთობლიობაა, რომელბიც ერთმანეთს ეჯვარებიან და ნაყოფიერ შთამომავლობას იძლევია.

7

კოსმოპოლიტი ეწოდება

სახეობას რომელიც დიდ ტერიტორებს მოიცავს და სხვადასხვა კონტინტზე გვხვდება მაგ:მერცხალი, ფიჭვი, ვირთაგვა

8

ენდემური ეწოდება

სახეობას რომელიც ერთ, კონკრეტულ ტერიტორიაზე ბინადრობს, მაგ:ჯიხვი.

9

პოპულაცია ეწოდება

ერთი სახეობის ინდივიდთა ერთობიობას, რომელიც ხანგრძლივად ბინადრობს ერთსა და იმავე ტერიტორიაზე

10

თანასაზოგადოება ეწოდება:

მოცემულ ტერიტორაზე მობინადრე ორგანიზმების ერთობიობას.

11

აბიოტური ფაქტორია

იგივე ფიზიკური ფაქტორი, მას მიეკუთვნება: სინათლე, ტენიანობა, ტემპერატურა, წყლის მარილიანობა, ჟანგბადის კონცენტრაცია, სიმკვრივე და ა.შ

12

ბიოტურ ფაქტორებში განიზინაველ

ორგანიზმების ურთიერთგავლენას. განასხვავებენ შიდასახეობრივ და სახეობათაშორის ურთიერთობებს.

13

ანთროპოგენურ ფაქტორებში იგულისხმება

ადამიანის საქმიანობის გავლენა ბუნებაზე

14

თბილსისხლიანი (ენდოთერმული) ცხოველების სხეულის ტემპერატურა

მუდმივია და არ არის გარემოს ტემპერატურაზე დამოკიდებული

15

ცივსისხლიანი (ექტოდერმული) ცხოველების ტემპერატურა

იცვლება გარემოს ტემპერატურის ცვლასთან ერთად

16

ჩრდილის მცენარეებს აქვთ

მუქი მწვანე, ფართო ფოთლები

17

სინათლის მოყვარულ მცენარეზე ჩრდილი

დამღუპველად მოქმედებს.

18

სინათლის მოყვარულ მცენარეებს განუვითარდათ

მაღალი ღერო, ხვიარა ღერო და სხვ.

19

ჩრდილის ამტან ორგანიზმებს შეუძლიათ არსებობა

როგორც სუსტი, ასევე ძლიერი განათების პირობებში

20

ორგანიზმების რეაქციას სინათლის დღეღამურ და სეზონურ ცვალებადობაზე

ფოტოპერიოდიზმი ეწოდება

21

დესინქროზი ეწოდება

რიტმული პროცესების დარღვევას

22

წყალისადმი მოთხოვნის მიხედვით მცენარეებში განასხვავებენ:

ჰიდროფიტებს, მეზოფიტებსა და ქსეროფიტებს.

23

ჰიდროფიტი

წყლის მიმართ დიდი მოთხოვნილებით გამოირჩევიან.

24

მეზოფიტები

წყლის დეფიციტისადმი ზომიერი გამძლეობით გამოირჩევიან

25

მეზოფიტებს მიეკუთვნება:

გვიმრები, მდელოსა და ტყის მცენარეები

26

ქსეროფიტები

წყლის დეფიციტის პირობებში მცხოვრები მცენარეებია.

27

ქსეროფიტებში გამოყოფენ:

სკლეროფიტებსა და სუკულენტებს

28

ქსეროფიტებს ხშირად უვითარდებათ

ცვილით დაფარული ან ბუსუსიანი ფოთლები.

