prezz dzamonja. Flashcards Preview

kecman > prezz dzamonja. > Flashcards

Flashcards in prezz dzamonja. Deck (22)
Loading flashcards...
1

ko kaže da imamo epidemiju depre, kao posl. pogrešnog dijagnostikovanja NORMALNOG STANJA TUGE, kao patološke depre?

vejkfild

2

da li se psijatri bave duš por ili duš zdravljem

duš por

3

da li se psihići bave duš zdravljem

da

4

šta ima više značenja, duš bolest ili duš zdravlje?

duš zdravlje!

5

šta kaže frojd, zdrav pojedinac je sposoban da?

voli i radi!

6

olport zdravu ličnost naziva kako?

integrisanom!

7

za oloprta je integrisana ličnost ona koja ima

raznovrsnost autonomnih interesa, objektivan stav prema sebi, jedinstvena životna filozofija

8

ko govori o integrisanoj ličnosti?

olport

9

kako izgleda integrisana ličnost acc to olport

1. jedinstvena životna fs
2. raznovrsnost autonomnih INTERESA
3. objektivni stav prema sebi

10

bolest je patološki proces, a šta je oboljenje?

to je subj. doživljaj procesa bolesti

11

def mentalnog zdravlja by who

stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, well being

12

pozitivno određenje mentalnog zdravlja potiče iz koje ps

humanisitčke

13

kriteriji pozitivnog mentalnog zdravlja

stav prema sebi (pretežno pozitivan, dovoljno kritičan);
rast, razvoj i aktualizacija selfa;
integracija;
autonomija;
opažanje realnosti i
ovladavanje sredinom.

14

šta je statistička, normativna normalnost?

da osoba po nekom kriteriju ne odstupa od normi ili od proseka

15

šta je kriterij terapijskog cilja

ozdravljenje
postizanje optimalnog nivoa duševnog zdravlja za konkretnog pojedinca -smanjenje broja simptoma, njihove jačine, novi, adekvatniji modeli funkcionisanja, promena odnosa prema sebi, drugima, promena u porodici

16

Karakteristike generičkog mentalnog poremećaja

senzitivnost
specifičnost

17

senzitivnost?

obuhvatiti sve +)

18

specifičnost

isključiti sve -

19

epidemio.studije čime se bave

rasprostranjenost poremećaja
povezanost s ličnim i sredinskim faktorima

20

koje studije se bave: rasprostranjenost poremećaja
povezanost s ličnim i sredinskim faktorima

epidemiološke

21

esencijalisti ili naturalisti ili obj.tivisti smatraju da je duš por kakva kata

vrednosno neutralna!

22

u odredbi duš por tragamo na koja 3 nivoa, pri čemu je pogrešno ako se zaustavimo samo na 1:

1. nivo uzroka
2. klinička slika
3. posledice!