operac (kate) vs dimenzionalni pristup Flashcards Preview

kecman > operac (kate) vs dimenzionalni pristup > Flashcards

Flashcards in operac (kate) vs dimenzionalni pristup Deck (10)
Loading flashcards...
1

koji su problemi s dimenzionalnim odredjenjem

pa
ya potrebe psijatrijskih istraživanja mora se ipak odrediti cut off point, tačka vododelnica, na zamišljenoj dimenziji duš zdravlje - duš poremećaj

2

zašto se dimenz pristup pokazao neprimerenim za psijatrijsko epidemiološke studije

jer je teško postići takav stepen saglasnosti metoda pojedinih psijatrijsko epidemio studija

3

huan mezić kaže da su u kategorijalnom modelu kakvi članovi, prema svojim karakteristikama

homogeni
a u modelu po prototipu (dimenzionalnom) su HETEROGENI

4

kakve su granice entiteta u kategorijalnom nivou

jasne

5

kakve su granice entiteta u modelu na bazi stereotipa?

nejasne

6

kate pristup je kakav deterministički ili probabilistički

deterministički

7

pristup na osn.stereotipa je kakav

probabilistički

8

čiji je koncept bolest kao štetna disfunckija

vejkfild

9

koji se poremećaji nmg objasniti vejkfildovom koncepcijom o zakazivanju evolucijom selekcionisanih mentalnih mehanizama?

poremećaji čitanja
pisanja
računanja

10

da li se čitanje i pisanje mogu objasniti evolucionim procesima

slabije
novijeg su datuma!