duš poremećaj izvan psihijatrije Flashcards Preview

kecman > duš poremećaj izvan psihijatrije > Flashcards

Flashcards in duš poremećaj izvan psihijatrije Deck (3)
Loading flashcards...
1

u kojim pitanjima prepoznaješ prodor psijatrije u zakon

kompetentnost
kredibilitet
starateljstvo
kompenzacija

2

koja je def uža, pravna ili psijatrijska

pravna

3

paritetni zakon uključuju 3 def. duševnog poremećaja:

duš por u širokom smislu
težak duš poremećaj
duš por s biološkom osnovom