20 ნწ3 Flashcards Preview

ბიოლოგია > 20 ნწ3 > Flashcards

Flashcards in 20 ნწ3 Deck (20):
1

სომატური უჯრედი –

მრავალუჯრედიან ორგანიზმებში არასასქესო უჯრედები.

2

სომატური მუტაცია –

სომატურ უჯრედში მომხდარი მუტაცია

3

სპერმატოგენეზი –

სპერმატოზოიდების წარმოქმნის პროცესი

4

სპოროფიტი –

დიპლოიდური თაობა, რომელზეც სპორები წარმოიქმნება.

5

ტრანსდუქცია –

ფაგის საშუალებით ერთი ბაქტერიის გენების გადატანა მეორე ბაქტერიაში.

6

ტრანსკრიპცია –

მ-რნმ-ის სინთეზი დნმ-ის მატრიცაზე.

7

ტრანსლაცია –

მ-რნმ-ის მატრიცაზე პოლიპეპტიდური ჯაჭვის სინთეზის პროცესი.

8

ტრისომია –

ქრომოსომულ ნაკრებში არის ერთი ზედმეტი ჰომოლოგიური ქრომოსომა.

9

ტრიპლეტი –

ნუკლეინის მჟავებში თანმიმდევრულად განლაგებული სამი ნუკლეოტიდის ერთობლიობა.

10

ფოტოპერიოდიზმი –

ორგანიზმის რეაქცია დღის ხანგრძლივობაზე.

11

ქრომატიდი –

ქრომოსომის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ორჯაჭვიანი დნმ-გან შედგება.

12

ქრომოსომა –

უჯრედული ბირთვის კომპონენტი, რომელიც წარმოადგენს მემკვიდრეობითი ინფორმაციის მატარებელს.

13

ქრომოსომული აბერაციები –

ქრომოსომის სტურქტურაში მომხდარი ცვლილებები.

14

შეჭიდულობის ჯგუფი –

ერთ ქრომოსომაში განლაგებულ გენთა ერთობლიობა.

15

წერტილოვანი მუტაცია –

გენში ერთი წყვილი ნუკლეოტიდის შეცვლა.

16

ჰერმაფროდიტიზმი –

ორსქესიანობა.

17

ჰიბრიდი –

ორგანიზმი, რომელიც მიღებულია გენეტიკურად ნაირგვარი მშობლიური ფორმების შეჯვარების შედეგად.

18

ჰომოგამეტური –

სქესი, რომელიც შეიცავს ერთნაირ სასქესო ქრომოსომებს და ერთი ტიპის გამეტებს წარმოქმნის.

19

ჰომოზიგოტა –

დიპლოიდი ორგანიზმი, რომლის ჰომოლოგიური ქრომოსომები შიცავენ ამა თუ იმ გენის ერთნაირ ალელებს და წარმოქმნის ერთი ტიპის გამეტებს.

20

ჰომოლოგიური ქრომოსომები –

წყვილი ქრომოსომები, რომლებიც მსგავსნი არიან მორფოლოგიური ნიშან-თვისებების მიხედვით და შეიცავენ გენების ერთნაირ კომპლექტს.