periodizacija Flashcards Preview

kecman > periodizacija > Flashcards

Flashcards in periodizacija Deck (49)
Loading flashcards...
1

u cijem radu se vidi idelogija med. modela

grizinger
,,dusevne bolesti su bolesti mozga''

2

koje su var acc to grizinge,r najvažnije u etiologiji abnormalnog ponašanja, u med modelu?

somatske var!

3

koji nem psihijatri doprinose razvitku med modela

krepelin
vernike
grizinger
majnert

4

u celom 19. veku, pojam duševni poremećaj bio poistovećen pojmu

psihotični poremećaj

5

kad se pojavljuje pisho model

prve decenije 20.veka

6

šta se pojavljuje u prvim dec.20.veka

psiho model

7

koju knjigu frojd daje 1900

interpretacija snova

8

koja knjiga obeleyava psiho model

interpretacija snova. 1900. frojd

9

koji model počinje nakon 1900 frojdove knjige tumač snova

dinamski
ili psihodinamski

10

acc to horvic, šta je promenio psiho model u psihijatriji?

osnovni način gledanja na duš. poremećaje

11

na čemu je fokus kod dinamski ORIJENTISANIH pishijatara

na motivima
posebno nesvesnim!

12

kad se uobličava bihejv terapija

50S

13

cogn therapy nastaje kad

60s

14

kad nastaje CBT

70s

15

kojim su se poremećajima bavili predstavnici med modela

psihozama

16

predstavnici psiho modela bavili se kojim poremećajima

neurozama
i psihopatologijom svakodnevnog života

17

šta je ratna neuroza

oblik neprilagođenosti na stresnu okolinu

18

šta je s med.modelom u prvoj polovini 20. veka

koegzistira s psiho modelom

19

da li med model i psiho model imaju bilo šta zajedničko

jok
ni rečnik, ni mesto tretmana ni metode tretmana, ni ekspl.principe

20

psihotičari su lečeni u azilima, a neurotičari

u ordinacijama privatne prakse
u vanbolničkim ustanovama

21

kad psiho model gubi popularnost

1950s
tad su psihijatri predstavnici raznih varijanti psiho modela: cbt, trans.terapija, dinamo terapija

22

1960s se pojavljuje koji model

soc

23

kad se pojavljuje soc model

1960s

24

soc model počinje nakon otkrića čega

1. antipsihotika: HLORPROMAZIN

25

koji je 1. antipsihotik

hlorpromazin

26

koja era počinje nakon otkrića hlorpromazina

farmakoterapijska erA

27

koja je posledica hlorpromazina i 1. generacije antipsihotika

skratio se boravak pps u azilima
rasla svest da bi oni mogli borave van azila uz uzimanje antipsi.

28

soc model stavlja akcent na?

značaj zajednice
da li su neke zajednice blagotvorne za duševne bolesnike
kakva je dinamika unutar zajednica koje pružaju zaštitu i bolje uslove pps?

29

u soc modelu ispituje se uticaj uže i šire soc sredine, da li samo na duševno poremećene ljude?

ne
već i na samo javljanje poremećaja

30

u soc modelu se veruje da kako možemo možda smanjiti soc-patološke manifestacije?

ako iskorenimo:
siromaštvo
neadekvatnu ishranu
neobrazovanje
stanovanje loše
diskriminaciju!
soc inyenjering