ტესი7 Flashcards Preview

ბიოლოგია > ტესი7 > Flashcards

Flashcards in ტესი7 Deck (49):
1

ავტოტროფული ფოტოსინთეზის პროცესში ნახშირბადის წყაროდ იყენებენ:

ნახშიროჟანგს

2

ფოტოსინთეზის პროცესში წარმოიქმნება:

ნახშირწყლები და ჟანგბადი

3

არაორგანულ ბუნების კომპონენტებს, რომლებიც ცოცხალ ორგანიზმებზე ახდენენ გავლენას ეწოდება:

აბიოტური

4

ბიოტური ფაქტორებია:

სიმბიოზი, მტაცებლობა, პარაზიტიზმი, კონკურენცია, ნეიტრალიზმი

5

ეკოლოგიური ფაქტორი, რომლის მნიშვნელობა სცდება სახეობის ამტანობის საზღვრებს, არის:

შემზღუდველი

6

ორგანიზმებს, რომელთა სხეულის ტემპერატურა გარემოს ტემპერატურაზეა მოკიდებული ეწოდება

ცივსისხლიანი

7

ტენის მოყვარულ მცენარეებს, რომელთა სხეულის ნაწილი წყალშია ჩაძირული, ეწოდება:

ჰიდროფიტები

8

ფოთლოვან ტყეში იარუსების განვითარების მიზეზია:

სინათლე

9

ორგანიზმების რეაქცია დღეღამურ ცვლილებებზე ცნობილია, როგორც :

ფოტოპერიოდიზმი

10

ავტოტროფული ორგანიზმები, რომლებიც არაორგანული ნივთიერებებიდან ქმნიან ორგანულს:

პროდუცენტებია

11

ერთი სახეობის ინდივიდთა ერთობლიობა რომლებიც არაორგანული ნივთიერებებიდან ქმნიან ორგანულს არის:

პოპულაცია

12

ჰეტეროტროფულ ბაქტერიებს მიეკუთვნება:

საპროფიტები და პარაზიტები.

13

ორგანიზმებს სეზონური მიგრაციისკენ უბიძგებს:

დღის ხანგრძლივობა

14

ზამთრის დადგომისთვის მცენარეები იმარაგებენ

ნახშირწყლებს

15

ანთროპოგენური ფაქტორებია:

1) სათბურის ეფექტი
2) ოზონის შრის შემცირება
3) მჟავური წვიმები
4) წყლის დაბინძურება ნავთობით
5) ნიადაგის დეგრადაცია
6) ტყის განადგურება
7) მცენარეთა და ცხოველთა მრავალი სახეობის გადაშენების პირას მიყვანა

16

ჰეტეროტროფული ორგანიზმები მოიხმარენ

მზა ორგანულ პროდუქტებს

17

ატმოსფეროდან ნახშირორჟანგს ითვისებენ:

პროდუცენტები

18

კვებით ჯაჭვი ეწოდება:

ურთიერთობების ურთიერთდაკავშირებულ რიგს, როდესაც ყოველი წინა წევრი შემდეგისთვის საკვებს წარმოადგენს

19

მავნებლებთან ბრძოლის ბიოლოგიური მეთოდია:

ბაღში გომბეშოების გამრავლება

20

მგელი

მეორე რიგის კონსუმენტია

21

ურთიერთობის ფორმა ტკიპასა და ძროხას შორის არის:

პარაზიტიზმი

22

მტაცებლობის მაგალითია

თაგვი-ბუ

23

ტყეში I ტროფიკულ დონეს ქმნიან

ხე-მცენარეები

24

ბიომასის რა ნაწილი ხმარდება ორგანიზმის სხეულის აგებას ერთი ტროფიკულ დონიდან მეორეზე გადასვლისას

10%

25

ბუნებრივი ეკოსისტემაა:

ტყე, ტბა, ველი და ა.შ

26

ურთიერთობის ფორმა, როდესაც ორგანიზმი ცდილობს წაართვას სხვას თავშესაფარი არის:

კონკურენცია

27

ბალახის მჭამელებსა და მათ ნაწლავებში მობინადრე ცვლულოზადამშრელ ბაქტერიებს შორის ყალიბდება

სიმბიოზი

28

ირემსა და ციყვს შორის არის

ნეიტრალიზმი

29

მტაცებლისა და მსხვერპლის ურთიერთობის შედეგია:

ორივე პოპულაციაში ბუნებრივი გადარჩევის პროცესის გაძლიერება

30

ეკოლოგიური ფაქტორებია:

ნიადაგი, გლობალური დათბობა, მტაცებლობა

31

ეკოლოგიური კომპონენტებიდან ჭიაყელა მიეკუთვნება:

დეტრიტოფაგებს

32

სახეობა არის

ინდივიდთა პოპულაციების ერთობლიობა

33

ორგანიზმებზე მავნე გავლენის მოხდენა შეუძლია:

ულტრაიისფერ გამოსხივებას

34

ეკოსისტემაში, კვებითი ჯაჭვების ერთობლიობას, რომლებიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული ,ეწოდება:

კვებითი ქსელი

35

სიმბიოზი-

ორი ორგანიზმის მშვიდობიანი თანაცხოვრებაა.

36

ადამიანის გარემოზე დადებითი ზემოქმედება:

1) მავნებლებზე კონტროლი
2) დაცული ტერიტორიების შექმნა

37

პოპულაციების რაოდენობის განუსაზღვრელ ზრდას ზღუდავს:

გარემო ფაქტორები

38

ფოთოლცვენა მიეკუთვნება

სეზონური ტიპის რიტმს

39

შვილებს შორის კონკურენცია იზრდება:

საკვების ნაკლებობისას

40

თეთრი და შავი ვირთაგვა, რომლებიც ერთ ტერიტორიაზე ბინადრობენ, მიეკუთვნება:

სხვადასხვა სახეობის პოპულაციებს

41

ეკოსისტემის მდგრადობას განაპირობებს:

სახეობათა მრავალფეროვნება

42

ფიჭვნარის ეკოსისტემაში პროდუცენტები:

1) ქმნიან ორგანულ ნივთიერებებს
2) გამოყოფენ ჟანგბადს
3)წარმოადგენენ კვებითი ჯაჭვის პირველ რგოლს

43

ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის კონცენტრაციის ზრდა იწვევს:

სათბურის ეფექტს

44

პოპულაციისათვის დამახასიათებელია:

1) ნაყოფიერი შთამომავლობა,
2) თავისუფალი შეჯვარება
3) არეალის ხანგრძლივი დროით დაკავება

45

ჰეტეროტროფებს მიეკუთვნება ცხოველი, რომელიც იკვებება:

მზა ორგანული ნივთიერებებით

46

კვებითი ჯაჭვის ყოველ რგოლს ეწოდება:

ტროფიკული დონე

47

კონკურენცია მიმდინარეობს:

ერთი პოპულაციის ინდივიდებს შორის

48

ორგანიზმისთვის საჭირო ბიოტური და აბიოტური ფაქტორების ერთობიობა არის:

ეკოლოგიური ფაქტორები

49

ორი ორგანიზმის თანაცხოვრება, როდესაც ამ ორგანიზმებს დამოუკიდებლად არსებობა არ შეუძლიათ, ცნობიია, როგორც:

მუტუალიზმი