k određenju duš.por Flashcards Preview

kecman > k određenju duš.por > Flashcards

Flashcards in k određenju duš.por Deck (11)
Loading flashcards...
1

oni koji smatraju da duš.poremećaj ne postoji, smatraju da je on samo kakva konstrukcija?

mentalna
koja ima određenu eksplanatornu vrednost!

2

kako se zovu oni ki smatraju da je duš por u prirodi stvari, in rerum natura.
da duš.por postoji kao entitet

esencijalisti!

3

šta veruju esencijalisti o duš por

da duš por postoji po prirodi stvari (in rerum natura)
da postoji kao entitet
da postoji demarkaciona linija između por i neporemećaja
a da naučnici treba da utvrde gde je ona

4

šta veruju nominalisti o duš por

da su pojmovi poput duš por prosto MENTALNE KONSTRUKCIJE koje NE KORESPOND. sa stvarnošću!
apstraktni koncepti nemaju nezavisnu egzistenciju
postoje samo kao imena!

5

kako soc interakcionisti vide duš por

vide ga kao soc konstrukt
kao produkt SOC ZBIVANJA!

6

acc to kecman,teško je tražiti određenje duš poremećaja na 1 od sl. 3 nivoa:

1. uzroka duš por
2. nivo kliničke slike
3. njegovih posledica

7

pri svakom pokušaju da duš poremećaj odredimo SAMO na nivou njegove etiologije, moramo da se opredelimo za šta

za neku od koncepcija o nastanku i prirodi duš por

8

da li može duš por da se odredi pomoću samo 1 osobine

ne
nema monotetskog određenja duš poremećaja

9

šta je monotetsko određenje duš por

kad može da se opiše duš por pomoću samo 1 osobine!

10

da li su duš por monotetska ili politetska određenja

politetska!

11

šta znači da su duš por politetska objašnjenja ili određenja

obuhvataju više specifičnih osobina!