29

სკლეროფიტებს ხშირად

ტყავის მაგვარი ფოთლები აქვთ, წყალს არ იმაგრებენ

30

ბიოტური ურთიერთობები არის

ორგანიზმების ერთმანეთში და გარემოზე ურთიერთქმედების ერთობლიობა

31

პარაზიტიზმი-

ორი სახეობის ორგანიზმების ურთიერთობაა , როდესაც ერთი ორგანიზმი მეორეს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იყენებს. განასხვავებენ ეგზოპარაზიტებს(ტილი, რწყილი) და ენდოპარაზიტებს (ღორის სოლიტერი, ასკარიდა)

32

პარაზიტიზმის დროს სარგებლობას იღებს

პარაზიტი, ხოლო მასპინძელი ზარალდება

33

ნეიტრალიზმი- ისეთი ორგანიზმების თანაცხოვრებაა, რომლებიც

ერთ გარემოში ბინადრობენ, მაგრამ ერთმანეთზე გავლენას არ ახდენენ

34

სიმბიოზი -

ორი ორგანიზმის მშვიდობიანი თანაცხოვრებაა.

35

გამოყოფენ სიმბიოზის რამდენიმე ფორმას:

კოოპერაცია, მუტუალიზმი, კომენსალიზმი, მდგმურობა

36

კოოპერაცია:

ურთიერთდახმარება ორივე ორგანიზმისთვის სასარგებლოა

37

მუტუალიზმი-

ორი ისეთი ორგანიზმის თანაცხოვრებაა, როდესაც ამ ორგანიზმებს დამოუკიდებლად არსებობა არ შეუძლია.

38

კომენსალიზმი-

ერთი ორგანიზმი იღებს სარგებელს, მეორე ორგანიზმი არც სარგებელს იღებს , არც ზარალდება

39

მდგმურობა-

ერთი ორგანიზმი მეორისთვის თავშესაფარს წარმოადგენს

40

კონკურენცია-

შესაძლებელია ერთი ან სხვადასხვა სახეობის ინდივიდებს შორის, რომელთაც ერთნაირი მსგავსი პირობები სჭირდებათ, კონკურენცია საზიანოა ორივე ინდივიდისთვის

41

მტაცებლობა-

ერთი ორგანიზმი მეორეს კლავს და საკვებად იყენებს, სასარგებლოა მტაცებლისთვის, საზიანოა მსხვერპლისთვის

42

ანთროპოგენური ფაქტორი

ადამიანის მოქმედების, მოღვაწეობის შედეგად შექმნილი

43

ადამიანის გარემოზე მავნე ზემოქმედების შედეგებია:

1) სათბურის ეფექტი
2) ოზონის შრის შემცირება
3) მჟავური წვიმები
4) წყლის დაბინძურება ნავთობით, სხვადასხვა ნივთიერებით
5) ნიადაგის დეგრადაცია
6) ტყის განადგურება
7) მცენარეთა და ცხოველთა მრავალი სახეობის გადაშენების პირას მიყვანა

44

ადამიანის გარემოზე დადებითი ზემოქმედება:

1) მავნებლებზე კონტროლი
2) დაცული ტერიტორიების შექმნა

45

კვებითი ტიპის მიხედვით განასხვავებენ:

ავტოტროფულ და ჰეტეროტროფულ ორგანიზმებს

46

ავტოტროფული ორგანიზმები თვითონ ქმნიან

არაორგანული ნივთიერებებიდან ორგანულს

47

ავტოტროფულებს მიეკუთვნება:

ფოტოსინთეტიკოსები(მაგ. მწვანე მცენარეები) და ქემოსინთეტიკოსი(მაგ. აზოტფიქსაციის ბაქტერიები)

48

ჰეტეროტროფული ორგანიზმები მოიხმარენ

მზა ორგანულ ნივთიერებებს მაგ მიეკუთვნება: სოკოები, ცხოველები, ბაქტერიების უმრავლესობა, ზოგიერთი პარაზიტული მცენარე.

49

პროდუცენტები ეწოდება

ავტოტროფული ორგანიზმები, რომლებიც ქმნიან ორგანულ ნივთიერებებს არაორგანულებისაგან. პროდუცენტები პირველი რგოლია კვებით ჯაჭვსა და ეკოლოგიურ პირამიდაში. პროდუცენტებს მიეკუთვნებიან მწვანე მცენარეები.