1.gl Flashcards Preview

kecman > 1.gl > Flashcards

Flashcards in 1.gl Deck (10)
Loading flashcards...
1

ving kaže da ne misli da treba tragati za nauččnim određenjem duševnog zdravlja?

da

2

acc to ving, određenje duševnog zdravlja je šta

stvar umeća, mita i soc tradicije

3

zašto kata duš zdravlja nmž biti objektivno ispitana

jer nije vrednosno neutralna

4

zašto acc to frejdis treba potpuno izbaciti pojam duševnog zdravlja

jer ima puno određenja duševnog zdravlja

5

acc to kormen, duševno zdravlje treba zadržati ali ga treba i?

opercaionalno definisati

6

da li su oni poremećeni, potpuno takvi

ne
imaju i oni neke zdrave potencijale ličnosti

7

da li je duš zdravlje 1stvena kata

ne
može se biit manje i više duš zdrav

8

čemu se teži u kontrol i eksp grupama

što veći stepen homogenosti

9

acc to postpsihijatri, šta je cilj tretmana

to svaki pacijent treba odredi za sebe

10

da li postoji zdravlje celog kolektiva

ne
nego samo zdravlje svakog pojedinca koji čine kolektiv