30+ ნწ2 Flashcards Preview

ბიოლოგია > 30+ ნწ2 > Flashcards

Flashcards in 30+ ნწ2 Deck (30):
1

დნმ-ის მოლეკულის ერთი გენის ინფორმაცია შეესაბამება:

ერთი სახის ცილას

2

ფოტოსინთეზი ქემოსინთეზისგან განსხვავდება:

სინთეზისათვის საჭირო ენერგიის წყაროთი

3

ფოტოსინთეზი ახასიათებს:

ქლორიფილის შემცველ ორგანიზმებს, როგორც პროპარიოტებს, ისე ეუკარიოტებს

4

ქემოსინთეზი ახასიათებს

მხოლოდ შესაბამისი ფერმენტების შემცველ პროკარიოტებს

5

ქემოსინთეზის უნარი აქვთ

გოგირდბაქტერიებს

6

გენი ეწოდება:

დმნ-ს მოლეკულის მონაკვეთს, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მოცემული ნიშან-თვისების შესახებ

7

ეუკარიოტულ უჯრედებს მიეკუთვნება:

სოკოებისა და მწვანე წყალმცენარეების უჯრედები

8

პროკარიოტულ უჯრედებს აქვს:

უჯრედის კედელი

9

ლურჯ-მწვანე წყალმცენარეებს, მწვანე მცენარეებისაგან განსხვავებით, არ გააჩნიათ

ქლოროპლასტები

10

ბაქტერიის უჯრედში არის:

რგოლის ფორმის 1 ქრომოსომა

11

კვების ტიპის მიხედვით ტუბერკულოზის გამომწვევი ბაქტერიები მიეკუთვნება:

პარაზიტებს

12

ბაქტერიების ცხოველქმედების შედეგია:

საპროფიტებს

13

ბაქტერიების ცხოველქმედების შედეგია:

რძის დამაწვნება და ბოსტნეულის დამჟავება

14

ვირუსები არის:

სიცოცხლის არაორგანული ფორმები

15

ვირუსების მიეკუთვნებიან

შიდაუჯრედულ პარაზიტებს

16

ვირუსებით გამოწვეული დავაადებებია:

წითელა და პოლიომელიტი

17

ბაქტერიებით გამოწვვეული ინფექციური დავაადებებია:

ქოლორა და შავი ჭირი

18

მცენარის შიდაუჯრედული პარაზიტია:

მოზაიკური დაავადების გამოწვეული ვირუსი

19

ცხოველური ორგანიზმის შიდაუჯრედული პარაზიტია:

პოლიომეილიტის ვირუსი

20

ბაქტერიის პარაზიტია:

ბაქტერიოფაგი

21

ბაქტერიების გამოყენებით ამზადებენ:

კვების პროდუქტებს (მაწონს, ხაჭოს, მწნილებს)

22

ცოცხალი ორგანიზმების თვისებებიდან ვირუსებს ახასიათებს მხოლოდ:

გამრავლება

23

ზომის ზრდის მიხედვით დალაგებული თანმიმდევრობაა

გრიპის ვირუსი, პნევმოკოკი, ადამიანის ერითროციტი, ბაბუაწვერას ფესვის უჯრედი

24

ხერხემლიანებიდან არაპირადპირი განვითარება ახასიათებს:

ამფიბიებს

25

უხერხემლიანებიდან პირდაპირი განვითარება ახასიათებს:

ობობებს

26

მიტოზის დროს უჯრედის ციტოპლაზმის გაყოფა მიმდინარეობს:

ტელოფაზაში

27

ქრომოსომათა რიცხვი ორმაგდება:

ინტერფაზაში

28

მიტოზის პროფაზაში ხდება

ქრომოსომათა სპირალიზაცია

29

მიტოზის ანაფაზაში ერთმანეთთისგან განცალკევდება:

შვილეული ქრომოსომები

30

მიტოზის ბიოლოგიური როლი, მდგომარეობს

შვილელი უჯრედების იდენტურობაში