მემკვიდრეობითობის კანონზომიერებები Flashcards Preview

ბიოლოგია > მემკვიდრეობითობის კანონზომიერებები > Flashcards

Flashcards in მემკვიდრეობითობის კანონზომიერებები Deck (29):
1

დნმ-ის მოლეკულას, რომელიც ცილებშია ,,შეფუთული" ეწოდება

ქრომოსომა

2

გენი

ქრომოსომის მონაკვეთი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას კონკრეტული ცილის შესახებ

3

ლუკუსი

გენი ადგილმდებარეობა ქრომოსომაში

4

ჰომოლოჰიური ქრომოსომები

წყვილი ქრომოსომები, რომლებიც მსგავვსია მორფოლოგიურად და შეიცავს ინფორმაციას ერთი და იმავე ნიშან-თვისებების შესახებ

5

ალალური გენები -

ჰომოლოგიურ ქრომოსომებში მოპირისპირე ლოკუსებში მოთავსებული გენები, რომლებიც ერთსა და იმავე ნიშანს ან თვისებას განაპირობებენ.

6

გენოტიპი

ორგანიზმში გენების ერთობლიობა

7

ფენოტიპი

ინდივიდის შინაგანი და გარეგანი ნიშან-თვისებების ერთობლიობა.

8

დომინანტური ნიშანი-

ნიშანი რომელიც ინდივიდში ფენოტიპურად ვლინდება

9

რეცესიული ნიშანი-

ნიშანი, რომელიც ინდივიდში ითრგუნება (არ ვლინდება) თუ გენოტიპში არსებობს მისი დომინანტური ალელი.

10

ჰომოზიგოტური ინდივიდი-

ინდივიდი, რომელსაც მოცემული ნიშნის მიხედვით ერთნაირი ალელური გენები აქვს (ორივე დომინანტური -AA, ან როგივე რეცესიული - aa)

11

ჰეტორეზიგოტური ინდივიდი

რომელსაც მოცემული ნიშნის მიხედვით განსხვავებული ალელური გენები აქვს

12

ჰიბრიდიზაცია

განსხავებული ნიშნების მქონე მშობლიური ინდივიდების შეჯვარება

13

გნეტიკური სიმბოლო P

მშობლიური ფორმები

14

G

გამეტები

15

F1

ჰიბრიდთა პირველი თაობა

16

F2

ჰიბრიდთა მეორე თაობა

17

AA

დომინანტური ჰიმოქიზგოტი

18

aa

რეცესიული ჰომოზიგოტი

19

Aa

ჰეტეროზიგოტი

20

X

შეჯვარების ნიშანი

21

მენდელის 1 კანონი

ზოგიერთი ალტერნატიული ნიშან–თვისებით ერთმანეთისგან განსხვავებული ალტერნატიული ნიშან-თვისებების ერთი წყვილით ერთმანეთისაგან განსხვავებული ორი ჰომოზიგოტური ინდივიდის შეჯვარებით მიღებული შთამომავლობა პირველ თაობაში ერთგვაროვანია.

22

სრული დომინირება -

ერთი ალელი მთლიანად თრგუნავს მეორის მოქმედებას;

23

არასრული დომინირება -

გენის ერთი ალელი ნაწილობრივ თრგუნავს მეორის მოქმედებას;

24

კოდომინირება -

გენის ორივე ალელი ერთნაირად მოქმედებეს ნიშან-თვისების წარმოჩენაზე;

25

ზედომინირება -

ჰეტეროზიგოტულ მდგომარეობაში გენის დომნინანტი ალელი უფრო ძლიერად ფუნქციონირებს და ავლენს თავის მომქედებას, ვიდრე ჰომოზიგოტურ მდგომარეობაში.

26

ალელური გენები ეწოდებათ:

ურთიერთ გამომრიცხავ ნიშან-თვისებათა განმსაზღვრელ გენებს,

27

ჰომოზიგოტური ეწოდება.

ორგანიზმს, რომელსაც ერთი და იმავე გენის ერთნაირი ალელები აქვს

28

ალელური გენები ეწოდებათ

ურთიერთ გამომრიცხავ ნიშან-თვისებათა განმსაზღვრელ გენებს,

29

ზიგოტა არის

განაყოფიერების შედეგად მიღებული უჯრედი იგი შეიცავს ქრომოსომათა 2n რიცხვს.