kecmanova deef. generičkog duš poremećaja Flashcards Preview

kecman > kecmanova deef. generičkog duš poremećaja > Flashcards

Flashcards in kecmanova deef. generičkog duš poremećaja Deck (9)
Loading flashcards...
1

acc to kecman da li je duš porem psihički sindrom pojedinca ili grupe?

pojedinca

2

psiho porem, acc to kecman, uključuje poremećaj mentl fx kao što su?

spoznajne sposobnosti
osećanja
ponašanje
koncentr
opažanje

3

koju sposobnost umanjuje duš porm

za postizanje personal goals!

4

da li duš por zavisi od individualne volje?

ne

5

uvođenjem dijagn.kriterijuma ,,smanjena sposobnost za positzanje personalnih ciljeva'', šta je kecman izbegao?

da kriterijum o (dis)fx traži u višim instancama, kao repro, preživljavanje vrste, evolucija

6

acc to kecman šta je nedostajalo u dosadašnjim dijagn.klas.sistemima

specifičnost pojedinca
personalnost!

7

da li svi por odstupaju od soc kult standarda

da

8

da li je psijatrija nauka na način na koji su to prirodne nauke, acc to kecman

ne
zato def. gener duš por nmž biti uobličena naučno! čisot naučno

9

koja osobina duš poremećaja ga razlikuje od ostalih oblika devijantnog ponašanja

slobodna volja
pojedinac nmž kontorliše da li će da se duš poremeti
može da li će odstupiti u društvu